5 °C, 4.4 m/s, 51.6 %

Rezultāti – Nekustamā īpašuma Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000040390) daļas – nedzīvojamās telpas nr. 005(15, 16) ar kopējo platību 48,50 m2 nomas tiesību izsole

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Nekustamā īpašuma Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000040390) daļas – nedzīvojamās telpas nr. 005(15, 16) ar kopējo platību 48,50 m2 nomas tiesību izsole
Rezultāti – Nekustamā īpašuma Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000040390) daļas – nedzīvojamās telpas nr. 005(15, 16) ar kopējo platību 48,50 m2 nomas tiesību izsole

Dobeles  ielā 62a, Jelgavā, nedzīvojamās telpas Nr.005 (15,16) ar platību 48,5 m2

Rezultātu publicēšanas datums: 15/10/2021

 

Priekšmets – izsole.


Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2021-3

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

 1.  Pretendenta nosaukums: Fiziskā persona S.K

  •  Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 15/10/2021 – pulksten 8.05
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,22
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : līdz 01/12/2023
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

 2.     Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Fiziskā persona S.K. ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,22 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu līdz 01/12/2023;


Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173

 

Sludinājums

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles rīkotājs un telpu iznomātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
reģistrācijas Nr.43603011548
adrese: Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV-3007
tālrunis 63020605; fakss 63012173
kontaktpersonas: Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece- finanšu direktora palīgs Santa Skvorcova, tālr. 63021592, e-pasts santa.bondere@jnip.lv, nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts klienti@jnip.lv .
1.2. Izsoli rīko un organizē SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija (turpmāk – Komisija), kura izveidota saskaņā ar valdes locekļa 2021.gada 16.jūlija rīkojumu Nr. 1-08/40 .
1.3. Rakstiskas izsoles nolikums (turpmāk – Nolikums) ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 2018. gada 20. jūnijā apstiprinātājiem “Nedzīvojamo telpu iznomāšanas kārtības un nomas līguma noslēgšanas noteikumi”. Nolikums apstiprināts ar Komisijas sēdes 10. janvāra lēmumu (protokols Nr.1).
1.4. Nomas līgumā paredzētais izmantošanas veids: Birojam, pakalpojumiem.
1.5.Izsoles mērķis ir saņemt pieteikumu ar augstāko nomas maksu, iznomājot to Nolikuma 1.4.punktā norādītajam mērķim.
1.6.Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.
1.7. Ja divi vai vairāki nomas tiesību pretendenti (turpmāk – pretendenti) ir piedāvājuši vienādu augstāko cenu, tiek rīkota rakstveida izsoles otrā kārta, kurā tiks aicināti pretendenti, kuri piedāvāja vienādu augstāko nomas maksu.
1.8. Nolikums nosaka kārtību, kādā rakstiskā izsolē tiks piešķirtas nomas tiesības uz SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” nekustamā īpašuma Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000040390) daļu, kas sastāv no telpas Nr.005 (15) un telpas Nr. 005(16), ar platību 48,50 m2 un koplietošanas un palīgtelpām Nr.12,14 ar platību 9,40 m2, saskaņā ar inventarizācijas plānu, ar kopējo iznomājamo platību 57,90 m2 (turpmāk – Telpas).


2. Izsoles sākumcena un nomas līguma termiņš
2.1. Saskaņā ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” noteikto nosacīto nomas maksu, izsoles nosacītā nomas maksa par Telpu nomu mēnesī ir EUR 2,22 (neieskaitot PVN) par vienu kvadrātmetru mēnesī.
2.2. Izsoles solis – 0,10 euro/m²
2.3. Iesniedzot pieteikumu izsolei, pretendents norāda piedāvāto nomas maksu, kas ir vienāda vai augstāka par nosacīto nomas maksu.
2.4. Nomas līgums tiek slēgts uz laiku, kas nav ilgāks par 5 gadiem.


3. Izsoles priekšmeta nomas īpašie nosacījumi
3.1. Iznomātājam ir tiesības uzteikt nomas līgumu, brīdinot nomnieku trīs mēnešus iepriekš, ja Telpas būs nepieciešamas sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
3.2. Nomnieks nodrošina Telpu uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līguma darbības laikā nomnieka pienākums ir veikt nepieciešamās darbības, lai Telpu tehniskais stāvoklis nepasliktinātos.
3.3. Nomas tiesību piešķiršana nav saistīta ar nomnieka pienākumu veikt Telpu remontu (rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbus).
3.4. Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.
3.5. Papildus Telpu nomas maksai nomnieks saskaņā ar Iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem maksā par komunālajiem pakalpojumiem un citiem Iznomātāja sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto Īpašumu.
3.6. Par telpu nomu Nomnieks maksā nosolīto nomas maksu. Nosolīta nomas maksa var mainīties Iznomātājam aprēķinot minimālo nomas maksu kalendārajam gadam. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji mainīt nomas objektā izsolīto nomas maksu uz kalendāro gadu noteikto minimālo nomas maksu, ja kalendārajam gadam noteiktā minimālā nomas maksa pārsniedz izsoles rezultātā nosolīto nomas maksu, rakstiski nosūtot paziņojumu Nomniekam. Par koplietošanas un palīgtelpu lietošanu, kas sastāda 9,40 m2, Nomniekam tiek aprēķināta nekustamā īpašuma minimālā nosacītā nomas maksa, kas sastāda Eur 1,17 m2.


4. Pretendenti un izsoles izsludināšana
4.1. Sludinājums par nomas tiesību izsoli un nolikums tiek publicēts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības portālā www.jelgava.lv , un SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas lapā www.nip.lv, sadaļā “Izsoles” Sludinājumā tiek norādītas šādas ziņas:
4.1.1. Telpu adrese un sastāvs, telpu kadastra apzīmējums;
4.1.2. telpu izmantošanas veids;
4.1.3. izsoles veids, laiks un vieta;
4.1.4. izsoles nosacītā nomas maksa, izsoles solis;
4.1.5. kur un kad var iepazīties ar nolikumu;
4.1.6. kā var vienoties par Telpu apskates vietu un laiku;
4.1.7. kur un kad var pieteikties dalībai izsolē.
4.1.8. cita informācija
4.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības portālā www.jelgavā.lv un Iznomātāja mājas lapā www.nip. lv.
4.3. Telpas var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar kontaktpersonu pa tālr.29339125.
4.4. Nomas tiesību pretendenti var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona – personas vai personālsabiedrības, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā Telpas, veic komercdarbību vai saimniecisko darbību un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē. Persona uzskatāma par pretendentu ar brīdi, kad SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Komisija ir saņēmusi pretendenta pieteikumu un tas ir reģistrēts nolikumā noteiktajā kārtībā.
4.5. Izsolei nedrīkst pieteikties fiziskās un juridiskās personas, kuras atrodas likvidācijas stadijā vai pasludinātas par maksātnespējīgām un kurām ir neizpildītas saistības pret iznomātāju.
4.6. Iznomātajam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu plašsaziņas
līdzekļos, kā arī informēt par to personas, kas iepriekš ir izteikušas vēlmi nomāt konkrētās Telpas.


5. Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
5.1. Dalībai izsolē pretendents iesniedz šādus dokumentus:
5.1.1. fiziskā persona vai personu grupa iesniedz:
5.1.1.1. pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu pielikumā);
5.1.1.2. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegtu izziņas oriģinālu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, par pretendenta nodokļu parāda neesamību ja persona ir reģistrēta kā VID nodokļu maksātājs ( var tikt iesniegtas arī elektroniskā veidā sagatavotas izziņas);
5.1.1.3.notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;
5.1.2. juridiskā persona vai personālsabiedrība iesniedz:
5.1.2.1. pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu pielikumā). Pieteikumam pievieno pielikumus: juridiskās personas identificējošo izziņu no publiskās e-izziņu datu bāzes , kurā iekļauta informācija par amatpersonām ar paraksta tiesībām, un par to, ka komercsabiedrība (pretendents) neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas stadijā, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas dienas, apstiprinātu licences kopiju, ja darbība licencēta Latvijas Republikā,
5.1.2.2.VID izsniegtu izziņas oriģinālu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, par pretendenta nodokļu parāda neesamību (var tikt iesniegtas arī elektroniskā veidā sagatavotas izziņas). Ja persona nav reģistrēta kā VID nodokļu maksātāja, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina faktu, ka persona ir iesniegusi dokumentus VID nodokļu maksātāja statusa reģistrēšanai;
5.1.2.3.pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmuma reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;
5.2. Pieteikuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja Komisijai nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma (kopijas) pareizību, Komisija dokumentu salīdzināšanai var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls, kurš atšķirības gadījumā būs noteicošais dokuments. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
5.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem dokumentiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
5.4. Pieteikuma dokumenti ir jāiesniedz slēgtā aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes:

  • saņēmēja – iznomātāja nosaukums,
  • iesniedzēja – pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds),
  • adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese,
  • norāde: “Rakstiskai pirmajai izsolei “Par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu Dobeles ielā 62a , Jelgavā , telpu Nr. 005(15,16) ar platību 48,50 m²”.

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2021-3

  • norāde: “Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”.

5.5. Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” Komisijai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
5.6. Grozījumus piedāvājuma dokumentos pretendents noformē un iesniedz tādā pašā kārtībā kā piedāvājumus, slēgtā aploksnē, papildus norādei par pretendentu norādot: ,,Rakstiskas pirmās izsoles “Par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu Dobeles ielā 62a , Jelgavā , telpu Nr. 005(15,16) ar platību 48,50 m²” piedāvājuma grozījumi”, kā arī “Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”.
5.7. Visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikumu sagatavošanu sedz pretendenti.
5.8. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu. Pretendenta iesniegtie dokumenti netiek atdoti atpakaļ.


6. Pieteikumu iesniegšana izsolei
6.1. Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 2021.gada 15.oktobrim pulksten 11 SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” otrajā stāvā 15. kabinetā, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV-3007; piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam minētajā adresē līdz 2021.gada 15.oktobrim pulksten 11.
6.2. Visi pēc nolikuma 6.1.apakšpunktā minētā termiņa saņemtie pieteikumi, kā arī pieteikumi, kas saņemti atvērtā vai bojātā veidā, netiks pieņemti un tiks nodoti atpakaļ iesniedzējam.
6.3. Saņemot pieteikumus, tos reģistrē izsoles pieteikumu iesniegšanas reģistrācijas lapā iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot tā reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku, apliecinot ar parakstu.
6.4. Informācija par reģistrētiem pretendentiem un to skaitu netiek izpausta līdz pieteikumu atvēršanas sanāksmei.
6.5. Rakstiska izsole (pieteikumu atvēršanas sanāksme) notiks 2021.gada 15.oktobrī pulksten 11, SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” , Jelgavā , Pulkveža Brieža ielā 26, otrajā stāvā 14.kabinetā.
6.6. Sakarā koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu -pieteikumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.


7. Izsoles norise un nomas līguma slēgšana
7.1. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendenta nosaukumu, datumu, kad pieteikums iesniegts un pretendenta piedāvāto nomas maksu. Komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
7.2. Pēc pieteikumu publiskās atvēršanas sanāksmes, Komisija slēgtā sēdē izvērtē pretendentu pieteikumu un iesniegto atbilstību publicētajiem nomas nosacījumiem. Nomas tiesību pretendentu nevar atzīt par izsoles uzvarētāju, ja tiek atklāts, ka nomas tiesību pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas.
7.3.Ja pieteikumā nav iekļauta visā veidlapā prasīta informācija (t.sk. pielikumi) vai nomas pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību Pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.
7.4. Lai noskaidrotu nomas tiesību Pretendenta atbilstību Nolikuma 5.1.1.2. vai 5.1.2.2. apakšpunktam, Komisija iegūs informāciju no publiskās e-izziņu datu bāzes.
7.5. Pēc Pretendentu iesniegto piedāvājumu un dokumentu izvērtēšanas nolikuma prasībām Konkursa komisija nosaka izsoles uzvarētāju. Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kura pieteikuma dokumenti atbilst nolikuma prasībām un kurš piedāvā visaugstāko nomas maksu.
7.6.Rakstiskas izsoles gaita tiek protokolēta. Protokolā norāda katra pretendenta piedāvāto Telpu nomas maksu, sarindojot pretendentus secībā, kādā būtu jāpiedāvā slēgt nomas līgumu. Izsoles protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.
7.7 Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību Pretendenti piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, Komisija turpina Izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību Pretendentiem vai to pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu atvēršanā, un Komisija organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu. Gadījumā, ja nav iespējams turpināt izsoli (piem. Pretendents vai tā pārstāvis nepiedalās pieteikumu atvēršanā), tad Komisija rakstiski lūdz
nomas tiesību Pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, izteikt rakstiski savus piedāvājumus par iespējami augstāko nomas maksu, nosaka piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
7.8. Ja neviens no pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu nomas maksu, neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar nolikuma 7.7. .apakšpunktu, Komisija pieteikumus izvērtē iesniegšanas secībā un rakstveidā piedāvā Pretendentam, kas solījis nākamo augstāko nomas maksu, slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.
7.9.Ja Izsolei piesakās tikai viens pretendents, Izsoli atzīst par notikušu un par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents, pie nosacījuma, ja pretendenta piedāvājums nav mazāks par nosacīto nomas maksu un pretendenta pieteikums atbilst publicētajiem nomas nosacījumiem.
7.10. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem Komisija. Rakstiskās izsolēs rezultāti tiek apstiprināti rakstiski.
7.11.Komisijas lēmums par izsoles rezultātiem stājas spēkā dienā, kad tas tiek publicēts internetā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības portālā www.jelgava.lv un Iznomātāja mājas lapā www.nip.lv.
7.12. Komisijai ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izsoli, ja tā konstatē, ka ir jāveic grozījumi izsoles nolikumā.
7.13. Komisija nomas līgumu piedāvā slēgt pretendentiem atbilstoši izsoles protokolā sarindotajai pretendentu secībai. Pretendents, sapratīgā termiņā, kas nav garāks par 10 darbadienām, no dienas kad paziņojums par nomas līgumu ir nosūtīts uz e-pasta adresi, paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu parakstīt nomas līgumu. Ja iepriekšminētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta, iesniedzot vai neiesniedzot attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
7.14. Informācija par nomas līguma noslēgšanu desmit darba dienu laikā pēc tā noslēgšanas tiek publicēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības portālā www.jelgava.lv Iznomātāja mājas lapā www.nip.lv.
7.15. Ja nomas tiesību pretendents , kurs piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, Komisija attiecīgi piedāvā slēgt nomas līgumu nākamajam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu. Komisija desmit darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina informācijas publicēšanu internetā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības portālā www.jelgava.lv un Iznomātāja mājas lapā www.nip.lv.
7.16. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz 7.15. punktā minēto piedāvājumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, viņš paraksta nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, nav garāks par 10 darbadienām, no dienas kad paziņojums par nomas līgumu ir nosūtīts uz e-pasta adresi. Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē informāciju Jelgavas valstspilsētas pašvaldības portālā www.jelgava.lv Iznomātāja mājas lapā www.nip.lv.
Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta vai neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies, un rīkojama jauna nomas tiesību izsole.
7.16. Izsole tiek uzskatīta par nenotikušu, ja:
7.16.1.neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu;
7.16.2. pieteikumu nosacītā maksa ir zemākā par izsoles sākumcenu;
7.16.3.neviens no pretendentiem, kurš ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu, nenoslēdz to noteiktajā termiņā;
7.16.4.nomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē.
7.17. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
7.18.Komisijai ir tiesības pārtraukt izsoli, ja tiek iegūta pietiekama informācija un pārliecība, ka pastāv noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē vai starp pretendentiem pastāv vienošanās, kas var ietekmēt izsoles rezultātus vai gaitu.
7.19. Komisija patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt izsoli, ja tā konstatē jebkādas nepilnības nolikumā.


8. Izsoles komisija, tās tiesības un pienākumi
8.1. Komisija izveidota ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” 2021.gada 16.jūlija valdes locekļa rīkojumu Nr. 1-08/40. Komisijas darbu vada priekšsēdētājs vai tā vietnieks.
8.2. Komisija lemj par visiem ar Izsoles rīkošanu un norisi saistītajiem jautājumiem.
8.3. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar Noteikumiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
8.4. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz 3 (trīs) no Komisijas locekļiem.
8.5. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.
8.6. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli fiksē sēdes protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par Komisijas pieņemto lēmumu.
8.7. Komisijas lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu stājas spēkā pēc Izsoles protokola parakstīšanas. Izsoles protokolu paraksta Komisija.
8.8. Komisijai ir tiesības izskatāmo jautājumu vispusīgai izvērtēšanai uzaicināt piedalīties speciālistus un citas personas.
8.9. Komisijas darbs notiek latviešu valodā.
8.10. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Izsoles komisija.
8.11. Komisija veic savu darbību saskaņā ar šiem Izsoles Noteikumiem.
8.12. Komisijas locekļi nevar būt personīgi tieši vai netieši ieinteresēti Izsoles iznākumā, kā arī nedrīkst pastāvēt apstākļi, kas radītu šaubas par viņu objektivitāti. Ja piedāvājuma izvērtēšanas laikā tiek konstatēts, ka Komisijas loceklis ir ieinteresēts konkrētā darbībā, tad viņa darbs Komisijas sastāvā tiek pārtraukts.
8.13. Katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
8.14.Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Izsoli, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to rakstiski informējot visus pretendentus.
8.15. Komisija var veikt grozījumus Izsoles nolikumā un/vai pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, par to informāciju un izmaiņas nolikumā ievietojot internetā Jelgavas pilsētas pašvaldības portālā www.jelgava.lv un Iznomātāja mājas lapā www.nip.lv.
8.16. Komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, nosakot to iesniegšanas termiņu un vietu.

 

 PIETEIKUMS dalībai rakstiskā izsolē.