-4.3 °C, 4.1 m/s, 85.8 %

Rezultāti- Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo kases aparātu atsavināšanas izsoli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti- Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo kases aparātu atsavināšanas izsoli
Rezultāti- Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo kases aparātu atsavināšanas izsoli

IZSOLES REZULTĀTI:

 

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo  kases aparātu atsavināšanas izsole”

 

Rezultātu publicēšanas datums: 28.05.2020

 

Priekšmets – izsole.


Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-3

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst noteiktajām prasībām:

 

1        Pretendenta nosaukums: DixDi SIA

2        Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 28.05.2020., plkst.  9:30;

3        Pretendenta piedāvātā cena bez PVN: EUR 500.00

4        Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents: DixDi SIA ar piedāvāto cenu bez PVN: EUR 500.00

 

IZSOLES NOTEIKUMI:

 

1. Izsoles objekts: kustamā manta – kases aparātu kopība:

Hibrīda kases aparāts SHD 3050UH  – 1 gab.

Kases aparāts ar elektronisko kontrollenti CHD 3050U – 4 gab.

 

kases aparāts.jpg

 

2. Izsoles vieta: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava.


3. Izsoles laiks: 2020.gada 28.maijā pulksten 10.

 

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas lapā www.nip.lv .

 

5. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 500,-  (pieci simti euro). Papildus cenai maksājams PVN.

 

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).

 

8. Izsoles solis – EUR 10,-.

 

9. Izsoles metode – rakstiska izsole.

 

10. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:

  • fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties kases aparātus saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju;
  • juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties kases aparātus saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu.

11. Izsoles norise:

  • izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
  • par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par kases aparātiem nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.

12. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par aparātiem, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.

 

13. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” izsoles komisija noteiktajā kārtībā.


14. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” un izsoles uzvarētāju jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

Kontakti:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts viktorija.pencura@jnip.lv; Nekustamā īpašuma Iepirkumu komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts klienti@jnip.lv

 

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese: Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv, tālrunis 63020605, fakss 63012173

 

Pieteikums