18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

Sludinājums par nedzīvojamo telpu daļu- restaurācijas darbnīcu telpas ar aprīkojumu- Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, nomas tiesību izsole

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiSludinājums par nedzīvojamo telpu daļu- restaurācijas darbnīcu telpas ar aprīkojumu- Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, nomas tiesību izsole
Sludinājums par nedzīvojamo telpu daļu- restaurācijas darbnīcu telpas ar aprīkojumu- Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, nomas tiesību izsole

Nomas objekta adrese: Vecpilsētas iela 14, Jelgavā 

 

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.: 09000040439

 

Būve ar kadastra apzīmējumu: 09000040439002

 

Izmantošanas veids: restaurācijas darbnīcu vajadzībām kultūrvēsturisko un citu senlaicīgo (nozīmīgo) priekšmetu restaurācijai, pētījumu veikšanai, apmācību un izzinošo  lekciju rīkošanai ar restaurāciju saistītajos jautājumos

 

Izsoles nosacītā nomas maksa: EUR 3,53 (trīs euro, 53 centi) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi.

 

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: Rakstiska izsole 29.03.2022 plkst.13:00 Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

 

Iznomātājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”.

 

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022.gada 29.marta plkst. 12:00, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” administrācijas telpās Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

 

Objekta apskate: Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, apskates laiku saskaņojot ar Anželiku Jaunzemu, tālrunis: 63005407, 25746417

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

 

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

 

  • Pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150.00 euro (viens simts piecdesmit euro, 00 centi), neskaitot nodokļa parāda esamību, kas radies Covid-19 rezultātā;
  • Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu;
  • Pretendentam jābūt ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredzei restaurācijas teorijā vai praksē.

Nolikums

Pieteikums

Līguma projekts

Biznesa idejas apraksts

Pieredzes apliecinājums