3.9 °C, 2.2 m/s, 98.4 %

Sludinājums par nedzīvojamo telpu Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiSludinājums par nedzīvojamo telpu Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoli
Sludinājums par nedzīvojamo telpu Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoli

Nomas objekta adrese: Jāņa Asara iela 1, Jelgavā  

 

Kadastra Nr.: 09000040103

 

Izmantošanas veids: kafejnīcas ierīkošanai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

 

Izsoles nosacītā nomas maksa: EUR 2,10 (divi euro, 10 centi) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Piegulošās zemes nomas maksa: gadā 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, t.i. EUR 14,11 bez PVN mēnesī jeb EUR 169,29 bez PVN gadā.

 

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi. 

 

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: Rakstiska izsole 2022. gada 28. septembrī pulksten 13 Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

 

Iznomātājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”.

 

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: līdz 2022. gada 28. septembra pulksten 12, Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, darba dienās no pulksten 9 līdz 17, zvanot pa mobilo tālruni 25746417.

 

Objekta apskate: Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, laiku saskaņojot ar Anželiku Jaunzemu, tālrunis: 63005407, mob. tālrunis: 25746417, e-pasts: Anzelika.Jaunzema@tornis.jelgava.lv. 

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

 

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: 

Nomas objekts tiek iznomāts bez izpirkuma tiesībām, bez tiesībām atsavināt, dāvināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām un bez tiesībām nodot to apakšnomā.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

 

Kafejnīcai jābūt atvērtai apmeklētājiem ne mazāk kā 6 dienas nedēļā.

 

Pieteikums

Nolikums

Plānotās darbības apraksts

Nomas līguma projekts