23.9 °C, 1.8 m/s, 72 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” direktora amata vietu (1 vakance)

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaVakancesJelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” direktora amata vietu (1 vakance)
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” direktora amata vietu (1 vakance)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (Reģ. nr. 90000042516) izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” direktora amata vietu (1 vakance):

Galvenie pienākumi:

 • vadīt izglītības iestādes darbu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un nodrošināt pedagoģisko procesu, nodrošināt pedagoģiskā procesa kvalitāti;
 • nodrošināt pāreju uz mācībām latviešu valodā;
 • nodrošināt izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas personālu;
 • nodrošināt izglītības iestādes darba nepārtrauktību;
 • izvirzīt mērķus un uzdevumus izglītības iestādes attīstībai;
 • organizēt izglītības iestādes attīstības plāna izstrādi;
 • plānot un lemt par izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu.

 

Prasības pretendentam:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punkta prasībām;
 • atbilstība Izglītības likumam un Bērnu tiesību aizsardzības likumam;
 • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā un/vai izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā (izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības iestādes metodiķis, mācību jomas koordinators vai izglītības pārvaldes speciālists, kura amata pienākumos ietilpst izglītības iestāžu darba organizēšana, metodiskais atbalsts vai pārraudzība);
 • zināšanas un izpratne izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
 • zināšanas un pieredze izglītības un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, digitālajiem rīkiem;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
 • vismaz vēl vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšana profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

 

Pieteikuma dokumentus:

 • dzīves, iepriekšējo darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • pieteikums (Konkursa nolikuma pielikums Nr.1);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (Konkursa nolikuma pielikums Nr.2);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā)

 

jāiesniedz līdz 2023.gada 20.jūnijam (ieskaitot) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā ar norādi “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” direktora amata konkursam” vai jāiesūta elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu indra.luse@jelgava.lv, tālrunis uzziņām: 63012461 vai 63012477.

 

Konkursa nolikums, pretendenta pieteikums un apliecinājums pieejami Jelgavas valstspilsētas tīmekļvietnē: Vakances – Jelgava

 

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu – 1345 08, ar mēnešalgu 2000,00  euro.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).