26.3 °C, 3.8 m/s, 34.3 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītība iestādes “Kamolītis” vadītāja amata vietu (1 vakance)

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaVakancesJelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītība iestādes “Kamolītis” vadītāja amata vietu (1 vakance)
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītība iestādes “Kamolītis” vadītāja amata vietu (1 vakance)

Galvenie pienākumi:

 • vadīt izglītības iestādes darbu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,
 • nodrošināt izglītības iestādes darba nepārtrauktību,
 • izvirzīt mērķus un noteikt uzdevumus izglītības iestādes attīstībai,
 • plānot un lemt par izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu,
 • organizēt un nodrošināt kvalitatīvu iekļaujošu pedagoģisko procesu,
 • plānot un īstenot sadarbību ar izglītojamo vecākiem,
 • kompetences ietvaros sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām un izglītības iestādēm.

 

Prasības pretendentam:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punkta prasībām,
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumāun Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu,
 • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbā,
 • zināšanas un izpratne izglītības kvalitātes vadības, finansēšanas un budžeta plānošanas jautājumos,
 • zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldības izglītības attīstības prioritātēm,
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un prasme strādāt komandā,
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēts pieteikums (Konkursa nolikuma 2.pielikums),
 • dzīves, iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV),
 • apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (Konkursa nolikuma 1.pielikums),
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā),
 • valsts valodas prasmes apliecību pretendentiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.

 

Dokumentus iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” vadītāja  amata konkursam” vai sūtot elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: dace.ebere@jelgava.lv, ar norādi “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” vadītāja  amata konkursam”, līdz 2024.gada 17.jūnija plkst.19:00. Tālrunis uzziņām 63012465, 63012467.

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu – 1345 03.

Mēnešalga pārbaudes laikā 1730,00 euro , pēc pārbaudes laika atbilstoši darba izpildes novērtējumam līdz 1903,00 euro.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).