24.3 °C, 5.6 m/s, 84.7 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāAicina izteikt viedokli par ģimenes politikas veidošanu
Aicina izteikt viedokli par ģimenes politikas veidošanu
28/06/2010

Lai sekmētu atbalsta sniegšanu ģimenēm un veicinātu ģimeni atbalstošas vides attīstību, Labklājības ministrija (LM) izstrādā Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam un aicina arī sabiedrību līdzdarboties šī dokumenta sagatavošanas procesā.

www.jelgavasvestnesis.lv

Lai sekmētu atbalsta sniegšanu ģimenēm un veicinātu
ģimeni atbalstošas vides attīstību, Labklājības ministrija (LM)
izstrādā Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.
gadam un aicina arī sabiedrību līdzdarboties šī dokumenta
sagatavošanas procesā.

Kā informē LM Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilona Jurševska,
iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas var līdzdarboties,
piedaloties publiskajā apspriešanā, kas ilgs no 28. jūnija līdz 28.
jūlijam. Savu viedokli, priekšlikumus un iebildumus var darīt
zināmus, aizpildot anketu, kas pieejama LM mājas lapā:
www.lm.gov.lv. Atbildīgā amatpersona par sabiedrisko apspriešanu –
LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Līga
Āboliņa, e-pasts: Liga.Abolina@lm.gov.lv,
tālrunis 67021632.

«Pamatnostādņu izstrādes mērķis ir veicināt valsts atbalstu
ģimenēm, sekmējot to rašanos, noturīgumu un labklājību, kā arī
sniegt palīdzību esošajām un topošajām ģimenēm krīzes situācijās.
Dokumenta saturs veidots, balstoties uz tā saucamo ģimenes dzīves
cikla pieeju jeb atsevišķiem ģimenes dzīves posmiem, proti, laulību
un ģimenes nodibināšanu, ģimenes plānošanu, bērna piedzimšanu,
bērna audzināšanu, aprūpi un, visbeidzot, brieduma sasniegšanu –
patstāvīgas dzīves sākumu. Vienlaikus gan norādīts, ka ne vienmēr
ģimenes dzīves cikls dažādu faktoru vai lēmumu dēļ norit minētajā
veidā. Tādēļ pamatnostādnēs tiks ietverti tādi pamatuzdevumi, kas
paveicami, lai sniegtu atbalstu ģimenes saglabāšanā un vardarbības
ģimenē mazināšanā,» norāda I.Jurševska.

Lai nodrošinātu pamatnostādņu ieviešanu un sekmētu tajās
noteikto problēmu risināšanu, tuvāko gadu laikā paredzēts īstenot
virkni pasākumu un uzdevumu. Tā, piemēram, plānots sekmēt preču un
pakalpojumu pieejamību, nodrošinot vides pieejamību ģimenēm, kurās
ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat paredzēts attīstīt
ģimenei draudzīga komersanta kustību, mudinot uzņēmumus un
institūcijas rūpēties par saviem darbiniekiem un viņu ģimenēm, kā
arī ģimenei draudzīgu atpūtas vietu veidošanos.

Dokumentā paredzēti arī pasākumi vecāku nodarbinātības
sekmēšanai, piemēram, plānots attīstīt darba un ģimenes dzīves
savienošanai nepieciešamos pakalpojumus, proti, aukļu dienestus,
bērnu dienas aprūpes centrus, pirmsskolas izglītības iestādes,
dienas centrus sākumskolas vecuma bērniem, nodarbinātības pasākumus
vasarā u.c.

Pamatnostādnes paredz arī virkni citu pasākumu ieviešanu
ārpusģimenes aprūpes attīstīšanai, vardarbības mazināšanai ģimenē,
demogrāfiskās situācijas stabilizēšanai, kā arī ģimenes un laulības
popularizēšanai sabiedrībā. Tāpat dokuments paredz dažāda veida
atbalsta sniegšanu vecākiem un bērniem, piemēram, atbalstu vecākiem
bērna audzināšanā, atbalstu jaunajām ģimenēm mājokļa meklēšanā,
finansiāla valsts atbalsta stabilizēšanu u.c. 

Pamatnostādnēs iekļautas arī aktivitātes ārpusģimenes aprūpes
sistēmas pilnveidošanai, proti, nodrošināt katram ārpusģimenes
aprūpē esošam bērnam savu ģimeni, veicinot adopciju, vai tādu
ārpusģimenes aprūpi, kura nodrošina ģimenisku vidi.

Pamatnostādnes ir izstrādātas sadarbībā ar nozaru ministrijām,
valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām
organizācijām.