23.2 °C, 5.2 m/s, 48.1 %

Pilsētā

Dace Olte, domes deputāte:
12/03/2009
«Strādāju domes Kultūras, izglītības un sporta komitejā,
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā, kā arī darbojos
Pabalstu piešķiršanas komisijā. Sociālajā sfērā atskaites laikposmā
ir izdevies būtiski paplašināt sociālo pabals­tu apjomu, kā arī
saņēmēju loku. Ir ieviesti jauni sociālie pakalpojumi gan
maznodrošinātiem jelgavniekiem, gan personām ar sevišķām vajadzībām
(piemēram, Higiēnas centrs, Sociālās un medicīniskās aprūpes
centrs, dienas centri «Atbalsts» un «Integra», kā arī grupu
dzīvokļi u.c.). Arī 2009. gadā nav ierobežots vai izslēgts neviens
no sociālās palīdzības veidiem, taču iespējams, ka daudziem
jelgavniekiem būs nepieciešams papildu atbalsts no pašvaldības,
tāpēc šim procesam jāseko līdzi.  
Kultūras un izglītības jomā – esmu bijusi visās pilsētas
mācību iestādēs, lai uz vietas pārliecinātos, kā tiek izlietoti
iedalītie līdzekļi remontiem, materiālu iegādēm un citā lietām.
Esmu atbalstījusi Jelgavas 4. vidusskolas piebūves celtniecību,
Ledus sporta skolas izveidi, līdzekļu izdalīšanu bērnu atpūtas
organizēšanai «Lediņos», Zemgales Olimpiskā centra būvniecību,
Uzvaras parka sakārtošanu un citus.   
Domāju, ka ir izdevies nodrošināt stabilu, daudzveidīgu
sociālās palīdzības un aprūpes pakalpojumu pieejamību pilsētā. Es
regulāri analizēju savu vēlētāju ierosinājumus, sūdzības un
sagatavoju deputātu komitejai ierosinājumus, lai palīdzība nonāktu
tieši pie tiem, kuriem tā ir nepieciešama, un tajā pašā laikā
atsevišķām ļaužu grupām nebūtu vēlme to izmantot ļaunprātīgi vai
vieglprātīgi.  
Esmu tikusies ar Saeimas Sociālo lietu komitejas vadītāju Aiju
Barču un regulāri sniegusi savu viedokli par nepieciešamajiem
grozījumiem likumā «Par valsts pensijām», citos sociālās drošības
normatīvajos aktos. Ir gandarījums par iespēju politiski
represētajiem saņemt pensiju piecus gadus agrāk pirms noteiktā
pensionēšanās vecuma. Jau gandrīz 60 agrā bērnībā politiski
represētie vai izsūtījumā dzimušie jelgavnieki ir izmantojuši šīs
jaunās likuma priekšrocības.   
Protams, vēl daudzas ielas un ēku iekšpagalmi ir bēdīgā
stāvoklī, kā arī ir aizkavējusies Jelgavas jaunās autoostas
projekta – vienota satiksmes termināla – izveides realizācija, tā
tomēr ir pilsētas vizītkarte! Tāpat pilsētai vēl daudz darāmā, lai
ēku ieejas, ietves piemērotu personām ar pārvietošanās grūtībām.
Lai gan pilsētas bibliotēkā ir daudzas modernas pārmaiņas un aug
klientu skaits, tur vēl ir daudz darāmā, tāpat skolu mācību
kabinetu uzlabošanā, jaunu bērnudārzu izveidē. 
Šodienas finanšu situācijā daudz tiek runāts par pabalstiem,
taču, manuprāt, daudzus  pazemo pat doma par tā lūgšanu vai
arī ir otra galējība – ģimenes, kuras pat vairākās paaudzēs dzīvo
tikai no sociālajiem pabalstiem un neinteresē ne mācības, ne darbs,
ne savas istabas izslaucīšana. Ikdienā redzu, kā bezdarbs
demoralizē daļu no sabiedrības, tāpēc vislielākais atbalsts jāvelta
jaunu darba vietu radīšanai un sabiedrības informēšanai par
iespējām.»