26.1 °C, 5.1 m/s, 48.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāDome pieņem noteikumus par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem
Dome pieņem noteikumus par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem
25/02/2010

Šodien domes sēdē deputāti nobalsoja par saistošajiem noteikumiem, kas nosaka atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2010. gadā. Līdz ar to ir pieņemta kārtība šim gadam, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

 www.jelgavasvestnesis.lv

Šodien domes sēdē deputāti nobalsoja par saistošajiem
noteikumiem, kas nosaka atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2010. gadā. Līdz ar to ir
pieņemta kārtība šim gadam, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi
un ēkām.

Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:

Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļa atvieglojums %

2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas
invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi
mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba
algu

70 % apmērā

2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu, kuru
ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta
noteikto minimālo darba algu un kuriem nav I vai II šķiras
mantinieki

 

50 % apmērā

2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas
(maznodrošinātas) personas vai ģimenes statusam

90 % apmērā

2.4. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja
tā uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk, kā 2008. gadā, izņemot zemes
un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)

90 % apmērā

2.5. personai, kura ir ieguldījusi finanšu līdzekļus
koplietošanas infrastruktūras objektā, kas tiek izmantots
sabiedriskajām vajadzībām un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
tiek uzdāvināts Jelgavas pilsētas pašvaldībai, pie nosacījuma, ka
ieguldījuma summa ir ne mazāka par 100 000 Ls un piešķirto
atvieglojumu apmērs nevar pārsniegt 75% no ieguldīto līdzekļu
apjoma

90 % apmērā

2.6. kapitālsabiedrībām, kurās Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir
kapitāldaļas, par piederošajiem sporta objektiem

90 % apmērā

2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā, kas robežojas
ar infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai
rekonstrukcijas darbi, kas ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību,
ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek
ilgāk par trim mēnešiem

50 % apmērā

2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas
izglītības iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi
atbilstošu licenci

90 % apmērā

  

 Jāpiebilst, ka personām, kas minētas 2.1., 2.2., 2.3
apakšpunktos piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ar
šādiem nosacījumiem:

– par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma
nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 15;
– nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā
daļa), īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā;
– nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un
tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2.
un 2.3. punktā minētos nodokļa maksātājus;
– zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās
mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;
– par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par iepriekšējiem gadiem.

Savukārt personām, kas minētas 2.4., 2.7. apakšpunktos piešķir
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus, ievērojot likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5.
panta ceturtās daļas
nosacījumus ar šādiem nosacījumiem:
– saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam
piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;
– par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par iepriekšējiem gadiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja
motivētā iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu, izņemot
gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt
atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu
piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

Fiziskās personas iesniegumam pievieno:

– Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par pensijas
apmēru, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.1. punktu);
– invalīda apliecības kopiju vai Darba ekspertīzes ārstu komisijas
(DEĀK) izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.2.
punktu);
– pašvaldības iestādes «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» izziņu par
trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu kopiju, uzrādot
oriģinālu (attiecas uz 2.3. punktu);
– VID reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas
uz 2.4. punktu);
– akta kopiju par infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā
un revidenta atzinumu par objekta kopējām izmaksām (attiecas uz
2.5. punktu).

Savukārt juridiskās personas iesniegumam pievieno:

– UR reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
– VID izziņu par nodokļu parādu neesamību (izdota ne agrāk, kā
vienu mēnesi pirms iesniegšanas);
– gada pārskata ar revidenta atzinumu kopiju;
– akta kopiju par infrastruktūras objekta pieņemšanu ekspluatācijā
un revidenta atzinumu par objekta kopējām izmaksām (attiecas uz
2.5. punktu);
– pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanas licenci
(attiecas uz 2.8. punktu).

Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai
motivēto atteikumu
pieņem Jelgavas pilsētas dome.