13.8 °C, 6.1 m/s, 79.1 %

Pilsētā

Gaida darba devēju pieteikumus
14/03/2008

Līdz 20.martam Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiāle aicina darba devējus pieteikties praktiskam pasākumam „Apmācība pie darba devēja”.

Anna Afanasjeva

Līdz 20.martam Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
Jelgavas filiāle aicina darba devējus pieteikties praktiskam
pasākumam „Apmācība pie darba devēja”.

Praktisko apmācību sev vajadzīgā speciālista sagatavošanai var
īstenot darba devēji, ja darbībai noteiktajā profesijā nav
nepieciešams valsts atzīts izglītības dokuments vai bezdarbniekam
ir iegūta profesionālā kvalifikācija, bet ir zaudētas darba iemaņas
un profesionālās prasmes. NVA Jelgavas filiāles  referente
nodarbinātības jautājumos Anita Dolace, skaidro, ka praktiskā
apmācība paredz darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu,
kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, kā arī jaunas profesijas
ieguvi, kuras kopējais ilgums nepārsniedz sešus mēnešus.

Bezdarbniekus atlasi NVA filiāle veic sadarbībā ar darba devēju,
bet  galīgo lēmumu par bezdarbnieka iesaistīšanu pieņem darba
devējs. Pēc apmācības viņam jāslēdz ar bezdarbnieku darba līgumu
vismaz uz sešiem mēnešiem. Praktiskai apmācībai paredzētos finanšu
līdzekļus darba devējs var izlietot:

 • pasākumā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša mācību pabalstam.
  Dotāciju piešķir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša
  darba algas apmēra;
 • praktisko apmācību izdevumiem, tai skaitā darba devēja
  piesaistīto ekspertu un mācībspēku izmaksām atbilstoši darba devēja
  iesniegtajiem izdevumus pamatojošiem dokumentiem;
 • pasākumos iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāju ikmēneša darba
  algai (piešķir valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā),
  kurus darba vadītājs saņem par darbu ar:
  • ne vairāk kā desmit bezdarbniekiem, ja darba iemaņas un
   profesionālās prasmes tiek iegūtas vai atjaunotas profesijā, kas
   atbilst Profesiju klasifikatora 8.profesiju pamatgrupai;
  • ne vairāk kā pieciem bezdarbniekiem, ja darba iemaņas un
   profesionālās prasmes tiek iegūtas vai atjaunotas profesijā, kas
   atbilst Profesiju klasifikatora 4. – 7.profesiju pamatgrupai;
  • ne vairāk kā trīs bezdarbniekiem, ja darba iemaņas un
   profesionālās prasmes tiek iegūtas vai atjaunotas profesijā, kas
   atbilst Profesiju klasifikatora 2. – 3.profesiju pamatgrupai;
 • mācību un prakses vietas pielāgojuma veikšanai bezdarbniekiem,
  kuriem noteikta invaliditāte, atbilstoši ergoterapeita atzinumam,
  bet ne vairāk kā 1000 latu apmērā par vienu mācību vai prakses
  vietu;
 • izdevumu segšanai par surdotulku, pavadoņu un citu speciālistu
  pakalpojumiem pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem, kas atbilst
  kādai atbalsta mērķa grupām;
 • izdevumu segšanai par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto
  veselības pārbaužu veikšanu pasākumos iesaistītajiem
  bezdarbniekiem.