21.3 °C, 2 m/s, 86.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāIzmaiņas NĪN visvairāk izjutīs dzīvokļu uzpircēji
Izmaiņas NĪN visvairāk izjutīs dzīvokļu uzpircēji
10/01/2013

No 1. janvāra spēkā stājušies Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanu 2013. un 2014. gadā. Visskaudrāk izmaiņas izjutīs komercsabiedrības un juridiskas personas, kam pieder dzīvošanai paredzēts nekustamais īpašums.

Ilze Knusle-Jankevica

No 1. janvāra spēkā stājušies Jelgavas pilsētas saistošie
noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanu 2013. un
2014. gadā. Visskaudrāk izmaiņas izjutīs komercsabiedrības un
juridiskas personas, kam pieder dzīvošanai paredzēts nekustamais
īpašums.

Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos
Ingars Bušs skaidro, ka līdz ar izmaiņām likumā «Par nekustamā
īpašuma nodokli» šogad pašvaldības pašas, ievērojot likumā
pašvaldībām saistošus principus, var piemērot NĪN likmi 0,2 – 3
procentu apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. NĪN
likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus, var noteikt, ja nekustamais
īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai veicinātu mājokļu īres tirgus attīstību un mazinātu sava
veida netaisnību – gan iedzīvotājam par savu mājokli, gan
komercsabiedrībai, kas mājokli iegādājas peļņas gūšanas nolūkā,
iepriekš bija noteikta vienota NĪN likme –, pašvaldība nolēmusi
šogad piemērot 1,5 procentu likmi komercsabiedrību īpašumā vai
tiesiskā valdījumā esošajam mājokļa nekustamam īpašumam, ja tas
netiek izmantots pamatmērķim – dzīvošanai. Speciālists skaidro, ka
tas galvenokārt attiecas uz dzīvojamām mājām un dzīvokļiem, kurus
izsolēs iegādājas vai par parādiem atsavina bankas, to meitas
kompānijas un citas komercsabiedrības, kuras uzpērk mājokļus.
Savukārt, ja mājoklis izīrēts dzīvošanai un ir īrnieka deklarētā
dzīves vieta vismaz trīs mēnešus, tad jau no nākamā mēneša pēc īres
līguma iesniegšanas pašvaldībā komercsabiedrībai tiks piemērota
samazināta NĪN likme: 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas
nepārsniedz 40 000 latu; 0,4 procenti no kadastrālās vērtības, kas
pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu; 0,6 procenti no
kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 75 000 latu. «Tāpat, ja
mājoklis tiks pārdots fiziskai personai, nākamajā taksācijas gadā
nodoklis tiks aprēķināts, piemērojot samazinātu likmi, un
iedzīvotāju tas neskars,» skaidro I.Bušs.

Tas varētu veicināt arī Jelgavā faktiski dzīvojošo un strādājošo
citu pašvaldību iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu Jelgavas
pilsētā un iedzīvotāju ienākumu nodokļa atgriešanos mūsu
pašvaldības budžetā.

Pārējos nekustamā īpašuma īpašniekus būtiskas izmaiņas
nesagaida. Lai neradītu nesamērīga nodokļu sloga kāpumu, arī šogad
pašvaldība noteikusi, ka NĪN par zemi nedrīkst pieaugt vairāk kā
par 25 procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo taksācijas gadu. Šī
paša iemesla dēļ arī šogad ar NĪN netiks apliktas dzīvojamo māju
palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai. «Pats palīgēku nodoklis varbūt
nebūtu nemaz tik liels, bet pašvaldība saprot, ka iedzīvotājiem jau
tā nav viegli,» tā I.Bušs.

Jānorāda, ka ar 1,5 procentu likmi tiks apliktas arī
inženierbūves – maksas auto stāvlaukumi. Ja laukums ir reģistrēts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, NĪN tiks
aprēķināts no inženierbūves kadastrālās vērtības. Ja tas nav
reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā,
NĪN tiks aprēķināts no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības.

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šogad
pašvaldība nolēmusi piemērot arī NĪN trīs procentu apmērā būvēm,
kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas. Šāds lēmums pieņemts, jo daudzi šādu būvju
īpašnieki nemaz necenšas situāciju uzlabot, tās sakārtot.

Jāatgādina, ka NĪN tiek aprēķināts uz gadu, bet tiek sadalīts
četros maksājumos. Tomēr ir iespējams līdz pirmajam maksājuma
termiņam – 31. martam – avansa veidā samaksāt visu summu. Pārējie
maksājumu termiņi ir 15. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Ja
līdz 15. februārim nav saņemts rakstisks paziņojums par NĪN
maksājumu, iedzīvotāji un juridiskas personas aicinātas vērsties
pašvaldībā. I.Bušs aicina arī iedzīvotājus un juridiskās personas
nokārtot parādus par NĪN, norādot, ka pastāv arī iespēja vienoties
par parāda atmaksas grafiku un nomaksāt parādu pašvaldībai pa
daļām. Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt Jelgavas pilsētas
domes Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11, 106., 107. un 108. kabinetā,
vai pa tālruni 63005589, 63005491, 63005596, 63005552,
63005550.

Jāuzsver, ka šie noteikumi attiecas uz nekustamo īpašumu, kas
atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. 

Foto: Ivars Veiliņš