25.9 °C, 5.1 m/s, 49.3 %

Pilsētā

Jelgavas pilsētas budžets pieņemts
11/02/2010

Šodien Jelgavas pilsētas domes sēdē tika pieņemts 2010. gada Jelgavas pilsētas budžets. Plānots, ka šogad budžeta ieņēmumi būs 33 439 580 lati, savukārt izdevumi – 32 266 511 lati. Tas nozīmē, ka tiek plānots ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 1 173 069 latu apjomā, piemērojot piesardzības principu gadījumam, ja iedzīvotāju ienākumu nodokļu prognoze nepiepildīsies.

www.jelgavasvestnesis.lv

Šodien Jelgavas pilsētas domes
sēdē tika pieņemts 2010. gada Jelgavas pilsētas budžets. Plānots,
ka šogad budžeta ieņēmumi būs 33 439

580 lati, savukārt
izdevumi – 32 266
511
lati
. Tas nozīmē, ka tiek plānots
ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem 1 173

069 latu apjomā,
piemērojot piesardzības principu gadījumam, ja iedzīvotāju ienākumu
nodokļu prognoze nepiepildīsies.

«Mūsu prioritāte ir iedzīvotāju sociālā
drošība. Tāpat pašvaldībai ir jāveicina ekonomiskā aktivitāte
pilsētā un jāpiedalās Eiropas fondu apguvē ar pašvaldības
līdzfinansējumu,» uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. 

Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Līga
Klismeta informē, ka pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu plāns 2010.
gadā ir par 21,3% mazāks nekā 2009. gadā. Līdz ar to sabalansējot
budžeta ieņēmumus un izdevumus, būtiski ir samazināti līdzekļi
visām jomām. Taču ekonomiskās krīzes laikā Jelgavā sociālā
palīdzība ir budžeta prioritāte – izdevumi sociāliem pabalstiem un
palīdzībai plānoti lielākā apjomā nekā iepriekšējā
gadā. 

2010. gada budžetā ir samazināti visi
uzturēšanas un kapitālie izdevumi.

Pašvaldības iestādēs strādājošiem ir
samazināta atlīdzība par 1 225 508 latiem jeb par 12,8% salīdzinot
ar 2009. gadu. Kopsummā ar mērķdotāciju līdzekļiem, kas pedagogu
atalgojumam paredzēti 8 mēnešiem, samazinājums atlīdzībai budžetā
ir 4 942
049 lati jeb 28,7%.

Pašvaldības iestāžu kārtējie uzturēšanas
izdevumi samazināti par 2 635 777 latiem jeb par 27,3% salīdzinot
ar 2009. gada apjomu.

Jelgavas pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi 22 595
163
latu
apmērā, nenodokļu ieņēmumi 269 500
latu
apmērā, transferti – 6 643 428
lati
, budžeta iestāžu ieņēmumi – 968 100
lati
un finansēšanas līdzekļi – 2 963 389
latu
apmērā.

Vislielākos ienākumus valsts pašvaldībai
prognozē no iedzīvotāju ienākuma nodokļa – 21 039 938 latus un tas
ir par 509 086 latiem jeb 2,5% vairāk nekā pagājušajā gadā.
Nekustamā īpašuma nodoklis budžeta plānots 1 380
225
latu
apmērā. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi prognozēti
175
000 latu apmērā.

Valsts budžeta transfertu kopsumma
izglītības iestāžu pedagogu algošanai 8 mēnešiem, internātskolu
uzturēšanai, sociālai aizsardzībai plānota 4 737
697
latu
apmērā. Šogad mērķdotācija nav paredzēta tautas
mākslas kolektīvu vadītāju algām.

Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai līdzekļi plānoti 1 243

497 latu apmērā.

Ieņēmumi no citām pašvaldībām
izglītības, kultūras un kopīgu projektu realizācijai plānoti
662
234 latu apmērā jeb par 159 033
latiem mazāk salīdzinājumā ar 2009. gadu, jo sakarā ar Jelgavas un
Bauskas pašvaldību kopīgās aģentūras «Zemgales EKO» pārveidošanu
par kapitālsabiedrību netiek plānots līdzfinansējums no Bauskas un
citām pašvaldībām, kas bija iesaistīti atkritumu poligonu
rekultivācijā un dalīto atkritumu laukumu izveidē.

Budžeta iestāžu ieņēmumi prognozēti
968
100 latu apmērā. Tas ir par 645 268
latiem mazāk nekā iepriekšējā gadā un ir saistīts ar aģentūras
«Zemgales EKO» pārveidošanu par kapitālsabiedrību. Mazākā apjomā
plānota arī maksa par izglītības pakalpojumiem.

Finansēšanas līdzekļus veidos naudas
līdzekļu atlikums gada sākumā 2 628
745 latu
apmērā, aizdevuma atmaksa 2 218 lati
un iepriekšējā gadā neizņemtie pilnā apjomā aizņēmumu
līdzekļi projektu realizācijai 332
426 latu
apmērā.

Vislielākie līdzekļi pilsētas budžetā ir
paredzēti izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai un ar
izglītību saistīto pasākumu finansēšanas programmām – tie ir 12
888
797 lati jeb 40,0% no pamatbudžeta
izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2009. gadu, izdevumi plānoti mazāki
par 4 518 648 latiem.

Kopumā pirmsskolas izglītības iestāžu
darbības nodrošināšanai paredzēti 2 192
035
lati
.

Pamatizglītības, vispārējās izglītības
un profesionālās izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai
paredzēti 7 321
396 lati. Šajā summā
paredzēti arī līdzekļi ES struktūrfondu projektiem un Skolēnu
Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku nodrošināšanai 61 841
lata apmērā.

Interešu un profesionālās ievirzes
izglītībai paredzēti 1 401
327
lati
.

Izglītībai pieaugušajiem, kuru nodrošina
iestāde «Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības centrs», plānoti
529
430 lati.

Sociālajai aizsardzībai 2010. gada
pamatbudžetā plānotais finansējums ir 2 929
186
lati
un tas veido 9,1% no pamatbudžeta izdevumiem. Šī
ir vienīgā joma, kurai paredzēts finansējuma apjoma palielinājums
par 433 314 latiem salīdzinājumā ar 2009. gadu.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes un tās
pakļautībā un pārraudzībā esošo institūciju darbības nodrošināšanai
finansējums plānots ar samazinājumu pret iepriekšējo gadu, taču
salīdzinājumā ar 2009. gadu finansējums palielināts sociālo
problēmu risināšanai paredzētiem pabalstiem un palīdzībai. Kopā
šiem pabalstiem un palīdzībai plānoti 1 293
540
lati
.

Savukārt pabalsti medikamentu un
ārstniecības līdzekļu iegādei, ārstniecības iestāžu pakalpojumu
apmaksai 95
400 latu apmērā plānoti
budžeta sadaļā Veselība.

Vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanai paredzēti 5 580
773 lati
un veido 17,4% no pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ir
plānoti par 631 137 latiem mazāki nekā iepriekšējā gadā.

Šis finansējums ir paredzēts izdevumi
domes un pašvaldības administrācijas darbības nodrošināšanai,
grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanai iestādēm, datortīkla
uzturēšanai, pašvaldības parāda procentu nomaksai, norēķiniem ar
citām pašvaldībām un izdevumiem neparedzētiem
gadījumiem.

Sabiedriskās kārtības un drošības
uzturēšanai ieplānoti 1 430
682 lati jeb
4,4% no pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ir plānoti par 273 124
latiem mazāki nekā iepriekšējā gadā.

Ar šiem līdzekļiem tiks nodrošināts
pašvaldības policijas darbs, ES struktūrfondu finansēto projektu
īstenošana, kā arī ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un
civilās drošības dienesti.

Jelgavas pašvaldības policijas darbības
nodrošināšanai paredzēti 1 363
743
latu
.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai ir plānoti 1
301782 lati
jeb 4,0% no pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ir samazināti
par 234 131 latiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Šogad nav piešķirti līdzekļi pašvaldības
dzīvojamā fonda renovācijai. Par 15
000 latu
ir palielināti līdzekļi ielu apgaismošanai – 292
287 lati.

Sadaļai Atpūta, kultūra un reliģija
plānots finansējums 2 120
336 latu apmērā
jeb 6,6% no pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2009.gadu
finansējums plānots mazāks par 249 523 latiem.

Pašvaldība tāpat kā iepriekš atbalstīs
nevalstiskās organizācijas, tradicionālās reliģiskās konfesijas un
baznīcu draudzēs organizētās zupas
virtuves. 

Speciālais budžets ietver Autoceļu fonda
līdzekļus un dabas resursu nodokļa atskaitījumus un šie līdzekļi
tiek virzīti konkrētu speciālu pasākumu realizācijai.

Autoceļa fonda ieņēmumi plānoti
666
146 latu apmērā un ar līdzekļu
atlikumu uz gada sākumu veidos resursus 667 187 lata apmērā.
Finansējums plānots izdevumiem ielu ikdienas uzturēšanai un
satiksmes organizācijai 519
687 lati un
147
500 lati plānota mērķdotācija
regulārajiem pasažieru pārvadājumiem no valsts budžeta SIA
„Jelgavas autobusu parks”.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti
30
000 latu apmērā un kopā ar naudas
līdzekļu atlikumu gada sākumā veidos resursus 62
507
latu
apmērā. Finansējums tiks paredzēts pilsētas
attīstības programmā līdz 2013. gadam paredzēto vides aizsardzības
pasākumu realizācijai: dzeramā ūdens un peldūdens laboratoriskai
kontrolei, gaisa laboratorijas darbībai, brīvkrānu likvidācijai,
lietus ūdens kanalizācijas sistēmu sakārtošanai un uzturēšanai,
pieslēgumiem centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam,
kā arī biedru naudai organizācijā «LASA».