23.3 °C, 3.2 m/s, 41 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāKādas pārmaiņas atnesis 2018. gads?
Kādas pārmaiņas atnesis 2018. gads?
01/01/2018

2018. gads Latvijā atnācis ar 153 jauniem normatīvajiem aktiem, bet 58 šogad zaudē spēku, un tas ikdienā ieviesīs zināmas izmaiņas. Visvairāk pārmaiņu būs sociālajā jomā, piemēram, palielinās minimālā alga, pieaug uzturlīdzekļu apmērs, tiek ieviesta obligātā veselības apdrošināšana, ja bērns mācās, ģimenes pabalstu maksās līdz 20 gadu vecumam. Izmaiņas skar arī uzņēmējdarbību – mainās sociālās iemaksas pašnodarbinātajiem, samazinās maksimālā apgrozījuma apjoms mikrouzņēmumiem un pieaug akcīzes nodoklis.

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv apkopojis daļu no 2018. gada
novitātēm, kas ietekmēs lielu daļu iedzīvotāju. Ar visām izmaiņām
var iepazīties valsts vietnes likumi.lv sadaļā
«Jaunākie»/01.01.2018./«Stājas spēkā».

 • Palielināta minimālā alga

No 2018. gada 1. janvāra minimālā mēneša darba alga normāla
darba laika ietvaros ir 430 eiro līdzšinējo 380 eiro vietā.
Plānots, ka minimālās mēneša darba algas apmērs 430 eiro paliks
nemainīgs trīs gadus.

 • Pieaug minimālais uzturlīdzekļu apmērs

Līdz ar minimālās algas pieaugumu palielinās arī minimālais
uzturlīdzekļu apmērs, un 2018. gadā bērnam no dzimšanas līdz 7 gadu
vecuma sasniegšanai tie ir 107,50 eiro mēnesī, bērnam no 7 līdz 18
gadu vecuma sasniegšanai – 129 eiro mēnesī. Ja uzturlīdzekļus
izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, šī summa bērnam no
dzimšanas līdz 7 gadu vecumam ir 98,90 eiro, no 7 līdz 18 gadu
vecuma sasniegšanai, kā arī pilngadīgai personai līdz 21 gada
vecuma sasniegšanai, ja tā turpina pamatizglītību, vidējo
izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā, – 118,25
eiro.

 • Pārrēķinās pensijas

Šogad pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma
pensijas, kā arī piešķirtās izdienas pensijas), kas piešķirtas vai
pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Pārrēķinot
pensijas, tās pārskatīs cilvēkiem, kuriem pensijas aprēķinātas
šajos gados, piemērojot negatīvus apdrošināšanas iemaksu algas
indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un cilvēkiem
papildus nekas nebūs jādara.

 • Paaugstinās piemaksu pensijai

No 1. jūlija paaugstinās piemaksas apmēru par vienu
apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31.
decembrim, līdz 1,50 eiro (līdzšinējā viena eiro vietā) cilvēkiem,
kuriem līdz 1995. gada beigām bija sasniegts vecuma pensijai
nepieciešamais vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes
pensija.

 • Pensiju indeksācija

No 2018. gada 1. oktobra vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas
stāžu – 30 un 40 gadi – pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu
(līdzšinējā 50 procentu vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu
summas reālā pieauguma procentiem: 60 procentus, ja apdrošināšanas
stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, un pensijām, kas piešķirtas par
darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba
apstākļos; 70 procentus, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk
gadu.

 • Izmaiņas slimības pabalsta izmaksā

Tiesības uz slimības pabalstu no šī gada būs cilvēkiem, kuriem
būs veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas ne mazāk kā trīs
mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējos 24
mēnešos. Kvalifikācijas periods neattieksies uz darbnespējas lapām
A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts
slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu. Līdz šim cilvēks
varēja, piemēram, nestrādāt pat gadus piecus, pēc tam nedēļu būt
darba attiecībās, saslimt un saņemt pabalstu. Tāpat mainīta
kārtība, ja slimošanas laikā ar cilvēku tiek pārtrauktas darba
tiesiskās attiecības vai arī viņš zaudē pašnodarbinātā statusu, bet
darbnespējas periods vēl turpinās, – tad slimības pabalstu cilvēkam
izmaksās tikai 30 kalendārās dienas. Par pārējo periodu, ja
atveseļoties vēl nebūs izdevies, slimības pabalstu vairs
nepiešķirs. Iepriekš, piemēram, saslimstot pēdējā darba dienā, pēc
darba attiecību pārtraukšanas vai pašnodarbinātā statusa zaudēšanas
cilvēks turpināja slimības pabalstu saņemt līdz pat 26 nedēļām.

 • Pazemināta PVN likme augļiem, ogām un
  dārzeņiem

No 1. janvāra ieviesta samazinātā PVN likme 5 procentu apmērā
Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām, dārzeņiem. PVN
samazināto likmi piemēros uz laiku līdz 2020. gada 31.
decembrim.

 • Ievieš veselības apdrošināšanu

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme
palielināta par 1 procentu, kas tiks novirzīts veselības aprūpei.
Tas nozīmē, ka VSAOI šobrīd ir 35,09 procenti (iepriekš – 34,09),
no kuriem 24,09 maksās darba devējs, bet 11 – darba ņēmējs.
Pašnodarbinātajiem likme ir 32,15 procenti (iepriekš – 31,13).

2018. gadā arī autoratlīdzības izmaksātājam ir jāveic sociālās
iemaksas 5 procentu apmērā no autoratlīdzības līguma summas autora
valsts pensiju apdrošināšanai. Tāpat VSAOI šogad jāsāk maksāt
autoratlīdzības saņēmējiem. Ja autoratlīdzības saņēmējs nav darba
ņēmējs, tad viņam, ja ienākumi mēnesī sasniedz un pārsniedz
minimālo algu, ir jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajam un jāveic
VSOAI, kas nav mazāka par minimālo algu. Savukārt, ja
autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir arī darba ņēmējs un viņa alga
sasniedz vismaz minimālo algu, tad autoram no saņemtās
autoratlīdzības sociālās iemaksas nav jāveic. Bet, ja
autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs, bet viņa alga
nesasniedz minimālo, savukārt ienākumi no autoratlīdzības sasniedz
vai pārsniedz minimālo algu, ir jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam.
Ja autoratlīdzības saņēmējs nav darba ņēmējs un viņa ienākumi no
autoratlīdzības nesasniedz minimālo algu, kad jāreģistrējas kā
pašnodarbinātajam un iemaksas jāveic obligāti, tad viņa vienīgā
sociālā apdrošināšana pensijai būs izmaksātāja 5 procentu
iemaksas.

 • Pieaug pabalsts audžuģimenei

Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz sešu gadu vecumam šogad
ir 215 eiro mēnesī līdzšinējo 95 eiro vietā, bet bērnam vecumā no 7
līdz 17 gadiem – 258 eiro mēnesī līdzšinējo 114 eiro vietā.

 • Atlīdzība audžuģimenei – atkarīga no bērnu
  skaita

Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu atkarīga no
aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu
atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta
apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, jeb
171 eiro. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, kopējais atlīdzības
apmērs būs 222 eiro, ja trīs un vairāk bērnu – 274 eiro (līdz šim –
113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita).

 • Veiks apdrošināšanas iemaksas par
  audžuvecākiem

No šī gada valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no 171
eiro (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un
apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību
par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas
(piemēram, nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).

 • Pieaug atlīdzība par adoptēto bērnu

No janvāra pieaug atlīdzība, ja adoptētājs ir nodarbināts un
atrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā vai ir nodarbināts
nepilnu darba laiku līdz 20 stundām nedēļā un aprūpē bērnu līdz 7
gadiem (ieskaitot). Viņš saņems atlīdzību 70 procentus no valstī
noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas jeb 489,05 eiro. Ja
izvēlas saņemt vecāku pabalstu, tad atlīdzību nepiešķir. Ja
adoptētājs nav nodarbināts un aprūpē adoptēto bērnu līdz 18 gadiem,
viņš saņems 171 eiro, ja ir nodarbināts (atrašanās ar bērna kopšanu
saistītā atvaļinājumā neietekmē atlīdzības apmēru) un aprūpē bērnu
no 8 līdz 18 gadiem, – saņems 171 eiro, ja ir nodarbināts un
neatrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā un aprūpē bērnu
līdz 7 gadiem, – 171 eiro, taču, ja viņš izvēlas saņemt vecāku
pabalstu, tad šo atlīdzību nepiešķir. Ja adoptētājs aprūpēs
vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro
apmērā.

 • Darbnespējas lapas, zāļu receptes – tikai
  elektroniski

1. janvārī uzsākta e-veselības sistēmas obligāta lietošana. Tas
nozīmē, ka darbnespējas lapu un valsts kompensējamo medikamentu
recepšu izrakstīšana notiek tikai elektroniski. Ja ārsts, piemēram,
mājas vizītē izrakstīs recepti papīra formā, to elektronizēs
aptiekā farmaceits. Ja kādu iemeslu dēļ e-veselības sistēmā
darbnespējas lapu neizdosies izrakstīt, ārstam tā būs jāievada
sistēmā pēc tam, kad sistēma atsāks strādāt. Ja tomēr kāds ārsts
vēl nav noslēdzis līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par
e-veselības izmantošanu, viņš nevar izrakstīt e-receptes un
e-darbnespējas lapas.

 • Ģimenes pabalstu maksās līdz bērna 20 gadu
  vecumam

No 2018. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu maksās līdz
bērna 20 (iepriekš – līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr viņš
mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un
nav stājies laulībā. Tāpat no 1. janvāra pabalstu maksās par bērnu
līdz 20 gadu vecumam, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību
finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās
un saņem stipendiju.

 • Sociālajiem darbiniekiem – piemaksa

Līdz gada beigām – 31. decembrim – tiks nodrošināta valsts
mērķ­dotācija piemaksai pie mēnešalgas tiem sociālajiem
darbiniekiem, kuri ir darba attiecībās ar attiecīgo pašvaldību vai
sociālo dienestu un kuri strādā ar ģimenēm un bērniem pašvaldību
sociālajos dienestos.

 • Piemaksa par diviem un vairāk bērniem

No 2018. gada 1. marta tiks palielināts ģimenes valsts pabalsts
par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu.
Turpmāk par diviem bērniem vecāki saņems 44,14 eiro, par trim
bērniem – 134,28 eiro, par četriem bērniem – 184,28 eiro, bet par
katru nākamo bērnu pie ģimenes valsts pabalsta tiks pieskaitīti 50
eiro.

 • Mazāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis

No 2018. gada ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa
likme. Tas nozīmē, ka gada ienākumiem līdz 20 004 eiro tiks
piemērota 20 procentu iedzīvotāju ienākuma likme (līdzšinējo 23
procentu vietā), ienākumiem no 20 004 eiro līdz 55 000 eiro tiks
piemērota 23 procentu likme, bet tikai tai ienākumu daļai, kas
pārsniegs 55 000 eiro, tiks piemērota 31,4 procentu likme.

 • Mainās sociālās iemaksas
  pašnodarbinātajiem

Līdz ar minimālās algas izmaiņām obligātās sociālās iemaksas
saimnieciskās darbības veicējiem (pašnodarbinātajiem) būs jāveic
par katru mēnesi, kurā ienākumi no saimnieciskās darbības sasniegs
430 eiro. Ja ienākumi ir līdz 50 eiro gadā, iemaksas nav jāveic; ja
līdz 430 eiro mēnesī – vismaz 5 procenti; ja virs 430 eiro mēnesī –
32,13 procenti no brīvi izvēlētiem ienākumiem, bet vismaz no 430
eiro plus vismaz 5 procenti no starpības starp izvēlēto un
faktiskajiem ienākumiem. Piemēram, ja saimnieciskās darbības
veicēja ienākumi mēnesī ir 100 eiro, tad obligātās iemaksas pensiju
apdrošināšanai būs 5 eiro.

 • Mikrouzņēmuma maksimālais apgrozījums – 40 000
  eiro

2018. gadā līdz ar nodokļu reformu maksimālais apgrozījums
mikrouzņēmumiem samazināts no 100 000 uz 40 000 eiro
gadā. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, Valsts ieņēmumu dienestā
vairs nereģistrēs mikrouzņēmuma darbinieku kā darba ņēmēju
mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā.

 • Pieaug patentmaksa

No 2018. gada 1. janvāra mainījusies patentmaksa. Līdzšinējo
43–100 eiro vietā šobrīd jāmaksā 50–100 eiro mēnesī. Pirmās un
otrās grupas invalīdiem – 17 eiro gadā, 9 eiro pusgadā.

 • Pieaug akcīzes nodoklis

Nodokļu reformas ievaros no 2018. gada 1. janvāra paaugstināta
akcīzes nodokļa likme visiem tabakas izstrādājumiem, izņemot
cigaretes, un naftas produktiem. Alkoholiskajiem dzērieniem akcīzes
nodokļa likme tiks palielināta no 2018. gada 1. marta, savukārt
cigaretēm – no 2018. gada 1. jūlija.

Ilustrācija: Finanšu ministrija