27 °C, 1.6 m/s, 77.7 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU atsakās no doktorāta, ēdnīcas un maina atbildības jomu sadalījumu
LLU atsakās no doktorāta, ēdnīcas un maina atbildības jomu sadalījumu
28/08/2014

Senāta sēdē, kas notika 27. augustā, tika aktualizēta LLU struktūrshēma un apstiprinātas vairākas būtiskas izmaiņas, kas galvenokārt saistītas ar administratīvajām reformām. Tostarp LLU atsakās no struktūrvienībām, kurās līdz šim sniegti ar studijām nesaistīti pakalpojumi, tāpēc turpmāk LLU doktorātā pakalpojumus sniegs ārstu privātprakses, bet LLU ēdnīcā saimniekos jauns uzņēmums.

www.jelgavasvestnesis.lv

Senāta sēdē, kas notika 27. augustā,
tika aktualizēta LLU struktūrshēma un apstiprinātas vairākas
būtiskas izmaiņas, kas galvenokārt saistītas ar administratīvajām
reformām. Tostarp LLU atsakās no struktūrvienībām, kurās līdz šim
sniegti ar studijām nesaistīti pakalpojumi, tāpēc turpmāk LLU
doktorātā pakalpojumus sniegs ārstu privātprakses, bet LLU ēdnīcā
saimniekos jauns uzņēmums.

Saskaņā ar Senāta lēmumu vairākas
universitātes struktūrvienības apvienotas, mainījušas pakļautību un
ieguvušas jaunus nosaukumus. Tas darīts ar mērķi padarīt efektīvāku
administratīvo pārvaldi un veicināt sadarbību dažādu
struktūrvienību starpā, informē LLU pārstāve Lana Janmere.

«Struktūras izmaiņas veiktas, balstoties uz
2013. gadā veikto funkciju auditu un tā ieteikumiem. Tas tiek
darīts, lai izlīdzinātu pārvaldības atbildību starp rektoru,
studiju prorektoru un zinātņu prorektoru. Visas horizontālās
funkcijas turpmāk būs manā kā rektores pakļautībā, bet ar studijām
un zinātni saistītās – prorektoru pārziņā. Papildus vairākām
struktūrvienībām ir jauni nosaukumi, lai unificētu tos. Pieņēmām
lēmumu, ka struktūrvienības, kurās strādā vairāk nekā trīs cilvēki,
turpmāk nesauksim par «daļu», bet «centru». Izņēmums ir direktora
dienesti, kur šādi daļu nosaukumi saglabāsies arī turpmāk,» atklāj
rektore Irina Pilvere.

Līdz šim rektora tiešā pakļautībā bija divas
struktūrvienības – Iekšējā audita daļa un Personāldaļa. Turpmāk tās
būs piecas: Administratīvais centrs, kurā integrēta Iekšējā audita
daļa un citi administrācijas darbinieki, kas līdz šim neiekļāvās
nevienā universitātes struktūrvienībā, Starptautiskās sadarbības
centrs (bijusī Ārlietu daļa), Komunikāciju un mārketinga centrs
(bijušais Sabiedrisko attiecību un karjeras centrs), Personāldaļa
un Studentu klubs.

Turpmāk studiju prorektora pakļautībā vairs
nebūs Ārlietu daļa un Sabiedrisko attiecību un karjeras centrs, kas
pāriet rektores pārziņā. Jaunais Starptautiskās sadarbības centrs
arī ieguvis citu vadītāju. Turpmāk to vadīs un LLU mērķus par
ārzemju studentu piesaisti realizēs Konventa priekšsēdētājs
Voldemārs Bariss.

Jaunā Komunikāciju un mārketinga centra
funkcijās vairs neietilpst karjeras joma, kas šobrīd ir uzticēta
Mūžizglītības centram, un Studentu klubs, kas turpmāk būs kā
patstāvīga struktūrvienība.

Studiju prorektora pakļautībā saglabājas visas
fakultātes un Studiju centrs (bijusī Studiju daļa), Mūžizglītības
centrs, Fundamentālā bibliotēka, Valodu centrs (bijusī Valodu
katedra) un Sporta centrs. Turklāt Studiju centram ir jauna
vadītāja. Par universitātes studiju procesa veiksmīgu norisi un tai
atbilstošās normatīvās bāzes ievērošanu atbildīga būs Sandra
Sproģe, kas līdz šim bija Informatīvo sistēmu nodaļas vadītāja.
Paplašinātas arī Studiju centra funkcijas, jo tas rūpēsies ne tikai
par pamatstudiju un maģistrantūras, bet arī doktorantūras
studentiem.

Pārmaiņas skārušas arī Zinātņu prorektora
pakļautībā esošās struktūrvienības. Integrējot Zinātņu,
Doktorantūras un Projektu daļu, izveidots jauns Zinātņu un projektu
attīstības centrs, kurā saglabāsies līdzšinējās funkcijas. Nolemts
stiprināt Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centru, kas turpmāk
darbosies ciešā sasaistē ar Zinātnes un projektu attīstības centru.
Funkcijas paplašinātas arī jaunajam IT un zinātniskā aprīkojuma
centram (bijusī Informācijas sistēmu daļa).

Kanclera dienestos galvenokārt mainīti
struktūrvienību nosaukumi. Tā pakļautībā darbosies Resursu
uzskaites centrs (bijusī Grāmatvedība), Finanšu plānošanas centrs
(bijusī Finanšu daļa) un Lietvedības daļa.

Viens no jaunās universitātes vadības mērķiem
ir atteikšanās no tādu funkciju pildīšanas, kas nav tiešā veidā
saistītas ar studiju procesu un zinātniskajām aktivitātēm. Līdz ar
to reorganizācijas rezultātā universitāte likvidējusi savu ēdnīcu
Jelgavas pilī, iznomājot telpas ēdināšanas uzņēmumam. Līdztekus LLU
vairs nesniegs ārstniecības pakalpojumus un ir atteikusies no
Doktorāta. Studenti un darbinieki var apmeklēt veselības aprūpes
speciālistus, kas turpina pieņemt pacientus līdzšinējās doktorāta
telpās, taču tā vairs nav LLU struktūrvienība, bet gan ārstu
privātprakses.

Jāatgādina, ka jaunajā studiju gadā darbu sāk
jaunās rektores komanda – studiju un zinātņu prorektori,
universitātes kanclers un direktors. Kā tika nolemts Senāta sēdē
maijā, studiju prorektora pienākumus turpmāk pildīs Kaspars
Vārtukapteinis, bet zinātņu prorektore būs Elita Jermolajeva.
Kanclera funkcijas nodotas Ziedoņa Helviga gādībā, un par
saimnieciskajiem jautājumiem turpinās rūpēties direktors Andrejs
Garančs.

Pārmaiņas notikušas arī vairāku universitātes
struktūrvienību vadībā. Divas fakultātes apstiprinājušas jaunus
dekānus, jo līdzšinējie I. Pilvere un K. Vārtukapteinis pilda citus
amata pienākumus. Līdz ar to turpmāk Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultāti vadīs Andra Zvirbule- Bērziņa, bet Tehnisko
fakultāti – Ilmārs Dukulis.

Jaunā LLU
struktūrshēma