17.2 °C, 1.1 m/s, 78 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāMinistru kabinets atbalsta jauna tilta būvniecības ieceri Jelgavā
Ministru kabinets atbalsta jauna tilta būvniecības ieceri Jelgavā
24/10/2019

22. oktobrī Ministru kabineta sēdē valdība apstiprināja rīkojumu, kurā atzīts: «Jelgavas pilsētas pašvaldības paredzētā darbība – transporta pārvada (tilta) izbūve pār Liel­upi un Driksas upi – ir vienīgais risinājums pilsētas satiksmes organizācijas, kā arī pilsētas ziemeļu daļas sociālās un ekonomiskās attīstības nodrošināšanai.» Tas nozīmē, ka dota zaļā gaisma jauna tilta projektēšanai Jelgavā.

Vienlaikus saskaņā ar likuma «Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām» 43. panta sesto un desmito daļu un
Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.300 «Kārtība,
kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju («Natura 2000»)» 45. punktu, kā arī pieņemot
zināšanai informatīvo ziņojumu «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības
paredzētās darbības – transporta pārvada (tilta) izbūves pār
Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā – īstenošanu», Ministru
kabinets nolēma: «Atzīt, ka transporta pārvada (tilta) izbūve pār
Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā nepieciešama sabiedrībai
nozīmīgu interešu apmierināšanai.»

Portāls www.jelgavasvestnesis.lv jau
rakstīja, ka transporta pārvada, kas savienotu Lapskalna–Atmodas
ielas krustojumu un Kalnciema ceļa–Loka maģistrāles krustojumu,
izbūves mērķis ir atrisināt Jelgavas satiksmes organizācijas
problēmas, kā arī radīt priekšnosacījumus, lai apkārtējā teritorijā
varētu attīstīties uzņēmējdarbība. Tilta izbūve ir nozīmīga,
domājot gan par bijušā lidlauka, gan citu industriālo teritoriju
atdzīvināšanu, pilsētas centra atslogošanu no tranzīta transporta
un arī veloceliņu tīkla attīstību. Pašreizējā Lielupes tilta
kapacitāte ir 26 000 transportlīdzekļu diennaktī, bet jau šobrīd to
diennaktī šķērso vairāk nekā 35 000 transporta vienību. Tāpat,
modelējot nākotnes perspektīvas, eksperti secinājuši, ka ik gadu
transporta plūsma mūsu pilsētā pieaug vidēji par diviem procentiem.
Pēdējos gados vien reģistrēto auto skaits pilsētā audzis par 10
procentiem, bet cilvēku braukšanas biežums dažādās pilsētas ielās
audzis par 10–50 procentiem. Līdz ar to, neizbūvējot tiltu,
tuvākajos gados trokšņu līmenis pilsētas centrā pieaugs par 14
procentiem.

Taču, tā kā daļu no tilta posma plānots
realizēt dabas liegumā «Lielupes palienes pļavas», kas ietverts
Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā «Natura 2000», bija
nepieciešams izstrādāt ietekmes uz vidi novērtējumu. To pēc
pašvaldības pasūtījuma veica SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment». Eksperti, izvērtējot dabas vērtības, atzina, ka,
nodrošinot kompensējošus pasākumus, kas ļauj saglabāt dabas
vērtības, tilta būvniecība pār dabas lieguma teritoriju ir
pieļaujama. Apjomīgajā ziņojumā norādīts, ka šī vieta tilta
būvniecībai ir vienīgā alternatīva pilsētā, jo citi risinājumi
nespētu tik efektīvi samazināt arvien pieaugošo transporta plūsmu
pilsētas centrā, kas rada vides piesārņojumu un pārsniedz
pieļaujamās trokšņu normas. «Līdz ar to ir skaidri redzams, ka
sabiedrības ieguvumi, realizējot šo ieceri, pārsniedz zaudējumus,»
iepazīstinot jelgavniekus ar veikto novērtējumu, aprīlī uzsvēra
«Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» valdes locekle Aiga
Kāla.

Pēc tam, kad 27. aprīlī noslēdzās ziemeļu
šķērsojuma ietekmes uz vidi ziņojuma sabiedriskā apspriešana, Vides
pārraudzības valsts birojs to izskatīšanai iesniedza Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kas savukārt pēc
tam to iesniedza izskatīšanai valdībā. «Ministru kabineta sēdē
pieņemtais lēmums nozīmē, ka valdība akceptē Jelgavas pašvaldības
ieceri un jauna tilta būvniecība pašvaldības paredzētajā vietā,
ievērojot visus ziņojumā iekļautos dabas vērtību saglabāšanas
nosacījumus, ir iespējama,» skaidro Jelgavas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.

Tagad, kā to paredz kārtība, Ministru
kabinets par pieņemto lēmumu informēs Eiropas Komisiju, vienlaikus
Vides pārraudzības valsts birojam pēc pieņemtā lēmuma jāsagatavo
ietekmes uz vidi gala ziņojums. Nākamais solis – Jelgavas domei būs
jāpieņem lēmums par tilta būvniecību.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva