20.8 °C, 1.9 m/s, 75.2 %

Pilsētā

Nesvarīgu mācību priekšmetu nav
03/07/2011

12. jūlijā divpadsmito klašu absolventi saņems centralizēto eksāmenu rezultātus, un tad jau pavisam droši varēs teikt, ka 2010./2011. mācību gads ir noslēdzies. Pārbaudes darbus mūsu skolu audzēkņi nokārtojuši sekmīgi, un iestāžu vadītāji prognozē, ka arī vidusskolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti būs labi. Izglītības iestādēs sākusies intensīva gatavošanās jaunajam mācību cēlienam.

Sintija Čepanone

12. jūlijā divpadsmito klašu absolventi saņems centralizēto
eksāmenu rezultātus, un tad jau pavisam droši varēs teikt, ka
2010./2011. mācību gads ir noslēdzies. Pārbaudes darbus mūsu skolu
audzēkņi nokārtojuši sekmīgi, un iestāžu vadītāji prognozē, ka arī
vidusskolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti būs labi. Izglītības
iestādēs sākusies intensīva gatavošanās jaunajam mācību
cēlienam.

«Pašlaik strādājam pie nākamā mācību gada darbības virzieniem, un
profesionālās diskusijās ar iestāžu vadītājiem jau noteikts, kas
būtu svarīgi, lai arī 2011./2012. mācību gads mūsu pilsētā
aizritētu veiksmīgi,» saka Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza, atklājot, ka viena no prioritātēm būs mācību procesa
īstenošanas uzraudzība, konsultāciju un individuālo nodarbību
organizēšana skolās.

Nupat noslēdzies pagarinātais mācību gads, kad skolēniem ar
nepietiekamu vērtējumu vēl bija iespēja to labot. Kā vērtējat mūsu
pilsētas skolēnu sekmes?

Mūsu pilsētas skolēni ir centīgi un mērķtiecīgi. Pamatskolas un
vidusskolas absolventi sasniedz augstus rezultātus valsts pārbaudes
darbos. Šobrīd ir saņemti pamatskolu centralizēto eksāmenu
rezultāti latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā, un
visaugstākie rezultāti ir Jelgavas 5. vidusskolas skolēniem – 91
procents saņēmis vērtējumu A, B, C līmenī, tādu pašu vērtējumu
saņēma 80,8 procenti 2. pamatskolas un 72,5 procenti 6. vidusskolas
skolēnu.

Taču ir arī skolēni, kuriem mācības sagādā grūtības.
Pagarinātais mācību gads bija noteikts visās pilsētas skolās.
Lielākās grūtības sagādāja dzimtā valoda, matemātika un angļu
valoda, bet atsevišķi skolēni zemu vērtējumu ieguva arī, piemēram,
mūzikā, sportā, ģeogrāfijā, vēsturē, sociālajās zinātnēs, vizuālajā
mākslā. Galvenie neveiksmju cēloņi bija stundu kavējumi, nenopietna
attieksme pret mācībām un mācīšanās traucējumi. Pagarinātajā mācību
gadā skolotāji organizēja mācību nodarbības grupās vai individuāli,
un gandrīz visi skolēni uzlaboja savas zināšanas un tika pārcelti
nākamajā klasē.

Tieši tādēļ jaunajā mācību gadā lielāka uzmanība jāvelta
individuālajam mācību darbam – kā skolotāji organizē individuālo
darbu un kā skolēni izmanto iespēju mācīties, saņemot individuālu
atbalstu.

Nedrīkst pieļaut, ka absolvents, kas sekmīgi nokārtojis visus
valsts pārbaudes darbus, kādā no mācību priekšmetiem saņēmis
vērtējumu, kas zemāks par 4 ballēm, jo skolēnam šis mācību
priekšmets nav šķitis svarīgs. Taču nesvarīgu mācību priekšmetu
nav, turklāt saskaņā ar jaunajiem noteikumiem vidusskolēni ar
nesekmīgu vērtējumu netiks pārcelti nākamajā klasē. Kaut četras,
piecas balles var iegūt ikviens. Turklāt paradoksālākais ir tas, ka
vērtējums, zemāks par 4 ballēm, nav tikai eksaktajos priekšmetos,
bet lielākoties humanitārajos un sociālo zinību priekšmetos, kuros
nepieciešams sistemātisks patstāvīgs darbs, papildus lasot,
studējot izziņu literatūru. Un tas tikai apliecina, ka daļai
vidusskolēnu diemžēl nav nopietnas attieksmes pret mācībām,
ir  neattaisnoti stundu kavējumi, tādēļ nākamajā mācību gadā
tam pievērsīsim īpašu uzmanību, iesaistot arī ģimeni.

Runājot par ģimeni – nereti tieši vecāki ir tie, kas pēc
pamatskolas absolvēšanas bērnu mudina mācības turpināt
vidusskolā.

Jā, un tieši tādēļ atkal un atkal nākas atgādināt, ka izvēle, kur
bērnam mācīties – vidusskolā vai profesionālajā vidusskolā –, ir
ļoti atbildīgs lēmums, kam jābūt rūpīgi izsvērtam vēl pamatskolas
laikā. Ir ļoti skumji, ja pēc 9. klases jaunietis iestājas
vidusskolā, taču gada vidū mācības ir spiests pārtraukt, jo nespēj
apgūt vidusskolas programmu, un rezultātā gads ir zaudēts, jo
mācību gada vidū iestāties profesionālajā vidusskolā nav iespējams.
Arī aizvadītajā mācību gadā 10. un 11. klasēs kopumā bija 91
skolēns, kura vērtējums bija no 1 līdz 3 ballēm. Tieši tāpēc
vēlreiz aicinu rūpīgi izvērtēt savu izvēli un, ja jaunietis īsti
nav pārliecināts par savām spējām, izvēlēties profesionālo
vidusskolu, kur līdztekus vidējai izglītībai iespējams iegūt
profesiju. Tas palielina jaunieša iespējas pēc tam veiksmīgi
konkurēt darba tirgū vai turpināt izglītību augstskolā.

No vienas puses, jaunieši tiek mudināti izšķirties par labu
profesionālajai izglītībai, taču, no otras, – vairākās mūsu
pilsētas skolās šogad ir grūtības nokomplektēt vidusskolas klases,
tiek izsludināta papilduzņemšana.

Šī ir aktuāla problēma visā valstī, ne tikai Jelgavā, un tā
saistīta ar demogrāfisko situāciju, nevis jauniešu izvēli apgūt
profesiju, jo arī profesionālajās skolās trūkst audzēkņu. Jāatzīst,
ka kritiskākais pamatskolas skolēnu skaita samazinājums gan vēl nav
sasniegts – tas būs pēc diviem mācību gadiem, kad devīto klasi
absolvēs tie skolēni, kuri šajā mācību gadā mācījās 7. un 8. klasē,
jo tieši šajā vecuma grupā skolēnu ir vismazāk. Piemēram, šogad 7.
klasi beidza tikai 233 skolēni, un tas ir krietni par maz, lai
noslogotas būtu visas pilsētas vidusskolas un ģimnāzijas. Taču
vienlaicīgi mēs nedrīkstam pieņemt radikālus lēmumus, jo, pēc
pašreizējām aplēsēm, situācija pamazām uzlabojas – sākumskolas
vecuma skolēnu skaits mūsu pilsētā  pieaug, un tieši viņi būs
tie, kas pēc gadiem mācīsies vidusskolās un ģimnāzijās.

Kā pilsētas skolās veicas ar pirmklasnieku
reģistrāciju?

Lielākoties visas klases ir nokomplektētas, mācībām 1. klasē
Jelgavā reģistrēti 710 skolēni. Taču šis process līdz jaunajam
mācību gadam vēl aizvien turpināsies, tāpēc tas nav galīgais
pirmklasnieku skaits. Iespēja mācīties 1. klasē kādā no mūsu
pilsētas skolām tiks nodrošināta ikvienam bērnam.

2011./2012. mācību gadā pirmklasnieka gaitas jāuzsāk 2004. gadā
dzimušajiem, taču, ja objektīvu apstākļu dēļ mācību uzsākšanu
nepieciešams par gadu atlikt, vecākus aicinu par to savlaicīgi
informēt izglītības iestādi. Piemēram, ja veselības problēmu dēļ
speciālisti iesaka mācības par gadu atlikt, tad pirmsskolas
izglītības iestādē vai skolā, kur bērns apgūst pirmsskolas
izglītības programmu, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa. Līdzīga
situācija ir arī ar pirmsskolu rindu – no vienas puses, vecāki pauž
neapmierinātību, ka bērnam uzreiz netiek nodrošināta vieta
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un tā ir jāgaida, taču
ir arī ģimenes, kuras neuzskata par vajadzību pašvaldībai paziņot,
ka vieta bērnudārzā tomēr nebūs nepieciešama un piedāvājums
apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi netiek pieņemts. Tā,
piemēram, maijā Izglītības pārvalde izsūtīja vēstules 626 ģimenēm
par vietas piešķiršanu bērnudārzā, taču 71 ģimene nebija
sasniedzama –  tā neatbildēja uz nosūtīto vēstuli un reģistrā
norādīto tālruņa numuru. Tādējādi pirmsskolu rinda tiek mākslīgi
pagarināta, jo vecāki, visticamāk, mainot dzīvesvietu, pašvaldībai
nav snieguši informāciju, ka vieta pirmsskolas izglītības iestādē
nebūs nepieciešama. Līdz 30. jūnijam atbildi, vai pieņem vietu kādā
no piedāvātajiem pašvaldības bērnudārziem, vecākiem jāsniedz par
192 bērniem.

Lūdzu vecākus informēt pašvaldību, ja ģimene mainījusi
dzīvesvietu – tas ir svarīgi, lai plānotu izglītības iestāžu darbu.
Šai informācijai jābūt precīzai, lai pašvaldībai būtu ziņas par
Jelgavā deklarētu bērnu izglītību.

Šogad mūsu pilsētā darbu sāks jauna pirmsskolas izglītības
iestāde «Ķipari» Pulkveža Brieža ielā. Cik liela ir vecāku vēlme
savu atvasi piereģistrēt rindā tieši šajā bērnudārzā?

«Ķipariem» pieteikties var kopš 1. jūnija, un, kaut sākumā daudzi
vecāki nepacietīgi gaidīja, kad varēs reģistrēt bērnu šajā
pirmsskolas izglītības iestādē, reģistrēšanās rit samērīgi –
ģimenes  izvēlas to bērnudārzu, kas ir tuvāk dzīves vai vecāku
darba vietai.

Protams, vēl aizvien vecākiem ir virkne neskaidrību par jauno
bērnudārzu, tostarp par iestādes  nosaukumu un atrašanās
vietu, atsevišķi vecāki izsaka bažas, ka tas tomēr neuzsāks darbu
un ka tajā turpmākajos mācību gados nebūs grupas piecgadniekiem un
sešgadniekiem. Taču satraukumam nav pamata – «Ķipari» jaunajā
mācību gadā darbu uzsāks, kā plānots, un tos šogad sāks apmeklēt
256 bērni.

Jauno mācību gadu 2. un 3. pamatskolas audzēkņi varēs
uzsākt renovētā ēkā, jo nupat tur noslēgušies siltināšanas darbi.
Vai arī citās izglītības iestādēs vasarā ieplānoti kādi
remontdarbi?

Arī šogad pašvaldība radusi iespēju par saviem budžeta līdzekļiem
veikt lielākus vai mazākus remontdarbus  teju visās skolās. 1.
ģimnāzijā, Spīdolas ģimnāzijā, Mākslas skolā darbi jau noslēgušies,
taču virknē iestāžu tie nupat kā uzsākti, noslēgts līgums par darbu
veikšanu vai arī vēl norit iepirkumu procedūra. Lielākie darbi ir
5. vidusskolas aktu zāles remonts, 4. pamatskolas vienas fasādes
siltināšana, 3. pamatskolas iekšpagalma bruģēšana, 2. pamatskolas
garderobes telpu remonts. Iekštelpu pārbūve un remonts tiks veikts
arī bērnu un jauniešu centra «Junda» ēkā Pasta ielā. Bērnudārza
«Zemenīte» ēkai tiks izbūvēts divslīpņu jumts, pie jauniem logiem
un durvīm tiks arī pirmsskolas izglītības iestāde «Rotaļa», kur
daļēji tiks renovētas arī ārsienas. Šajā iestādē darbi organizēti
divās kārtās, un 1. kārta jau sākusies.

Līdzekļi izglītības iestādēm plānoti arī kosmētiskiem remontiem,
ko skolas veiks ar savu darbaspēku. Tāpēc var apgalvot, ka jaunajam
mācību gadam būsim labi sagatavojušies. Ceram, ka tiks apstiprināti
arī iesniegtie projekti, kas paredz paaugstināt energoefektivitāti
bērnudārzam «Sprīdītis» un 1. ģimnāzijai.

No nākamā mācību gada arī pilsētas sporta skolas pāriet
Sporta servisa centra pakļautībā, un jau tagad iestāžu vadītāji un
pedagogi pauž bažas, vai tādējādi nezudīs sporta skolu saikne ar
vispārējās izglītības iestādēm.

Visu trīs pilsētas sporta skolu darbību no 1. septembra pārraudzīs
pašvaldības iestāde «Sporta servisa centrs», taču tas nemazinās
sporta skolu treneru un vispārizglītojošo skolu pedagogu sadarbību
– vispārizglītojošās skolas skolēns vienlaicīgi ir arī sporta
skolas audzēknis. Mūsu pilsētā ir radīti visi priekšnoteikumi, lai
šī sadarbība veiksmīgi turpinātos.

Jau ilgāku laiku tiek spriests par to, ka pašvaldībai būs
jāpārņem Amatniecības vidusskola.

Nākamajā mācību gadā šajā ziņā nekas nemainīsies – Jelgavas
Amatniecības vidusskola vēl aizvien būs valsts izglītības iestāde.
Esam lepni, ka Amatniecības vidusskola izpildījusi visus kritērijus
un pretendē uz profesionālās izglītības kompetenču centra statusu.
Līdz jaunajam mācību gadam saņemsim atbildi no Izglītības un
zinātnes ministrijas par profesi­onālās izglītības kompetenču
centra statusa piešķiršanu.

Ir prieks, ka jaunā kvalitātē nākamajā mācību gadā izglītošanās
process varēs noritēt arī Amatu vidusskolā, kur pašlaik notiek
vērienīgi infrastruktūras un mācību materiālās bāzes uzlabošanas
darbi. Profesionālo vidusskolu audzēkņiem mūsu pilsētā būs
nodrošināta iespēja mācīties sakārtotā un modernā izglītības vidē.
Bet no audzēkņiem gaidām nopietnu attieksmi pret savu pamatdarbu –
mācībām.

Foto: Ivars Veiliņš