19.4 °C, 2.6 m/s, 96.5 %

Latvijā

Nodokļu izmaiņas 2010. gadā
31/12/2009

Ziņu aģentūra LETA apkopojusi galvenās nodokļu izmaiņas, kas pieņemtas ar nodokļu likumu grozījumiem 2010. gada valsts budžetu pavadošo likumu paketē un kas stāsies spēkā no 1. janvāra.

Ziņu aģentūra LETA apkopojusi
galvenās nodokļu izmaiņas, kas pieņemtas ar nodokļu likumu
grozījumiem 2010. gada valsts budžetu pavadošo likumu paketē un kas
stāsies spēkā no 1. janvāra.

 

Kā informē ziņu aģentūra LETA, vienas no
būtiskākajām izmaiņām skars iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Ar
2010. gada 1. janvāri tiks paaugstināta iedzīvotāju ienākuma
nodokļa vispārējā likme no 23% uz 26%. Likumu izmaiņas paredz
paplašināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa bāzi, iekļaujot visus
kapitāla ienākumus, piemērojot nodokļa likmi 10% dividendēm un
procentu ienākumam, bet kapitāla pieaugumam – 15% (visi kapitāla
ienākumi, tajā skaitā dividendes tiek apliktas ar 2010. gadu). Ar
iedzīvotāju ienākuma nodokli plānots aplikt gūto labumu no darba
devējam (uzņēmumam) piederoša vieglā pasažieru automobiļa
izmantošanas personīgajām vajadzībām, samazināt darba devēja ar IIN
neapliekamo dāvanu apmēru no minimālās mēnešalgas apmēra 180 latiem
līdz 0 latiem.

Tiks paaugstināta nodokļa likme
pašnodarbinātajiem (saimnieciskās darbības veicējiem), piemērot
vispārējo iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Izmaiņas paredz aplikt ar nodokli
dāvinājumus, kas pārsniedz 1000 latus gadā, ja tie saņemti no
personām, ar kurām dāvinājuma saņēmēju nesaista laulība vai
radniecība līdz trešajai pakāpei (Civillikuma izpratnē). Ja
dāvinātāju ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai
pakāpei (Civillikuma izpratnē) un visi radniecībā lejupejošie, tad
dāvinājums nav apliekams ar nodokli.

Plānots aplikt ar nodokli ienākumu no
augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu
atsavināšanas, 10% likmi piemērot tikai meža īpašniekiem,
starpniekiem piemērot saimnieciskās darbības normas.

Plānots samazināt neapliekamo summu no
4000 līdz 2000 latiem gadā par ienākumiem no lauksaimnieciskās
ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas.

Tāpat tiks mainīts nodokļa stimulus
uzkrājumiem privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas sabiedrībās
un investīciju fondos, samazinot IIN atvieglojumu no 20% līdz 10%
no apliekamā ienākuma.

No nākamā gada tiks iekļautas apliekamā
ienākuma aprēķinā summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts
lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai
un lauku attīstībai.

Veikta arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa
attaisnotos izdevumus par izglītības pakalpojumiem un
ārstnieciskajiem pakalpojumiem pārskatīšana attiecībā uz 2010. gadā
saņemtajiem pakalpojumiem, samazinot izdevumu normu no 300 latiem
gadā līdz 150 latiem.

Tiks ieviesta arī iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (algas nodokļa) piemērošana ienākumam no iznomāta
personāla, kā arī paredzēta kārtība, ka noteiktās jomās varēs
maksāt patentmaksu.

Izmaiņas skars arī nekustamā īpašuma
nodokli (NĪN). Izmaiņas paredz palielināt nodokļa likmi zemei un
saimnieciskajā darbībā izmantojamām ēkām līdz 1,5%, noteikt
minimālo nodokļa maksājumu pieci lati par katru nodokļa objektu
(zemi, ēku), aplikt ar paaugstinātu likmi 3% apmērā neapstrādātas
lauksaimniecības zemes.

Tāpat iecerēta nekustamā īpašuma nodokļa
bāzes paplašināšana, dzīvojamām ēkām par kadastrālo vērtību līdz 40
000 latu piemērojot likmi 0,1%, par kadastrālo vērtību 40 001
– 75 000 latu – 0,2%, par kadastrālo vērtību virs 75 000 latu –
0,3%. Ar NĪN apliks inženiertehniskās būves, tomēr nodokļa
pieaugums gan neskars valsts, pašvaldību, valsts vai pašvaldību
kapitālsabiedrības un kapitālsabiedrības, kuras sniedz regulējamos
sabiedriskos pakalpojumus, īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās
inženierbūves.

Vairākas izmaiņas skars arī akcīzes
nodokli. Ar 2010. gada 1. janvāri plānots noteikt minimālo akcīzes
nodokļa līmeni cigaretēm 48 lati par 1000 cigaretēm, kā arī atcelt
nosacījumu par nodokļa atmaksu par degvieleļļu (mazutu), kas
izmantota siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens
sagatavošanai (turpmāk tiek piemērota samazināta akcīzes nodokļa
likme 11 lati par 1000 kilogramiem).

Ar 2010. gada 1. februāri plānots
paaugstināt akcīzes nodokli vīnam un raudzētajiem dzērieniem no 40
latiem (par 100 litriem) uz 45 latiem jeb par 12,5% un
starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem
(ieskaitot) no 42 latiem (par 100 litriem) uz 45 latiem (par 100
litriem) jeb par 7,1%.

Ar 2010. gada 1. aprīli iecerēts ieviest
datorizētu akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmu,
attiecīgi precizējot likumā lietotos terminus, nodokļa maksātāju
loku, normas par akcīzes preču pārvietošanu, piemērojot atlikto
akcīzes nodokļa maksāšanu datorizētās sistēmas ietvaros, un citus
nosacījumus.

Ar 2010. gada 1. maiju plānots aplikt ar
nodokli dabas gāzi, ko izmanto kā kurināmo, piemērojot likmi 15,60
lati par 1000 kubikmetriem, un dabas gāzi, ko izmanto kā degvielu,
piemērojot likmi 70 lati par 1000 kubikmetriem.

Ar 2010. gada 1. jūliju iecerēts
piemērot degvielai, kuru izmanto par kurināmo, samazinātu akcīzes
nodokļa likmi – 15 lati par 1000 litriem, ja tā satur rapšu sēklu
eļļu vai no rapšu sēklu eļļas iegūtu biodīzeļdegvielu, savukārt
fosilajai degvielai, kuru izmanto par kurināmo, nodokļa likme būs
40 lati par 1000 litriem.

Paaugstināts tiek arī vieglo automobiļu
un motociklu nodoklis.

Iepriekš nereģistrētiem vai pēc 2009.
gada 1. janvāra ārvalstīs reģistrētiem vieglajiem automobiļiem to
paredzēts aprēķināt atkarībā no automobiļa radīto oglekļa dioksīda
(CO2) izmešu daudzuma, savukārt motocikliem – atkarībā no dzinēja
tilpuma.

Tāpat izmaiņas skars uzņēmumu ienākuma
nodokli, jo no 1. janvāra tiks samazināta reprezentācijas izdevumu
norma, ko drīkst atskaitīt no apliekamā ienākuma, no 60% līdz
40%.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
vajadzībām 1,5 reizes palielināt izdevumos neiekļaujamo izmaksu
daļu, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību un zaudējumiem,
kurus radījusi sociālās infrastruktūras objektu
uzturēšana.

Tāpat izmaiņas paplašina iespējas
nodokļu maksātājam pašiem noteikt samazinātus avansa maksājumus, ja
ir samazinājies peļņas apmērs. Paredzēts arī – ja starpība starp
rezumējoša kārtībā aprēķināto nodokli un paša nodokļa maksātāja
noteiktiem samazinātajiem avansa maksājumiem nepārsniegs 20% no
taksācijas gadā rezumējoša kārtībā aprēķinātā nodokļa, tad
piemaksājamo nodokļa summu neuzskatīs par nokavēto nodokļa
maksājumu un tai nepiemēros nokavējuma procentus.

Izmaiņas skar arī pievienotās vērtības
nodokli (PVN), jo tiek precizētas normas par PVN taksācijas
periodu, kā arī noteikts, ka PVN deklarācijas par taksācijas gadu
iesniedz tikai atsevišķos likumā noteiktos gadījumos.

Noteikta īpaša PVN maksāšanas kārtība un
priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība («kases princips») atsevišķām
apliekamo personu grupām. Pagarināts nodokļa nomaksas termiņš
valsts budžetā – uz 20 dienām pēc taksācijas perioda beigām, kā arī
palielināts PVN kompensācijas apmērs lauksaimniekiem no 12% uz
14%.

Tiek ieviesta jauna, pilnveidota
pārmaksātā PVN atmaksas sistēma, kas attieksies uz pārmaksātā PVN
summu, kas izveidojusies, sākot ar 2010. gada 1. jūliju.

Par nodokļa rēķinu var izmantot
dokumentu, kas izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir
mazāka par 20 latiem, bet kas nav apliecināts ar parakstu un
spiedogu (čekus nav nepieciešams vairs apliecināt ar parakstu un
spiedogu).

Precizēta preču importa darījumā ar PVN
apliekamā importēto preču muitas vērtība un noteikta PVN
iekasēšanas kārtība gadījumam, ja preču importēšanas brīdī nav
zināma preču importa darījuma faktiskā vērtība.

Saistībā ar pavadzīmju ar VID
piešķirtiem numuriem atcelšanu noteikts, ka PVN rēķina viens no
rekvizītiem ir vienas vai vairāku sēriju kārtas numurs, kas unikāli
identificē rēķinu, un ievieš jaunu pārskatu par iekšzemē
piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem.

Nākamgad pieaugs transportlīdzekļu
ikgadējā nodeva. Pieņemtie lēmumi paredz paaugstināt nodevas
likmes, nosakot tās šādā apmērā: motocikliem 24 lati (pašlaik 3
lati), vieglajiem automobiļiem līdz 1500 kilogramiem – 24 lati
(pašlaik 12 lati), automobiļiem no 1501 līdz 1800 kilogramiem – 48
lati (pašlaik 24 lati), automobiļiem no 1801 līdz 2100 kilogramiem
– 75 lati (pašlaik 45 lati), automobiļiem no 2101 līdz 2600
kilogramiem – 95 lati (pašlaik 54 lati), no 2601 līdz 3500
kilogramiem – 115 lati (pašlaik 72 lati), bet 3501 kilogramiem un
vairāk – 150 lati (pašlaik 78 lati), liecina Finanšu ministrijas
apkopotā informācija.

LETA