15.2 °C, 1 m/s, 86.5 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPaplašina atbalsta iespējas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai
Paplašina atbalsta iespējas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai
13/03/2018

Šodien Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi attīstības finanšu institūcijas «Altum» īstenotajā ES fondu atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai. Ar grozījumiem noteikumos tiek paplašināts atbalsta saņēmēju loks, vienādots atbalsta intensitātes apmērs un paplašinātas attiecināmo izmaksu pozīcijas, kas sekmēs iedzīvotāju aktivitāti atbalsta saņemšanai, informē Ekonomikas ministrijā.

Šobrīd MK noteikumi Nr.160 paredz, ka dzīvokļu īpašniekiem
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai un atbalstam granta veidā
sabiedrībā «Altum» iespējams pieteikties, tikai piesaistot cita
finansētāja finansējumu vai gadījumos, kad finansējumu nodrošina
energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs. Šodien apstiprinātie
grozījumi paredz, ka papildus energoefektivitātes pakalpojuma
sniedzējam un cita finansētāja finansējumam iespējams izmantot arī
dzīvokļu īpašnieku brīvos finanšu līdzekļus energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu izmaksu segšanai pilnā vai daļējā
apmērā.

Vēl tiks palielināts daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes
pasākumu atmaksāšanās periods līdz 30 gadiem, novēršot šobrīd
novēroto situāciju, kad daļa projektu izmaksas zemo siltumenerģijas
tarifu dēļ jānorāda kā neattiecināmās izmaksas. Atmaksāšanās
perioda palielināšana daudz vairāk motivēs māju iedzīvotājus apgūt
programmas līdzekļus. Tāpat turpmāk tiks nodrošināta vienlīdz liela
atbalsta intensitāte – 50 procenti no projekta attiecināmajām
izmaksām – visām daudzdzīvokļu mājām, kurām plānotais
siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes pasākuma
īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā. Vienlaikus, projekta
attiecināmajās izmaksās turpmāk varēs iekļaut arī projekta
tehniskās dokumentācijas, tai skaitā būvniecības dokumentācijas,
sagatavošanas izmaksas, tādējādi samazinot dzīvokļu īpašnieku
privātā ieguldījuma apjomu projekta realizēšanā.

Detalizētāk apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016.
gada 15. marta noteikumos Nr.160 «Darbības programmas «Izaugsme un
nodarbinātība» 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās»
4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma «Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās» īstenošanas
noteikumi» var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē
www.mk.gov.lv.

Atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumiem sniedz attīstības finanšu institūcija «Altum». Atbalstam
daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023.
gadam pieejami vairāk nekā 156 miljoni eiro. ES fondu atbalsta
programmas energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkās ietvaros plānots atbalstīt aptuveni 1000 ēku
atjaunošanu. Līdz šā gada martam «Altum» iesniegti 295 projektu
pieteikumi, no kuriem 210 pieteikumi saņēmuši pozitīvu atzinumu un
var turpināt projekta tālāku īstenošanu (pieprasīts publiskais
līdzfinansējums grantu nodrošināšanai 30 miljonu eiro apmērā). Līdz
šā gada martam energoefektivitātes paaugstināšanas darbi bija
uzsākti 51 daudzdzīvokļu ēkā, bet energoefektivitātes projektu
īstenošana noslēgusies sešās daudzdzīvokļu ēkās.

Foto: no JV arhīva