18.7 °C, 3 m/s, 93.1 %

Pilsētā

Par civilo aizsardzību – bukletā
26/02/2009

Lai uzlabotu civilās aizsardzības līmeni un sadarbību cīņai pret plūdu izraisīto ietekmi Eiropā, īpaši Latvijas un Lietuvas kaimiņreģionos, izdots informatīvs materiāls «Uzzini, kas ir civilā aizsardzība».

www.jelgavasvestnesis.lv

Lai uzlabotu civilās aizsardzības līmeni un sadarbību cīņai pret
plūdu izraisīto ietekmi Eiropā, īpaši Latvijas un Lietuvas
kaimiņreģionos, izdots informatīvs materiāls «Uzzini, kas ir civilā
aizsardzība».

Buklets «Uzzini, kas ir civilā aizsardzība» tapis Eiropas Komisijas
Vides ģenerāldirektorāta līdzfinansētā projekta «Latvijas –
Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem» gaitā, un tajā iekļauta
koncentrēta informācija par civilās aizsardzības mērķiem,
uzdevumiem, civilās aizsardzības sistēmu, tās vadību un
plānošanu.

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora
projektu vadītāja Liene Rulle stāsta, ka buklets izdots latviešu un
lietuviešu valodā, lai tas būtu saistošs abu projektā iesaistīto
valstu – Latvijas un Lietuvas – iedzīvotājiem un viņi gūtu
priekšstatu par to, kā civilā aizsardzība tiek organizēta pilsētā,
valstī un arī kaimiņvalstī. «Tādējādi bukletā latviešu valodā, kas
galvenokārt paredzēts Jelgavas un rajona iedzīvotājiem, iekļauta
arī informācija par civilo aizsardzību Jelgavā, piemēram,
bīstamajiem objektiem pilsētā, pulcēšanās vietām katastrofu
gadījumā, katastrofu pārvaldīšanā iesaistītajām organizācijām.
Savukārt Šauļu un apkārtnes iedzīvotājiem paredzētajā materiālā
attiecīgi apkopota informācija par civilās aizsardzību viņu
pilsētā,» norāda L.Rulle, piebilstot, ka abos bukletos ir arī ziņas
par galvenajiem principiem civilajā aizsardzībā Latvijā un
Lietuvā.

Kopējā informatīvā materiāla «Uzzini, kas ir civilā aizsardzība»
tirāža ir 20 000 eksemplāru – pa 10 000 katrā valodā, un to
izplatīšanu organizē projektā «Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai
pret plūdiem» iesaistītās pašvaldības – Jelgavas un Šauļu.

Bukletu «Uzzini, kas ir civilā aizsardzība» latviešu valodā ikviens
var iegūt Jelgavas domes Informācijas aģentūrā. Daļa materiālu
nodota projekta partneriem, tostarp Jelgavas rajona padomei, kas
organizē to izplatīšanu Jelgavas rajona pagastos un novados, daļa,
iesaistoties Jelgavas Izglītības pārvaldei, nonākusi mūsu pilsētas
skolās, kur par civilās aizsardzības galvenajiem principiem var
uzzināt skolu jaunatne. Buklets tiks nodots arī citām Zemgales un
Šauļu reģiona pašvaldībām.

Pagājušajā gadā šī projekta gaitā pēc līdzīga principa izdots
informatīvs materiāls «Plūdi», kurā apkopota informācija par plūdu
cēloņiem, lielākajām applūstošajām teritorijām, evakuēšanos plūdu
gadījumā un pilsētas rīcības plānu plūdu prognozēšanā, reaģēšanā un
seku novēršanā Jelgavas un Šauļu pašvaldībās.

Projektu «Latvijas – Lietuvas sadarbība cīņai pret plūdiem» īsteno
Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Šauļu pilsētas pašvaldību
un Jelgavas rajona padomi. Tā gaitā tiek izstrādāti vienoti
standarti un procedūras pārrobežu sadarbībai, organizēta pieredzes
apmaiņa ar citām Eiropas valstīm, nodrošinātas teorētiskās un
praktiskās apmācības Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu
pārstāvjiem, kā arī sabiedrības informēšana par plūdu radīto posmu.
Projekta budžets ir 223 872 eiro, tajā skaitā 179 097 eiro ir
Eiropas Savienības līdzfinansējums.