11.7 °C, 3.6 m/s, 83.6 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPieņem dabas lieguma «Lielupes palienes pļavas» individuālos aizsardzības noteikumus
Pieņem dabas lieguma «Lielupes palienes pļavas» individuālos aizsardzības noteikumus
13/05/2008

Valdība šodien pieņēma dabas lieguma «Lielupes palienes pļavas» individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus.

Valdība šodien pieņēma dabas lieguma «Lielupes
palienes pļavas» individuālos aizsardzības un izmantošanas
noteikumus.

 

Dabas liegums «Lielupes palienes pļavas»
izveidots 1999. gada 15. jūnijā, bet 2004. gadā lieguma teritorija
paplašināta. Dabas lieguma platība ir 352 hektāri.

Dabas lieguma izveidošanas mērķis ir
saglabāt dabiskās palieņu pļavas Lielupes krastos, nodrošināt
liegumā sastopamo īpaši aizsargājamo augu un putnu sugu
aizsardzību.

Teritorija atbilst «Natura 2000»
teritorijas izveidošanas kritērijiem, tādēļ ar likumu «Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām» dabas liegums noteikts kā Eiropas
nozīmes aizsargājamā teritorija.

Noteikumu projekts paredz dabas lieguma
teritorijā noteikt divas funkcionālās zonas – dabas lieguma zonu un
neitrālo zonu. Dabas lieguma zona izveidota, lai saglabātu dabiskās
palieņu pļavas, kuras veido eitrofas augsto lakstaugu audzes un
mēreni mitras pļavas, kā arī īpaši aizsargājamo putnu sugu –
griezes, ķikuta, melnā zīriņa, upes zīriņa, purva tilbītes un citu
sugu dzīvotnes, un īpaši aizsargājamo augu – Baltijas
dzegužpirkstītes un plankumainās dzegužpirkstītes un Latvijā reto
augu ar izplatības īpatnībām – meža tulpes un rūtainās fritilārijas
sugu dzīvotnes.

Neitrālā zona izveidota apdzīvotās
vietās un vēsturiskajās mājvietās, lai nodrošinātu raksturīgās
ainavas saglabāšanu un teritorijas ilgtspējīgu saimniecisko
izmantošanu un attīstību. Lai nodrošinātu netraucētu īpaši
aizsargājamo putnu sugu ligzdošanu, dabas lieguma zonā ir noteikts
sezonas liegums.

Noteikumu projekts 2007. gada 6.
septembrī nosūtīts Jelgavas pilsētas domei, Jaunsvirlaukas pagasta
padomei un Ozolnieku novada domei atzinuma sniegšanai. No
Jaunsvirlaukas pagasta padomes un Ozolnieku novada domes atbildes
netika saņemtas.

Noteiktajā termiņā atbilde saņemta no
Jelgavas pilsētas domes, kura par noteikumu projektu izteikusi
kopumā trīs priekšlikumus, no kuriem viens ņemts vērā. Divi
priekšlikumi nav ņemti vērā, jo tajos ierosināts noteikt neitrālo
zonu vēl sešiem zemes gabaliem Jelgavas pilsētas teritorijas
plānojumā paredzētā apvedceļa un tilta pār Lielupi
izbūvei.

Saistībā ar šiem iebildumiem
starpministriju sanāksmē panākta vienošanās ar Latvijas Pašvaldību
savienību un noteikumu projektā iekļauts izņēmums zemes
transformācijas aizliegumam dabas lieguma zonā, plānotā tilta
būvniecībai pēc atbilstošā ietekmes uz vidi izvērtējuma.

Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts
ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot
vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās
vietās, kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli
ierīkotām vietām, izņemot ugunskurus tādu ciršanas atlieku
sadedzināšanai, kas rodas, izcērtot kokus, krūmus un atjaunojot
pļavas.

Bez reģionālās vides pārvaldes
rakstiskas atļaujas nedrīkst veikt darbības, kas izraisa pazemes
ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, veikt
arheoloģiskās izpētes darbus, iegūt derīgos izrakteņus, izņemot
pazemes ūdeni personiskām vajadzībām, pārvietoties ar ūdens
motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, medīt putnus, pieļaut
lauksaimniecības zemes dabisko apmežošanos, uzstādīt vēja
ģeneratorus.

Savukārt dabas lieguma zonā noteikti vēl
vairāki papildus liegumi. Tur nedrīkstēs veikt zemes
transformāciju, izņemot atsevišķus gadījumus, pļaut pļavas virzienā
no lauka malām uz centru, nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, pajūgiem un zirgiem pa
lauksaimniecības zemi, ja tas nav saistīts ar šo teritoriju
apsaimniekošanu vai uzraudzību.

Lieguma zonā nedrīkstēs celt teltis un
kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām
vietām, rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un
ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un
izmēģinājuma braucienus, bojāt vai iznīcināt, arī uzarot vai
kultivējot palieņu pļavas un lauces.

Liegumā nedrīkst pieļaut suņu atrašanos
brīvā dabā bez pavadas un uzpurņa, ieaudzēt mežu. Bez reģionālās
vides pārvaldes rakstiskas atļaujas nedrīkstēs organizēt brīvā dabā
publiskus pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku, veikt
inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju
vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai renovāciju,
ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus,
izņemot atsevišķus gadījumus, kas paredzēti noteikumu
pielikumos.

Tāpat nedrīkst vākt dabas materiālus
kolekcijām, ierīkot ūdenstransporta līdzekļu bāzes, ierīkot
iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas ganības.

Dabas lieguma teritorijas kontroli un
uzraudzību veic Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides
pārvalde. Noteikumu projekta ieviešanai papildus valsts budžeta
līdzekļi nav nepieciešami.


www.LETA.lv