17.9 °C, 2 m/s, 90.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāPlūdu riska teritorijās uz laiku aptur būvatļauju izsniegšanu
Plūdu riska teritorijās uz laiku aptur būvatļauju izsniegšanu
24/04/2008

Jelgavas dome līdz jaunā pilsētas teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim ierobežojusi būvatļauju, tehnisko projektu, detālplānojumu u.c. ar projektēšanu saistīto dokumentu apstiprināšanu potenciālajās plūdu riska teritorijās.

Anna Afanasjeva

Jelgavas dome līdz jaunā pilsētas
teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim ierobežojusi
būvatļauju, tehnisko projektu, detālplānojumu u.c. ar projektēšanu
saistīto dokumentu apstiprināšanu potenciālajās plūdu riska
teritorijās.

 

www.jelgavasvēstnesis.lv jau rakstīja par
martā izdarītajiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā. Līdzšinējais
Aizsargjoslu likums par applūstošām uzskatīja vietas, kas zem ūdens
nonāk vismaz reizi simts gados. Atbilstoši tam plūdu briesmām bija
pakļauta gandrīz puse Jelgavas teritorijas. Pēc grozījumiem likumā
vairs nefigurē apzīmējums «reizi simts gados applūstošās
teritorijas». Likums kļuvis saprotamāks.

Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte pozitīvi vērtē, ka tagad šajās
teritorijās būs atļauta esošo būvju renovācija, kā arī aizsargbūvju
izveide esošās apbūves pasargāšanai no applūšanas. Pašvaldība
strādā pie kartes, kur atbilstoši grozījumiem būs norādītas
apdraudētās teritorijas, kas applūst reizi 20 gados un kuras
nepieciešams noteikt kā virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas. Reāli
par plūdu apdraudētām vietām varētu tikt uzskatīta Lielupes un
Svētes paliene.

Likuma grozījumi paredz, ka metodika, kā
noteikt applūstošās teritorijas, Vides ministrijai jāizstrādā līdz
1. jūnijam. Jelgavas pašvaldība, nesagaidot jauno metodiku, turpina
darbu pie pilsētas teritorijas plānojuma laikam no 2008. līdz 2020.
gadam. Pašvaldība prognozē, ka pēc noteikumiem veidotā plūdu karte
daudz neatšķirsies no tās, pie kuras tiek strādāts. Tajā būs
samazinātas līdz šim par applūstošām uzskatītās teritorijas.
Plānojuma sabiedriskās apspriešanas otrā kārta varētu notikt
jūnijā.

Vasaras beigās, strādājot pie attīstības
plāna, būs pieejama jauna datorizēta vairākdimensiju pilsētas
karte. Tā būs izmantojama pilsētas teritorijas attīstības
plānošanā. Tāpat tajā varēs modelēt plūdu iespējamību pa gadiem,
balstoties uz pieejamo informāciju, kā arī būs iespējams apzināt
plūdu briesmas katrai konkrētajai teritorijai uzreiz pēc
informācijas saņemšanas par ūdens līmeņa celšanos Lielupē vai
Svētē.

Kamēr jaunais pilsētas teritorijas plānojums
nav līdz galam izstrādāts un stājies spēkā, kā arī tajā nav
iekļautas ar grozījumiem Aizsargjoslu likumā saistītās izmaiņas,
domnieki nolēma apturēt projektēšanas un arhitektūras uzdevumu,
būvatļauju, tehnisko noteikumu un atļauju detālplānojumu izstrādei
izsniegšanu, tehnisko projektu un detālplānojumu apstiprināšanu
potenciālajās plūdu riska teritorijās.