23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāValsts finansētā asistenta pakalpojuma nodrošināšanas jomā – izmaiņas
Valsts finansētā asistenta pakalpojuma nodrošināšanas jomā – izmaiņas
01/02/2016

Sākot ar šo gadu, ieviestas izmaiņas valsts finansētā asistenta pakalpojuma nodrošināšanā. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu vai konsultāciju par šo pakalpojumu, klientam vai tā pilnvarotai personai jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē.

Asistenta pakalpojumu nosaka Ministru kabineta 2012. gada 18.
decembra noteikumi Nr.942 «Kārtība, kādā piešķir un finansē
asistenta pakalpojumu pašvaldībā». Pagājušā gada 30. oktobrī tika
pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.592 «Grozījumi Ministru
kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr.942», kuri stājās
spēkā 2016. gada 1. janvārī, informē Sociālo lietu pārvalde. Līdz
ar izmaiņām normatīvajos aktos precizēti asistenta pakalpojuma
piešķiršanas nosacījumi, lai padarītu pakalpojumu mērķtiecīgāku, kā
prioritāti nosakot nokļūšanu uz darba vietu, izglītības iestādi,
sociālās rehabilitācijas institūcijām, atvieglotu pakalpojuma
pieejamību personām ar invaliditāti, kā arī nodrošinātu iespēju
sociālajiem dienestiem individuāli izvērtēt personu ar invaliditāti
vajadzības un iespējas pārvietoties ārpus mājokļa, nosakot
asistenta pakalpojuma apjomu.  

Grozījumi nosaka, ka:

• personas ar I invaliditātes grupu, kuras saņem pabalstu
invalīdam, kam nepieciešama kopšana, pielīdzinātas pārējām
pakalpojuma saņēmēju grupām. Viņiem nebūs jāapliecina sava dalība
noteiktos pasākumos;

• ir dotas iespējas sociālajiem dienestiem individuāli izvērtēt
personu ar invaliditāti aktivitātes un sociālās funkcionēšanas
spējas, kā arī vajadzību sastādīt individuālo rehabilitācijas
plānu;

• iespēju sociālajiem dienestiem atteikt vai izbeigt pakalpojuma
sniegšanu, ja persona neatbilst pakalpojuma saņemšanas
nosacījumiem, t.sk., ja asistenta pakalpojumu izmanto ārpus
Latvijas;

• par līgumsaistību izpildi sociālais dienests pārliecinās ar
pakalpojuma uzskaites lapu par iepriekšējā mēnesī sniegto
pakalpojumu. Nepieciešamības gadījumā var pieprasīt arī citus
dokumentus, pirms tam par to vienojoties;

• lai veicinātu personu ar invaliditāti aktīvāku iekļaušanos
sabiedriskā dzīvē, grozījumi paredz nedēļā 5 stundu palielinājumu
nokļūšanai uz darbu, 10 stundu palielinājumu nokļūšanai uz
izglītības iestādi, 10 stundu palielinājumu nokļūšanai uz dienas
centru, dienas aprūpes centru vai citu sociālās rehabilitācijas
iestādi. Savukārt iesaistīšanos sociālās iekļaušanas pasākumos jeb
tā saucamo brīvo laiku (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta
spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts
ar brīvā laika pavadīšanu) turpmāk var piešķirt līdz divām stundām
nedēļā līdzšinējo 10 stundu vietā.

«Vēršam uzmanību, ka turpmāk iesniegumā nav jānorāda kopējais
stundu skaits nedēļā, bet gan pasākumi, kuriem persona vēlas
izmantot asistenta pakalpojumu. Vienlaikus informējam, ka 2016.
gadā mainās minimālā stundas tarifa likme saskaņā ar 24.11.2015.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.656 «Noteikumi par minimālās
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās
stundas tarifa likmes aprēķināšanu», kas nosaka katru mēnesi
atšķirīgu minimālo stundas tarifa likmi (katram mēnesim aprēķinātā
stundas tarifa likme pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā
www.lm.gov.lv/text/2525),» informē Sociālo lietu pārvalde,
asistenta pakalpojuma saņēmējus un sniedzējus aicinot būt
saprotošiem un ņemt vērā prasību, ka sociālajam dienestam ir
tiesības pieprasīt asistenta pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu
par faktiski sniegto asistenta pakalpojumu.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu vai konsultāciju par šo
pakalpojumu, klientam vai tā pilnvarotai personai jāvēršas Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 123.
kabinetā, pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 19,
trešdienās no pulksten 9 līdz 12. Tālrunis 63048923, 25644188.