21.1 °C, 2 m/s, 62.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāVisas decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē šogad
Visas decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē šogad
11/10/2019

2017. gadā Ministru kabinets (MK) pieņēma noteikumus par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu mūsu valstī, pašvaldībām uzliekot par pienākumu līdz šā gada beigām izveidot savas teritorijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, kā arī reģistrēt asenizācijas pakalpojumu sniedzējus, kuri pašvaldības teritorijā vēlas nodrošināt attiecīgus pakalpojumus. «Ja novadu pašvaldībām vēl tika dota iespēja noteikt, kuros ciemos esošās sistēmas jāreģistrē, bet kurās teritorijās to var nedarīt, tad pilsētām tas ir liegts: noteikumi skaidri paredz, ka jelgavniekiem jāreģistrē jebkura privāta kanalizācijas sistēma, kas nav pieslēgta centrālajai pilsētas kanalizācijai, – ne tikai krāj­tvertnes, septiķi vai bioloģiskās kanalizācijas sistēmas, bet arī katra mazā sirsniņmāja, kas novietota, piemēram, mazdārziņā vai pat uz neapbūvēta zemesgabala,» Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ierosinātos un MK pieņemtos noteikumus skaidro Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.

Līdz šim šāds reģistrs nav veidots, tādēļ arī
pašvaldībai nav datu, cik šobrīd Jelgavā ir decentralizētu
kanalizācijas sistēmu, uz kuru īpašniekiem vai tiesiskajiem
valdītājiem jaunā MK norma attiecas. Lai īstenotu MK noteikto,
Jelgavas dome 25. jūlijā pieņēma saistošos noteikumus «Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā». Saistošie noteikumi pēc
saskaņojuma VARAM stājās spēkā 24. septembrī. Līdz ar to pilsēta ir
uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu.

Reģistrējoties jāaizpilda
veidlapa

Pirmais solis, kas jāizdara katram
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam Jelgavā, – līdz
šā gada beigām pašvaldībā jāreģistrē īpašumā esošā kanalizācijas
sistēma. Lai to izdarītu, ir jāaizpilda veidlapa «Pieteikums
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai» – to var
izdarīt gan klātienē Jelgavas domes Klientu apkalpošanas centrā,
gan arī elektroniski, jo veidlapa ir pieejama mājaslapā

www.jelgava.lv
. Pieteikumā ir jānorāda
ne tikai tas, kāda veida kanalizācijas sistēma atrodas īpašumā, bet
arī citi dati, piemēram, ūdens patēriņš, krājtvertnes tilpums,
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums.

Tikai viens izņēmums

Kā skaidro J.Strods, ir tikai viena veida
decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas nav jāreģistrē
pašvaldības reģistrā, un tās ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un
kuru kopējā jauda ir lielāka par pieciem kubikmetriem diennaktī.
«Tās ir lielāku jaudu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kuras tāpat
kā līdz šim uzraudzīs VARAM pakļautībā esošais Valsts vides
dienests. Visām pārējām kanalizācijas sistēmām ir jābūt reģistrētām
pašvaldībā,» uzsver J.Strods.

Kas notiks pēc
reģistrācijas?

Kā to paredz MK noteikumi, pēc reģistra
izveides pašvaldībai būs jāseko līdzi tam, lai katra decentralizētā
kanalizācijas sistēma pilsētā būtu ne vien reģistrēta, bet arī
atbilstoši uzturēta. «Pirmais uzdevums būs pārliecināties, vai
visas sistēmas ir reģistrētas. Jau šobrīd veidojam datubāzi, kas
ļautu savienot Būvvaldes būvju un ēku reģistru pilsētā ar
kanalizācijas sistēmu reģistru. Tas sniegtu iespēju apjaust, cik
godprātīgi īpašnieki līdz gada beigām ir veikuši savas sistēmas
reģistrēšanu. Pēc tam jau kopā ar Pašvaldības policiju objekti tiks
apsekoti dabā, lai pārliecinātos par iesniegto datu atbilstību
realitātei,» skaidro J.Strods, piebilstot: ja tiks konstatēts, ka
dati iesniegti neprecīzi, tie būs jāprecizē.

Būtiski uzsvērt, ka ar pirmreizējo
reģistrāciju nekas nebeidzas. Ja nekustamajā īpašumā tiek
ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā
jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī, turpmāk līdz
katra gada 1. aprīlim decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam pašvaldībā būs jāiesniedz
dokumenta apliecinājuma kopija par pakalpojuma saņemšanu no
komersanta par to, ka sistēmai ir veikta nepieciešamā apkope.

Tāpat īpašniekam jānodrošina, lai sistēma
darbotos atbilstoši vides prasībām. Ja to nav iespējas izdarīt,
veicot esošās sistēmas apkopi vai remontu, tad īpašnieka pienākums
ir pieslēgt īpašumu pilsētas centrālajai kanalizācijas sistēmai, ja
tas tehniski ir iespējams, vai izbūvēt normatīvajiem aktiem
atbilstošu decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

Uzsākot lietot jaunu decentralizēto
kanalizācijas sistēmu, īpašniekam tā viena mēneša laikā pēc
sistēmas lietošanas uzsākšanas ir jāreģistrē.

Noteikts izvešanas
biežums

J.Strods neslēpj, ka pilsētā laiku pa laikam
tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par kādā ielā vai novadgrāvī
novadītu kanalizācijas saturu. «Problēma ir, jo ne visi īpašnieki
godprātīgi apsaimnieko savu kanalizācijas sistēmu. Mēdz būt, ka
tvertne pārplūst un kanalizācijas saturs nonāk vidē, tāpat kāds
pamanās tās saturu nevis nodot asenizācijas pakalpojumu sniedzējam,
bet nelikumīgi novadīt grāvī. Tieši tāpēc turpmāk katras sistēmas
īpašniekam pēc noteiktas formulas, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu
un ūdens patēriņu, tiks aprēķināts, cik bieži kanalizācijas saturs
ir jāizved, un tas būs jāapstiprina ar darījumu apliecinošu kvīti,
kas jāglabā divus gadus un nepieciešamības gadījumā jāuzrāda
pašvaldības pārstāvjiem. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums ir
noteikts reizi gadā,» skaidro J.Strods.

Jāpārbauda bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas dokumentācija

J.Strods vērš uzmanību uz vēl kādu niansi, ko
būtiski vēl šogad veikt visu bioloģisko attīrīšanas iekārtu, kuru
kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī,
īpašniekiem. «Katram šādas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
saimniekam ir jāpārliecinās, vai viņa rīcībā ir konkrētās iekārtas
ražotāja tehniskā dokumentācija. Ja gadījumā dokumentācija ir
nozaudēta, līdz 1. janvārim jāpiesaista atbilstošs komersants, kurš
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekos un izsniegs
apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli, kā arī norādījumus
tās ekspluatācijai. Tas ir ļoti būtiski, jo pretējā gadījumā
iekārta tiks uzskatīta par prasībām neatbilstošu. Savukārt, ja
iekārtas dokumentācija ir pieejama, īpašniekam atliks vien ievērot
apkopes termiņus, jo būs iespēja turpināt savas iekārtas
ekspluatāciju,» uzsver J.Strods.

Asenizācijas pakalpojumus turpmāk
drīkstēs sniegt tikai reģistrēti komersanti

Vēl viena būtiska izmaiņa, ko paredz MK
noteikumi, – no nākamā gada asenizācijas pakalpojumus noteiktā
teritorijā drīkstēs sniegt tikai tie komersanti, kuri būs
reģistrēti konkrētā pašvaldībā. Tāpat pakalpojumu sniedzējiem būs
noteikta daudz stingrāka kārtība, uzskaitot izvesto apjomu. «Ja
līdz šim Jelgavā asenizācijas pakalpojumus varēja sniegt jebkurš
komersants, tad no nākamā gada – tikai tie, kas būs reģistrējušies
pašvaldībā. Tas nozīmē, ka ikvienam komersantam, kurš no 2020. gada
vēlas asenizācijas pakalpojumus sniegt Jelgavā, ir jāreģistrējas,
aizpildot pieteikuma veidlapu, kas pieejama mājaslapā
www.jelgava.lv. Būtiski, ka reģistrēties var tikai tādi komersanti,
kuriem nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parāds nepārsniedz 150 eiro,» skaidro J.Strods,
piebilstot, ka reģistrēto asenizācijas pakalpojumu sniedzēju
saraksts iedzīvotājiem būs pieejams mājaslapā www.jelgava.lv, kā
arī domes Klientu apkalpošanas centrā.

Vēl komersantam ir jābūt licencei vai
sertifikātam, kas apliecina tiesības veikt kravas pārvadājumus, kā
arī jābūt noslēgtam līgumam ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vai
specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku.

«Pēdējā gada laikā Jelgavā ir bijuši vairāki
kliedzoši gadījumi, kad asenizācijas pakalpojumu sniedzēji savākto
kanalizācijas sistēmas saturu nevis nodevuši tam paredzētajās
vietās, bet nolējuši pat pilsētas lietusūdens kanalizācijas
sistēmā, un tie neattīrīti ieplūduši Driksā. Tāpēc pašvaldība
saistošajos noteikumos komersantiem paredz vēl stingrākus
nosacījumus, kas ļaus daudz precīzāk izsekot viņu darbam. Proti,
komersantam ne vien būs jānodrošina elektroniskā uzskaite par
saviem sniegtajiem pakalpojumiem un katru gadu elektroniskais
žurnāls jāiesniedz pašvaldībā, lai varētu salīdzināt izvesto
notekūdeņu un nosēdumu daudzumu ar iedzīvotājiem izsniegtajām
darījuma kvītīm, bet arī katrs transportlīdzeklis jāaprīko ar GPS
un jānodrošina, ka konkrētās automašīnas GPS datiem var piekļūt
Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra darbinieki,»
uzsver J.Strods.

Sods – līdz 1400 eiro

Pašvaldības saistošajos noteikumos par to
neievērošanu paredzēts sods, un tas ir no brīdinājuma līdz pat
naudas sodam. Fiziskām personām naudas sodu var noteikt līdz 350
eiro, bet juridiskām personām – līdz 1400 eiro.

Alternatīva – pieslēgšanās pilsētas
kanalizācijai

Tiem jelgavniekiem, kurus neapmierina
valdības noteiktā jaunā kārtība, alternatīva ir pieslēgt savu
īpašumu pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tomēr
J.Strods uzsver, ka diemžēl ne visur tas ir iespējams. «Šobrīd ap
pieciem procentiem jelgavnieku tādas iespējas nav. Lai gan pilsētā
jau vairākus gadus tiek īstenots ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstības projekts, kura laikā tiek izbūvēti jauni ūdensvada un
kanalizācijas tīkli, ir ielas, kur šo projektu īstenot nevar, jo
tās neatbilst nosacījumiem par nepieciešamo iedzīvotāju blīvumu.
Līdz ar to nevar teikt, ka ministrija un valdība, izdodot šādus
noteikumus, valstī būtu radījušas vienādus nosacījumus visiem
iedzīvotājiem, jo novadu pašvaldību teritorijās, kur arī netiek
nodrošināta centralizētā kanalizācijas sistēma, joprojām ir dota
iespēja neveidot šādu reģistru un dzīvot pa vecam,» atzīst
J.Strods.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»