16.7 °C, 0.8 m/s, 86.7 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāVZD interneta mājaslapā var pārliecināties par adreses reģistrāciju Valsts adrešu reģistrā
VZD interneta mājaslapā var pārliecināties par adreses reģistrāciju Valsts adrešu reģistrā
16/06/2008

Valsts zemes dienesta (VZD) interneta mājaslapā ikvienam interesentam tagad ir nodrošināta iespēja pārliecināties par konkrētas adreses esamību Valsts adrešu reģistrā.

Valsts zemes dienesta (VZD) interneta mājaslapā
ikvienam interesentam tagad ir nodrošināta iespēja pārliecināties
par konkrētas adreses esamību Valsts adrešu
reģistrā.

 

VZD sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilze Goba informē, ka pakalpojums pieejams interneta adresē
«http://aris.vzd.gov.lv/aris_ts/ak/». Lietotājam pieejami adrešu
reģistra teksta dati par visiem reģistrētajiem adresācijas
objektiem. Šo datu aplūkošana pieejama neierobežotā apjomā un bez
maksas.

Ieviešot šo pakalpojumu, VZD izpildījis
normatīvajos aktos ietverto prasību attiecībā uz iestādes atbildībā
esošo klasifikāciju un klasifikatoru aktuālo versiju publicēšanu
iestādes mājaslapā.

Šī pakalpojuma ieviešana ir arī solis,
lai risinātu problēmu, ka ne visas adreses ir reģistrētas Valsts
adrešu reģistrā.

Adreses reģistrē, pamatojoties uz
pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem par adrešu piešķiršanu, tā kā
pašvaldības ir institūcijas, kas lemj par adrešu piešķiršanu
konkrētajā teritorijā. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem pašvaldībai lēmuma kopija vai izraksts no lēmuma par adreses
piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju jāiesniedz VZD divu nedēļu laikā
pēc lēmuma pieņemšanas.

VZD pēdējos gados ieguldījis mērķtiecīgu
darbu, skaidrojot pašvaldībām ar adrešu sniegšanu saistītos
jautājumus, tomēr joprojām ir gadījumi, kad pašvaldības informāciju
par piešķirto adresi VZD neiesniedz vai sniedz novēloti.

Ja pašvaldība VZD neiesniedz norādīto
lēmuma kopiju vai izrakstu, VZD nenonāk informācija par konkrētās
adreses piešķiršanu, līdz ar to adrese netiek reģistrēta adrešu
reģistrā un fiziskajai vai juridiskajai personai, kurai pieder vai
kura lieto objektu ar konkrēto adresi, var rasties problēmas,
veicot darbības, kur valsts informācijas sistēmās un dažādu
pakalpojumu sniedzēju datu bāzēs nepieciešams norādīt adresi,
piemēram, reģistrējot uzņēmumu, deklarējot dzīvesvietu.

Šī pakalpojuma ieviešana dod iespēju
fiziskajām un juridiskajām personām laikus pārliecināties, vai
konkrētā adrese ir reģistrēta adrešu reģistrā, tas ir, vai
pašvaldība informāciju par to VZD ir iesniegusi un, ja informācija
par adreses piešķiršanu nav iesniegta VZD, problēmu savlaicīgi
novērst, nekavējot uzņēmējdarbību, dzīvesvietas maiņu un citas
plānotās aktivitātes.

Ja ēkas, dzīvokļa, mākslinieku darbnīcas
vai biroja telpas īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
neizdodas atrast interesējošo adresi reģistra informācijas sistēmā,
bet dabā tā eksistē, problēmas risināšanai jāvēršas konkrētajā
pašvaldībā.

Valsts adrešu reģistrs ir VZD
informācijas sistēma, kas nodrošina datorizētu adresācijas objektu
oficiālo uzskaiti teksta un kartes veidā un sistematizēta adrešu
saraksta uzturēšanu, kurā katrai adresei piešķirts individuāls un
nemainīgs kods. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
“Adresācijas noteikumi” no 2004.gada 1.janvāra dokumentos,
oficiālajā informācijā un visās valsts informācijas sistēmās un
reģistros adrešu norādīšanai jāizmanto Valsts adrešu reģistra
dati.

Uz 2008. gada 1. jūniju Valsts adrešu
reģistra datu bāzē bija reģistrēti vairāk nekā 1 232 000
adresācijas objektu, tai skaitā 26 rajoni, 77 pilsētas, 36 novadi,
502 pagasti, 7693 ciemi, 15 863 iela, 442 370 ēkas un apbūvei
paredzēti zemesgabali un 763 914 telpu grupas.

 

 

www.leta.lv