Rekvizīti

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”            

Reģ.Nr. 90001167128

Juridiskā adrese: Raiņa iela 6, Jelgava, LV–3001

Pasta adrese: Uzvaras iela 8, Jelgava, LV–3001                                 

AS SEB banka, kods UNLALV2X

Norēķinu konts: LV44UNLA0008010130809