10.4 °C, 3 m/s, 86.8 %

Par mums

Par mums
  • Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanas uzraudzīšana;
  • Patrulēšana Jelgavas pilsētā, saņemto izsaukumu apkalpošana 24 stundas diennaktī;
  • Profilaktisku pasākumu veikšana likumpārkāpumu novēršanai;
  • Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzība Jelgavas pilsētas pašvaldības oficiālajās peldvietās peldsezonas laikā;
  • Administratīvo pārkāpumu atklāšana, novēršana un personu administratīvā aizturēšana;
  • Administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lietu par administratīviem pārkāpumiem izskatīšana, nodošana izskatīšanai pēc piekritības;
  • Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontrole Jelgavas pilsētā;
  • Kuģošanas līdzekļu satiksmes ievērošanas kontrole Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas esošajos publiskajos ūdeņos;
  • Fizisko un juridisko personu iesniegumu un sūdzību pieņemšana un izskatīšana;
  • Sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Jelgavas pašvaldības policijas struktūra

struktūra no 01.08.2023
pdf

Jelgavas pašvaldības policijas nolikums

Jelgavas pašvaldības policijas nolikums
pdf