Pieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu

Pakalpojuma nosaukums:

Pieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvā pārvalde

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Persona, kas vēlas rīkot sapulci, gājienu vai piketu, pašvaldībā iesniedz pieteikumu (veidlapa 2-16). Par pieteikuma iesniegšanas laiku pašvaldības darbinieki izdara atzīmi uz pieteikuma eksemplāra, kas paliek pie iesniedzēja. Pēc pieteikuma saņemšanas pašvaldība pārliecinās, vai ir ievērotas visas likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" (turpmāk- Likums) prasības. Izskatot pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pašvaldība ņem vērā policijas un citu kompetentu valsts un pašvaldības institūciju atzinumus par Likumā minētajiem apdraudējumiem.

Piezīme: Pašvaldība ir tiesīga noteikt pasākuma norisei ierobežojumus, lai netiktu apdraudēti attiecīgā pasākuma dalībnieki un novērsti Likumā minētie apdraudējumi vai pieņemt lēmumu aizliegt pasākuma norisi, ja ir konstatēts, ka tā rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas un juridiskas personas.

Ikvienam atbilstoši likumam ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.
Sapulces, gājiena un piketa organizators, pasākuma vadītājs, pasākuma vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs nevar būt persona, kas:
 

 1. nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
 2. nav Latvijas pilsonis vai persona, kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, vai arī persona, kurai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja;
 3. cenšas izmantot minētos pasākumus tādu organizāciju mērķiem, kuru darbība Latvijā ir aizliegta;
 4. gada laikā ir sodīta administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu vai par sīko huligānismu, vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām, vai arī par sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas vai izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu;
 5. atzīta par rīcības nespējīgu.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa 2-16: Pieteikums sapulces, gājiena un piketa rīkošanai

 • Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu;
 • Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajām personām — pilns nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs.

Pieteikumam pievieno:

 • līguma kopiju, ja pasākuma organizators noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ar apsardzes komersantu;
 • pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem;
 • rakstisku saskaņojumu par bezpilota gaisa kuģa lidojumu no personas, kura atbildīga par pasākuma organizēšanu (gadījumos, ja tiks izmantots bezpilota gaisa kuģis);
 • pasākuma vadītājs un viņa palīgi vienlaikus ar pieteikumu iesniedz paziņojumu (pievienots iesnieguma veidlapai), ka viņi uzņemas atbildību par Likuma ievērošanu pasākuma laikā.

Piezīme: Kārtības uzturētāju skaitu nosaka organizators ar tādu aprēķinu, lai viņi spētu nodrošināt pasākuma mierīgu un organizētu norisi. Organizators kārtības uzturēšanai var pieaicināt apsardzes komersantu. Ja plānotais pasākuma dalībnieku skaits pārsniedz simtu, uz katriem simt dalībniekiem norīko ne mazāk par diviem kārtības uzturētājiem. Organizators ir tiesīgs arī pēc pieteikuma iesniegšanas nomainīt atsevišķus kārtības uzturētājus vai palielināt viņu skaitu.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Lēmumu pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms pieteiktā pasākuma norises dienas. Ja par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, minēto lēmumu pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā 6h pirms pieteiktā pasākuma norises.

 

Atgādinājums:

Pieteikumu iesniedz ne agrāk kā četrus mēnešus un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma.

 

 Pārsūdzības iespējas:

Ja pašvaldība atsaka sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pasākuma organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi: 

Klātienē vai iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi: 

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālrunis: 63005522; 63005537
E-pasts: dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30