1.4 °C, 2.4 m/s, 86.9 %

Pieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu

Sākumlapa PakalpojumiTiesību aizsardzībaPieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu
Pieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Personai, kas vēlas rīkot sapulci, gājienu vai piketu, pašvaldībā jāiesniedz pieteikums. Pēc pieteikuma saņemšanas pašvaldība pārliecinās, vai ir ievērotas visas likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (turpmāk- Likums) prasības. Izskatot pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, pašvaldība ņem vērā policijas un citu kompetentu valsts un pašvaldības institūciju atzinumus par Likumā minētajiem apdraudējumiem.

Piezīme: Pašvaldība ir tiesīga noteikt pasākuma norisei ierobežojumus, lai netiktu apdraudēti attiecīgā pasākuma dalībnieki un novērsti Likumā minētie apdraudējumi vai pieņemt lēmumu aizliegt pasākuma norisi, ja ir konstatēts, ka tā rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību. Pieteikumu jāiesniedz ne agrāk kā četrus mēnešus un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, jebkura persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Lēmumu pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pirms pieteiktā pasākuma norises dienas, izņēmuma gadījumā – ne vēlāk kā 6h (sešas stundas) pirms pieteiktā pasākuma norises.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Pieteikums sapulces, gājiena un piketa rīkošanai (Veidlapa 2-16 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-16).

Informācija par personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kas vēlas rīkot sapulci, gājienu vai piketu iesniedz iestādei adresētu iesniegumu (Veidlapa 2-16 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-16). Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):

1) Juridiskas personas pilnvara iesniegt pieteikumu;

2) Pasākuma vadītāja un pasākuma vadītāja palīgu paziņojums (pievienots iesnieguma veidlapai), ka viņi uzņemas atbildību par likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” ievērošanu pasākuma laikā;

3) Pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstiska piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators (ja pasākums notiek uz privātīpašnieka zemes);

4) Rakstisks saskaņojums par bezpilota gaisa kuģa lidojumu no personas, kura atbildīga atbildīga par piketa, gājiena vai sapulces organizēšanu;

5) Līguma kopija, ja pasākuma organizators noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ar apsardzes komersantu.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība pieņem lēmumu atļaujas izsniegšanai sapulces, gājiena, piketa rīkošanai vai par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Atļauju izsniedz klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu vai elektroniski uz iesniedzēja norādīto adresi.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Likums “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (13.02.1997.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.10-15 “Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi“.

Pārsūdzības iespējas

Ja atļauja netiek izsniegta, pasākuma organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 21.02.2023.