Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, sniedz atzinumu par iespēju izglītojamajiem turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai no 1.līdz 4. klasei, jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai, speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, garīgas veselības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4.klasei. Iesaka ilgstoši slimojošiem skolēniem no 1.līdz 12. klasei mācību organizēšanu dzīvesvietā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Līdz 30 dienām.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums Jelgavas pilsētā deklarētiem bērniem un izglītojamajiem

 

Veidlapas

Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai (JIP iesniegums_PMK).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, adrese: Meiju ceļš 9, Jelgava, tālrunis 26383530, e-pasts iiac@izglitiba.jelgava.lv

Telefoniski: 26383530

Darba laiks: Pirmdiena 9.00-19.00 Otrdiena 9.00-18.00; Trešdiena 9.00-18.00; Ceturtdiena 9.00-17.30; Piektdiena 9.00-15.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, adrese: Meiju ceļš 9, Jelgava, tālrunis 26383530, e-pasts iiac@izglitiba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 9.00-19.00 Otrdiena 9.00-18.00; Trešdiena 9.00-18.00; Ceturtdiena 9.00-17.30; Piektdiena 9.00-15.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Bērna likumiskais pārstāvis / pilngadīgi izglītojamie piesaka vizīti pie komisijas speciālistiem pa tālruni  vai ierodas klātienē Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā.

Norādītajā laikā izglītojamais kopā ar vecāku / pilnvaroto pārstāvi/pilngadīgs izglītojamais bez vecākiem / pilnvarotā pārstāvja ierodas vizītē pie speciālistiem un Jelgavas pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai iesniedz savā rīcībā esošus pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu dokumentus un citu speciālistu atzinumus:

1) vecāku (aizbildņa) iesniegums;

2) vecāku (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments;

3) bērna dzimšanas apliecība;

4) medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (forma 27/u);

5) izglītības iestādes informācija par izglītojamo.

 

Pakalpojuma saņemšana

Jelgavas pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisija pieņem lēmumu un izglītojamais klātienē saņem Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" (stājas spēkā 06.11.2015.);

2) Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām" (stājas spēkā 19.10.2012.);

3) Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes" (stājas spēkā 19.10.2012.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs; adrese: Meiju ceļš 9, Jelgava; tālrunis: 26383530;

JPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis: 63012467

e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv