No valsts budžeta finansētais sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām tiek sniegti pakalpojumi (turpmāk – cietušo rehabilitācijas pakalpojums), kuru mērķis ir:

  • nodrošināt psihosociālo palīdzību;
  • novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus;
  • motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai;
  • nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas.

Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

1) sociālās rehabilitācijas kursa veidā – līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu (turpmāk – cietušo rehabilitācijas pakalpojums institūcijā);

2) individuālu konsultāciju veidā – ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī krīzes centrā bez izmitināšanas (turpmāk – cietušo rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā)

 

Vardarbību veikušām pilngadīgām personām tiek sniegti pakalpojumi (turpmāk – vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums), kuru mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus. Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

1) individuālu psihologa konsultāciju veidā – ne vairāk par sešpadsmit 45 minūtes ilgām konsultācijām;

2) grupu nodarbību veidā – 16 divas stundas ilgas nodarbības līdz 12 personām grupā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Persona var pieprasīt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (piemēram, krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā), vai JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", ja:

1) tā pārcietusi pret sevi vai tuvinieku vērstu vardarbību un tai ir traucētas sociālās funkcionēšanas spējas;

2) tā ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros;

3) ir pieņemts tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

 

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu var pieprasīt persona:

1) pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu;

2) par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka persona izturējusies vardarbīgi vai izteikusi draudus pielietot vardarbību;

3) kura baidās, ka tā varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veikusi vardarbību;

4) kuru vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanai nosūtījis Valsts probācijas dienests, norādot vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniegšanas veidu (vēlamas individuālas psihologa konsultācijas vai grupu nodarbības), ja Valsts probācijas dienestā nav pieejama analoģiska programma un Valsts probācijas dienesta amatpersona, sazinoties ar vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju, ir pārliecinājusies, ka vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022)

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (121), tālrunis  63082446, 28692744.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: sociālās aprūpes institūcijā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

 

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālās rehabilitācijas institūcijā vai JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" iesniedz:

1) iesniegumu;

2) izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir);

3) tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir).

Lai saņemtu vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu sociālajā dienestā.

 

Iesnieguma izskatīšana.

Rehabilitācijas nodaļas speciālists pārbauda iesniegtos dokumentus un personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai. Pakalpojuma nepieciešamību izvērtē un atzinumu sniedz psihologs vai sociālais darbinieks.

 

Pakalpojuma piešķiršana.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" speciālisti piecu darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma saņemšanas un speciālista atzinuma  pieņem lēmumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu  saņemšanu" (stājas spēkā  01.01.2021.);

3) Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" (stājas spēkā  01.01.2015.).

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63082446, 28692744, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.