Silto smilšu nodarbību pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Silto smilšu nodarbību pakalpojums nodrošina personas ķermeņa un sīkās muskulatūras stimulāciju, organisma pašregulācijas attīstīšanu, uzvedības traucējumu, tajā skaitā nedrošības un baiļu sajūtas mazināšanu, kognitīvo (izziņas) procesu un koncentrēšanās spēju sekmēšanu, jaunu prasmju veidošanu un esošo prasmju nostiprināšanu personai ar invaliditāti no 3 līdz 18.gadiem.

 

Silto smilšu nodarbību pakalpojums ietver:

1) 12 (divpadsmit) nodarbības, ja minēto pakalpojumu saņem pirmreizēji;

2) līdz 7 (septiņām) nodarbībām, ja minēto pakalpojumu saņem atkārtoti pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

Persona ar invaliditāti no 3 līdz 18 gadu vecumam, kurai:

1) saskaņā ar individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu multidisciplinārā komanda ir noteikusi pakalpojuma nepieciešamību Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros;

2) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) sociālā darbinieka atzinums par minētā pakalpojuma nepieciešamību.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktie un JSLP pieprasītie dokumenti. JSLP pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Deinstitucionalizācijas programmas dalībniekiem pakalpojuma izmaksas sedz no Deinstitucionalizācijas programmas līdzekļiem (līdz 31.08.2023.).

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese 

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava; tālrunis  63048917, 25721995.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: saskaņā ar noslēgto līgumu. Silto smilšu nodarbību pakalpojuma sniegšanas vieta - Sociālo pakalpojumu centrs "Zīle", adrese: Celtnieku iela 12, Ānē, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3043; tālrunis: 63007523.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas likumiskais pārstāvis klātienē vai pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniedz JSLP iesniegumu un šādus dokumentus:

1) ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un silto smilšu nodarbību pakalpojuma nepieciešamību;

2) personas likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu personu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

 

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, aizpilda "Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti" un sagatavo JSLP lēmuma projektu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Lēmumu pieņem JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru persona var saņemt klātienē vai pa pastu, vai elektroniski.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt fiziska persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Saistītie pakalpojumi: Rehabilitācijas pakalpojumi - ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums, Rehabilitācijas pakalpojumi - ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu  saņemšanu" (stājas spēkā  01.01.2021);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Rehabilitācijas nodaļā, 129. kabinetā, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, sociālais darbinieks, tālrunis: 63012541, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.