Silto smilšu nodarbību pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Silto smilšu nodarbību pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas ķermeņa un sīkās muskulatūras stimulāciju, organisma pašregulācijas attīstīšanu, uzvedības traucējumu, tajā skaitā nedrošības un baiļu sajūtas mazināšanu, kognitīvo (izziņas) procesu un koncentrēšanās spēju sekmēšanu, jaunu prasmju veidošanu un esošo prasmju nostiprināšanu.

 

Silto smilšu nodarbību pakalpojums ietver:

  • 12 (divpadsmit) nodarbības, ja minēto pakalpojumu saņem pirmreizēji;
  • līdz 7 (septiņām) nodarbībām, ja minēto pakalpojumu saņem atkārtoti pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 3 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

 

Silto smilšu nodarbību pakalpojumu nodrošina personai, kurai saskaņā ar:

1) individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu multi disciplinārā komanda ir noteikusi minētā pakalpojuma nepieciešamību Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros;

2) ir JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" sociālā darbinieka atzinums par minētā pakalpojuma nepieciešamību.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš :

30 dienas

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (127), tālrunis  63048917, 25721995.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: sociālās aprūpes institūcijā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

 

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas likumiskais pārstāvis iesniedz JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde":

1) iesniegumu par sociālo pakalpojumu; 

2) ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ar atzīmi par pakalpojuma nepieciešamību ar norādi uz lokalizāciju un medicīnisko kontrindikāciju neesību.

 

Iesnieguma izskatīšana.

Rehabilitācijas nodaļas speciālists pārbauda iesniegtos dokumentus un personas statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai.

 

Pakalpojuma piešķiršana.

Mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu. JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" speciālisti rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu  saņemšanu" (stājas spēkā  01.01.2021);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63048917, 25721995, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.