19.1 °C, 1.5 m/s, 96.4 %

Saskaņojums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai

Sākumlapa PakalpojumiKultūra, sports, tūrismsSaskaņojums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai
Saskaņojums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānu un programmu pēc apstiprināšanas saskaņo ar vietējo pašvaldību.

Pakalpojuma saņēmējs

Privāto tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniedzēja pieteikums saskaņojuma saņemšanai (Veidlapa 2-17 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-17).

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kas vēlas organizēt pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu iesniedz pašvaldībā iesniegumu (Veidlapa 2-23 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-23) saskaņojuma saņemšanai.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):

1) Pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas apstiprināts plāns;

2) Pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas apstiprināta programma;

3) Licences kopija (uzrādot oriģinālu).

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja to rīko valsts vai pašvaldības iestāde. Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība pieņem lēmumu saskaņojuma izsniegšanai vai par atteikumu izsniegt saskaņojumu un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Saskaņojumu izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta pa pastu uz iesniedzēja norādīto adresi.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums (20.07.2005.);

2) Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums (27.10.2010.);

3) Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (stājas spēkā 24.01.2014.);

4) Ministru kabineta 2011. gada 22.marta noteikumi Nr.214 “Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi” (stājas spēkā 26.03.2011.);

5) Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumi Nr.526 “Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” (stājas spēkā 01.07.2006.);

6) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 “Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Pārsūdzības iespējas

Pasākuma organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 22.02.2023.