22.8 °C, 2.9 m/s, 54.3 %

Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izraksta izsniegšana

Sākumlapa PakalpojumiTiesību aizsardzībaPašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izraksta izsniegšana
Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izraksta izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu izsniegšana.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Veidlapas

Iesniegums Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai (Veidlapa 2-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-2).

Iesniegums apstiprinātai kopijai no arhīva (Veidlapa 4-18 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-18) – par Būvvaldes tehnisko dokumentu glabātuvē esošo būvniecības materiālu kopiju apstiprināšanu.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

E-pieteikums portālā Latvija.lv “Brīvas formas iesniegums pašvaldībai”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11,  Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši pakalpojuma pieprasītāja iesniegumā norādītajām norādēm

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11,  Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Personai jāiesniedz iestādei adresēts iesniegums. Nepieciešamības gadījumā, iesniegumam jāpievieno dokumenti par nekustamā īpašuma piederību.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma apmaksa

Pēc speciālista aicinājuma, pakalpojuma saņemšanai jāsamaksā nodeva. Nodeva noteikta Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”:

 • domes oficiālo dokumentu apliecinātām kopijām, 1 gab. – 7.11 euro (ar PVN).

No nodevas samaksas atbrīvo:

 • politiski represētas personas, personas ar I un II invaliditātes grupu, trūcīgas vai maznodrošinātas personas;
 • valsts pārvaldes institūcijas.

 

MK noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem” 2.pielikums “Valsts pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”:

 • dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu, 1 gab. – 4.30 euro (ar PVN).

No maksas par maksas pakalpojumiem atbrīvo šādos gadījumos:

 • ja informāciju pieprasa: invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, par trūcīgām atzītas privātpersonas;
 • ja pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai;
 • ja dokuments privātpersonai ir zudis nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības dēļ.

Maksas apmēru par maksas pakalpojumiem samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa: represētās personas, aizbildņi un aizgādņi.

 

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam (reģistrācijas Nr. 90000049529), konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS “SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS “Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS “Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS “Luminor Bank”

Maksājuma mērķis: Par dokumentu kopijām, rēķina Nr. <rēķina numurs>

Pakalpojuma saņemšana

Pēc maksājuma uzdevuma uzrādīšanas, tiek izsniegts pieprasītais dokuments, atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.

Tiesiskais regulējums

 • Fizisko personu datu apstrādes likums (stājās spēkā 05.07.2018.)
 • Informācijas atklātības likums (stājās spēkā 20.11.1998.)
 • Iesniegumu likums (stājās spēkā 01.01.2008.)
 • Arhīvu likums (stājās spēkā 01.01.2011.)
 • Ministru kabineta 2024. gada 7. maija noteikumi Nr. 282 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”(stājās spēkā 10.05.2024.)
 • Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem” (stājās spēkā 25.11.2006.)
 • Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr. 185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” (stājās spēkā 13.02.2008.)

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesa apraksts

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 27.05.2024.