10.1 °C, 7.2 m/s, 61.7 %

Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izraksta izsniegšana

Sākumlapa PakalpojumiTiesību aizsardzībaPašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izraksta izsniegšana
Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izraksta izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu izsniegšana.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Privāto tiesību juridiska persona vai juridiskapersona, Publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” par domes oficiālo dokumentu apliecinātām kopijām – 7.11 euro (ar PVN).

No nodevas samaksas atbrīvo:

  • politiski represētas personas, personas ar I un II invaliditātes grupu, trūcīgas vai maznodrošinātas personas;
  • valsts pārvaldes institūcijas.

Maksas pakalpojuma – dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu, apmērs noteikts MK noteikumu Nr.940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem” 2.pielikumā “Valsts pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” – 4.30 euro (ar PVN).

No maksas par maksas pakalpojumiem atbrīvo šādos gadījumos:

  • ja informāciju pieprasa: invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, kuriem pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, par trūcīgām atzītas privātpersonas;
  • ja pieprasītā informācija nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai;
  • ja dokuments privātpersonai ir zudis nelaimes gadījumā vai prettiesiskas rīcības dēļ.

Maksas apmēru par maksas pakalpojumiem samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa: represētās personas, aizbildņi un aizgādņi.

Nodeva iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS “SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS “Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS “Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS “Luminor Bank”

Maksājuma mērķis: Par dokumentu kopijām, rēķina Nr.<rēķina numurs>

Veidlapas

Iesniegums Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai (Veidlapa 2-2 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-2).

Iesniegums apstiprinātai kopijai no arhīva (Veidlapa 4-18 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-18) – par Būvvaldes tehnisko dokumentu glabātuvē esošo būvniecības materiālu kopiju apstiprināšanu.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

E-pieteikums portālā Latvija.lv “Brīvas formas iesniegums pašvaldībai”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personai jāiesniedz iestādei adresēts iesniegums. Nepieciešamības gadījumā, iesniegumam jāpievieno dokumenti par nekustamā īpašuma piederību.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc iesnieguma saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sagatavo pieprasīto dokumentu un nosūta vai izsniedz personai rēķinu par samaksājamās nodevas apmēru. Dokuments tiek izsniegts Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīts pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm, pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Fizisko personu datu apstrādes likums (05.07.2018);

2) Arhīvu likums (01.01.2011.);

3) Iesnieguma likums (01.01.2008.);

4) Informācijas atklātības likums (20.11.1998.);

5) Ministru kabinets 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” (stājās spēkā 09.11.2012);

6) Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.940 “Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem” (stājas spēkā 25.11.2006.);

7) Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”.

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 10.01.2023.