26.7 °C, 1.1 m/s, 60.3 %

Izkārtnes, reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana

Sākumlapa PakalpojumiUzņēmējdarbībaIzkārtnes, reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana
Izkārtnes, reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde

Pakalpojuma īss apraksts

Personai, lai tā varētu publiskā vietā (arī vietā, kas vērsta pret publisku vietu) izvietot reklāmu vai reklāmas objektu (reklāmu ar piesaisti zemei vai bez tās, izkārtni, mobilo reklāmu vai tīkla reklāmu), Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldē jāsaņem reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauja.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotās personas.

Pakalpojuma izpildes termiņš

7 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” par reklāmas izvietošanu publiskās vietās gadā reklāmai ir  21.34 euro/m2, izgaismotai reklāmai – 14.23 euro/m2.

Nodevu aprēķina proporcionāli pa mēnešiem vai dienām, ņemot vērā reklāmas izvietošanas ilgumu un reklāmas izmēru. Ikgadējais maksājums veicams līdz konkrētā gada 31.martam.

Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS “SEB banka”)

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS “Swedbanka”)

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS “Citadele banka”)

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS “Luminor Bank”)

Veidlapas

Iesniegums reklāmai vai reklāmas objektam (Veidlapa 4-26 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-26) vai Iesniegums grafiskā dizaina maiņai (Veidlapa 4-27 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-27).

Informācija par personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

E-pieteikums portālā Latvija.lv “Iesniegums reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai atļaujas saņemšanai”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu vai uz elektroniski atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums reklāmai vai reklāmas objektam (Veidlapa 4-26 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-26), pievienojot nepieciešamos dokumentus:

1) Krāsaina izkārtnes, reklāmas vai reklāmas objekta vizuālā skice vai fotomontāža, norādot izmērus, krāsu toņus, materiālus;

2) Papildefektu raksturojumu (piemēram- apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti;

3) Pieslēguma projekts un saskaņojums ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas;

4) Reklāmas objektam bez piesaistes zemei reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja rakstiska piekrišana izkārtnes, reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai, ja tos paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;

5) Reklāmas objektam ar piesaisti zemei dokumentācija tiek saskaņota, pamatojoties uz būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

Iesniegumam grafiskā dizaina maiņai (Veidlapa 4-27 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-27), pievieno šādus dokumentus:

1) Izsniegtā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauja;

2) Krāsaina uz objekta izvietojamās reklāmas vizuālā skice vai fotomontāža, norādot izmērus, krāsu toņus, materiālus;

3) Papildefektu raksturojumu (piemēram- apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība sagatavo atļauju reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai publiskās vietās vai (vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavā). Atļauju izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā, pa pastu vai uz elektroniski, atbilstoši iesniegumā norādītajai iesniedzēja kontaktinformācijai.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Reklāmas likums (24.01.2000.);

2) Priekšvēlēšanu aģitācijas likums (01.01.2013.);

3) 2005.gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 402 “Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana” (stājas spēkā 11.11.2005.);

4) 2012.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 732 “Kārtība kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” (stājas spēkā 02.11.2012.);

5) 2020.gada 19.novembra Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.20-37 “Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās, vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā”

6) Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”.

Pārsūdzības iespējas

Ja atļauja netiek izsniegta, iesnieguma iesniedzējs pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005563, 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv