20.2 °C, 1.1 m/s, 74.9 %

Kustamās mantas “Automodelisma trase” rakstiska izsole

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiKustamās mantas “Automodelisma trase” rakstiska izsole
Kustamās mantas “Automodelisma trase” rakstiska izsole

 NOTEIKUMI

  1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) īpašumā esošās kustamās mantas “Automodelisma trase” (turpmāk – trase) rakstiskās izsoles noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek organizēta un veikta Automodelisma trases (turpmāk – trases) atsavināšana rakstiskā izsolē, ko saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta trešo daļu organizē Pārvaldes pārraudzībā esošās Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes “Jaunrades nams “Junda”” (turpmāk – JN “Junda”) direktores izveidota izsoles komisija (turpmāk – komisija).
  2. Izsolāmā manta: trase saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu “Jaunrades nama “Junda” Automodelisma trases apraksts”.
  3. Izsoles veids – rakstiskā izsole ar augšupejošu soli (turpmāk – izsole).
  4. Trases nosacītā cena (sākumcena) ir 600 euro (seši simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (neapliek saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta trešo daļu) un noteiktais izsoles solis ir 100 euro (viens simts euro 00 centi). Trases nosacītā cena un izsoles solis apstiprināts ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores 2021. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 111-ri “Par kustamās mantas atsavināšanas veida noteikšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu.”
  5. Ar izsoles noteikumiem un pirkuma līguma, kas ir noteikumu 3.pielikums, nosacījumiem var iepazīties JN “Junda” tīmekļvietnē www.junda.lv sadaļā “Dokumenti”.
  6. Sludinājums par izsoli ir publicēts Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jelgavas Vēstnesis”.
  7. Izsoles dalībnieki pirms izsoles, līdz 2021.gada 26. aprīlim trasi var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties ar JN “Junda” direktores vietnieku izglītības jomā Māri Kalniņu, tālrunis: 63022167.
  8. Pieteikumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:

8.1.  izsoles dalībnieks var piedalīties izsolē, iemaksājot nepieciešamo nodrošinājuma apmēru saskaņā ar noteikumu 10.1. punktu;

8.2.  izsoles dalībnieks iesniedz pieteikumu saskaņā ar noteikumu 2. pielikumā noteikto formu noteikumu 9. punktā noteiktajā kārtībā (turpmāk – piedāvājums);

8.3.  iesniedzot parakstītu piedāvājumu, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar noteikumiem, to nosacījumi ir saprotami un apņemas tos ievērot. Piedāvājums uzskatāms par to iesniegušās personas gribas apliecinājumu iegūt savā īpašumā trasi, pirkuma tiesību iegūšanas gadījumā samaksājot savā piedāvājumā norādīto cenu par trasi un noslēdzot pirkuma līgumu (3. pielikums) saskaņā ar noteikumiem;

8.4.  piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 29. aprīlim plkst. 10.00 slēgtā aploksnē ar noteikumu 9.4. punktā noteikto norādi;

8.5.  piedāvājumu līdz noteikumu 8.3. apakšpunktā noteiktajam laikam var atsūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi JN “Junda” Zemgales prospektā 7, Jelgavā, iepriekš vienojoties par piedāvājuma iesniegšanas laiku ar sekretāre – 63022160;

8.6.  ja piedāvājums iesniegts pēc noteikumu 8.3. punktā noteiktā termiņa, vai pa pastu piegādāts noteikumu 8.4. punktā norādītajā vietā pēc noteikumu 8.3. punktā noteiktā termiņa, to neatvērtu atgriež iesniedzējam;

8.7.  saņemot piedāvājumu, to reģistrē iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot tā reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku;

8.8.  izsole notiks 2021. gada 30. aprīlī plkst. 10.00, JN “Junda” struktūrvienības “Lediņi” pagalmā, Lediņu ceļā 1, Jelgavā;

8.9. dokumenti, kas iesniegti dalība izsolē, netiek atdoti.

 

9. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti:

9.1.  piedāvājums saskaņā ar noteikumu 2. pielikumā noteikto formu. Lai iegūtu kustamās mantas iegādes tiesības, nosacītā cena ir jāpārsola vismaz par vienu soli;

9.2.  nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments;

9.3.  juridiskai personai – juridiskās personas pārstāvja tiesības rīkoties juridiskās personas vārdā apliecinošs dokuments;

9.4.  piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, ar norādi:

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda”. “Piedāvājums kustamās mantas “Automodelisma trase” rakstiskai izsolei”. Iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskai personai – nosaukums.

 

10. Nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība:

10.1.   izsoles dalībnieks pirms izsoles iemaksā nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no trases nosacītās cenas, kas ir 60 euro (sešdesmit euro 00 centi);

10.2.   nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu uz Pārvaldes (reģistrācijas Nr. 90000074738) norēķinu kontu – AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV07UNLA0008014130203. Maksājuma mērķī jānorāda: “Nodrošinājums kustamās mantas “Automodelisma trase” rakstiskai izsolei”. Nodrošinājums uzskatāms par saņemtu, kad naudas līdzekļi ir ienākuši Pārvaldes norēķinu kontā;

10.3.   dalībnieki, kuri nav iemaksājuši nodrošinājumu līdz noteikumu 8.8. punktā noteiktajam termiņam, izsolei netiek pielaisti;

10.4.   izsoles dalībniekam, kurš nav nosolījis trasi, Pārvalde atmaksā nodrošinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles ar pārskaitījumu uz izsoles dalībnieka norēķinu kontu;

10.5.   izsoles dalībniekam, kurš ir nosolījis trasi, nodrošinājumu ieskaita nosolītās kustamās mantas apmaksājamajā summā (pirkuma summā).

 

11. Samaksas kārtība:

11.1.   piedāvātā augstākā summa dalībniekam jāsamaksā ar vienu maksājumu pilnā apmērā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas saskaņā ar Pārvaldes izsniegto rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kontu. Iemaksātā nodrošinājuma summa (noteikumu 10. punkts) tiek ieskaitīta pirkuma summā;

11.2. pēc piedāvātās augstākās summas samaksas noteikumu 11.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā (atbilstošas naudas summas ieskaitīšana Pārvaldes kontā), JN “Junda” un nosolītājs paraksta trases pirkuma līgumu (noteikumu 3. pielikums);

11.3.   ja piedāvātā augstākā summa pilnā apmērā nav samaksāta noteikumu 11.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, dalībnieks zaudē iemaksāto nodrošinājumu par nosolīto trasi, kā arī trases pirkšanas tiesības. Šādā gadījumā izsole atzīstama par nenotikušu un trase tiek izsolīta nākamajā izsolē.

 

12. Izsoles norise:

12.1.   izsoles piedāvājumu atvēršana ir atklāta, tā notiek “JN “Junda”” struktūrvienības “Lediņi” pagalmā, Lediņu ceļā 1, Jelgavā 2021. gada 30. aprīlī plkst. 10.00, un tajā ir tiesīgi piedalīties izsoles dalībnieki vai to pilnvarotie pārstāvji, kas iesnieguši piedāvājumus noteikumu 8.4. apakšpunktā norādītajā termiņā;

12.2.   komisijas priekšsēdētājs atklāj izsoli noteikumu 8.8. apakšpunktā noteiktajā izsoles stundā. Komisija pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai visi reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta un izsole ir sākusies. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti nekādi piedāvājumi;

12.3.   komisija izsoles dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus dalībnieku reģistrācijas secībā. Uz piedāvājumiem parakstās visi komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskajā izsolē ir aizliegti;

12.4.   pēc aplokšņu atvēršanas komisija:

12.4.1.  pārbauda, ka izsoles dalībnieks piedāvājumā ir iesniedzis visus prasītos dokumentus un tie atbilst noteikumos noteiktajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi tiek atraidīti kā nederīgi, kas tiek atzīmēts izsoles protokolā,

12.4.2.  no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, norādot pretendentu un tā piedāvāto cenu,

12.4.3.  nosauc trases visaugstāko piedāvāto cenu, kuru piedāvājot ir ievērots noteikumu 4. punktā noteiktais izsoles solis, un personu, kas to nosolījusi, iegūstot tās pirkšanas tiesības.

12.5.   Ja komisijai nav nekādu šaubu par izsoles norisi, paziņo, ka izsole pabeigta. Līdz minētā paziņojuma izdarīšanai izsoles dalībniekam ir tiesības atteikties no nosolītās trases. Šādā gadījumā komisija izvēlas nākamo trases visaugstāko piedāvāto cenu, kuru piedāvājot ir ievērots noteikumu 4. punktā noteiktais izsoles solis.

12.6.   Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka:

12.6.1. neviens dalībnieks nav pārsolījis trases sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu;

12.6.2. divi vai vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši trasei vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

 

13. Komisija:

13.1. protokolē izsoles gaitu un izsoles protokolu apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles norises dienas;

13.2. komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt no izsoles norises vietas tās personas, kuras traucē izsoles gaitu. Izraidītās personas zaudē tiesības turpināt dalību izsolē;

13.3. nepieciešamības gadījumā komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izsludināt pārtraukumu;

13.4. komisija tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt izsoli, ja tā konstatē jebkādas nepilnības izsoles dokumentos.

 

14. Izsoles rezultātus apstiprina JN “Junda” direktore ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā paredzēto maksājumu saņemšanas.

 

15. Sūdzības par komisijas darbībām var iesniegt JN “Junda” direktorei Zemgales prospektā 7, Jelgavā.

 

 

1. pielikums

Jaunrades nama “Junda” Automodelisma trases apraksts

 

2. pielikums

Pieteikums dalībai kustamās mantas “Automodelisma trase” rakstiskā izsolē

 

3. Pielikums

Līgums