3.6 °C, 2.7 m/s, 82.2 %

Rezultāti – Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Akadēmijas ielā 1, Jelgavā

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Akadēmijas ielā 1, Jelgavā
Rezultāti – Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Akadēmijas ielā 1, Jelgavā

IZSOLES REZULTĀTI:

Rezultātu publicēšanas datums: 24.05.2021.

Priekšmets – izsole.

Iesniegts 1 piedāvājums, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:
Pretendenta nosaukums: SIA “Alier”

  • Piedāvājuma iesniegšanas datums: 17.05.2021.
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa: EUR 4,08
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: jā
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents: SIA “Alier” ar piedāvāto nomas maksu par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa: EUR 4,08.

 

Kontakti:
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”
Reģ.Nr. 90009406389
Pasta adrese: Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001
e-pasts: tornis@tornis.jelgava.lv
tālrunis 63005452

 

 

Nomas objekta adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā
Kadastra Nr.: 09000060071
Izmantošanas veids: Restorāna ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
Izsoles nosacītā nomas maksa: EUR 4,07 (četri euro, 07 centi) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iznomāšanas termiņš: 5 gadi.
Izsoles veids, datums, laiks, vieta: Rakstiska izsole 18.05.2021. plkst.11:00 Akadēmijas ielā 1, Jelgavā.
Iznomātājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”. 

 

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021.gada 18.maija pulksten 10, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” administrācijā Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā. 

 

Objekta apskate: Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, apskates laiku saskaņojot ar Vinetu Rekneri, tel. 27886806.

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu. 

 

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: 

  • Nomas objekts tiek iznomāts bez izpirkuma tiesībām, bez tiesībām atsavināt, dāvināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām un bez tiesībām nodot to apakšnomā.
  • Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi), neskaitot nodokļa parāda esamību, kas radies Covid-19 rezultātā.
  • Nomas tiesību pretendentam ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze ēdināšanas pakalpojuma īstenošanā un vismaz 1 (viena) aktīva ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta. 

Izsoles nolikums

Tehniskā specifikācija

Pieteikums

Kvalifikācijas veidlapa

Nomas līgums