2.2 °C, 4.4 m/s, 64.3 %

Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “IMPETUS”

Sākumlapa Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “IMPETUS”
Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “IMPETUS”

Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “IMPETUS”

Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “IMPETUS” (101037084)

Klimata pārmaiņām nepārtraukti attīstoties, ir vajadzīgi steidzami pasākumi, lai mazinātu to sekas un veidotu noturīgu rīcības plānu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un apstiprināt saskaņotu starpnozaru sistēmu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, kā arī paātrinātu pāreju uz klimatneitrālu un ilgtspējīgu ekonomiku, dodot iedzīvotājiem un sabiedrības dalībniekiem iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām.

Projektā plānotās aktivitātes:

1.  Batimetrijas (Ūdens dziļuma mērīšana) veikšanu Lielupē līdz 50km;

2. Paplašināt ūdens līmeņa un meteo staciju mērījuma staciju skaitu;

3. Izstrādāt rokas grāmatu agrīnās apziņošanas un datu apstrādes risinājumiem;

4. Pilnveidot pastāvošos agrīnās apziņošanas risinājumus;

5. Integrēties valsts (LVĢMC) agrīnās apziņošanas sistēmā.

Projekta īstenošanas laiks ir 48 mēneši, no 2021. gada 1.oktobra līdz 2025. gada 30.septembrim.

Projekta partneri  ir 32 iestādes no 9 valstīm (Spānija, Nīderlande, Vācija, Grieķija, Itālija, Norvēģija, Latvija, Šveice, Francija).

Projekta kopējais budžets ir 16224768,75 eiro. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centram (POIC) piešķirtie līdzekļi projekta aktivitāšu īstenošanai ir 285500,00 eiro.

Vairāk par projektu lasīt šeit

Projekta aktualitātes 31.12.2023.

Jelgavas digitālā centra pārstāvji kopā projekta partneriem – Zemgales plānošanas reģiona un Baltijas Vides Foruma kolēģiem Nīderlandē no 9. oktobra līdz 12. oktobrim – projekta IMPETUS ietvaros piedalījās 3. Ģenerālās asamblejas sanāksmē, nodrošinot iestādes efektīvu iesaisti projekta IMPETUS aktivitāšu īstenošanā. Sanāksmes gaitā partneri sniedza atskaites par paveiktajām aktivitātēm un ieplānoja turpmākos pasākumus.

Noslēdzies agrīnās apziņošanas procesu un POIC struktūrvienības audits projekta rokasgrāmatas izstrādei, uzsākts darbs pie tehnisko risinājumu apraksta agrīnās apziņošanas sistēmas uzturēšanai.

Pabeigta lietotāju stāstu definēšana un vizualizācija projekta risinājuma izvirzītajām funkcionalitātēm, kas palīdzes noteikt partneriem prasības attiecībā uz datiem un koprisinājuma tehniskajiem parametriem.

Projekta aktivitātes 28.03.2022 

Ar sabiedrības aptauju tiek uzsāktas ES klimata pārmaiņu projekta IMPETUS Zemgalē īstenotās aktivitātes

Zemgales reģiona iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties aptaujā un izteikt viedokli.  IMPETUS projektā tiks radīti un pārbaudīti risinājumi, lai uzlabotu Zemgales reģiona pielāgošanās spējas klimata pārmaiņu radītajām sekām. Trīs Latvijas organizācijas – Baltijas Vides Forums (BEF), Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” (JPOIC) – īstenos aktivitātes ES finansētā projekta IMPETUS pilotteritorijā Zemgalē. BEF, ZPR un JPOIC aicina iedzīvotājus dalīties ar savām zināšanām, pieredzi, bažām un idejām, lai ieviestu daudzveidīgās projekta aktivitātes Zemgales reģionā. Aicinām sabiedrības pārstāvjus, zinātniekus, vides aktīvistus, nozaru pārstāvjus, plašsaziņas līdzekļus un citus interesentus aizpildīt aptaujas anketu!

 

Veikt aptauju: https://www.surveymonkey.com/r/IMPETUSLV

 

Ekonomiskie, drošības un vides riski

 

Gandrīz 17% Latvijas teritorijas aizņem ar blīvu upju tīklu bagātais un blīvi apdzīvotais Zemgales reģions, kurā pieejamas gan dažādas atpūtas iespējas, gan rodama vieta dažādu sugu attīstībai. Tomēr intensīva lauksaimniecība 40 % reģiona teritorijas jau ir ietekmējusi bioloģisko daudzveidību, ūdens kvalitāti un ūdens apsaimniekošanu, reģionā pastāv arī augsti plūdu riski. Paredzams, ka līdz šā gadsimta vidum pieaugošā lauksaimniecības attīstība turpinās pastiprināt piesārņojumu un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, savukārt klimata pārmaiņas vēl vairāk palielinās plūdu risku. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams izvērtēt riskus un pilnveidot Zemgales reģiona civilās aizsardzības pasākumus, kas iekļauj koordināciju starp pašvaldībām, valsts institūcijām un sabiedrību.

 

Piedalies klimata pārmaiņu risināšanā

 

Zemgales reģions ir viena no 7 projekta pilotteritorijām Eiropā, kurās tiks pārbaudīti un demonstrēti inovatīvi risinājumi, kas palielina noturību pret klimata pārmaiņām. Pārējās pilotteritorijas atrodas Vācijā, Grieķijā, Itālijā, Spānijā, Norvēģijā un Nīderlandē. Zemgales pilotteritorijas aktivitātes piedāvās vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem, rūpniecības, plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem piedalīties dažādās aktivitātēs kopā ar starptautiskām pētnieku grupām un vides politikas veidotājiem. Tieši iesaistītās puses kopā var palīdzēt radīt rīkus sekmīgai informācijas apmaiņai, lai efektīvi risinātu reģionālās klimata pārmaiņu problēmas. Radītie risinājumi ietekmēs reģionālās politikas veidošanu, un tos būs iespējams atkārtoti izmantot citos Latvijas vai Eiropas reģionos, lai palīdzētu kopienām kļūt noturīgākām un pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei.

 

Vietējās organizācijas un fokuss

 

BEF, ZPR un JPOIC īsteno projekta aktivitātes Zemgales reģionā. BEF ir nevalstiska vides organizācija, kas palīdz veikt IMPETUS projekta galvenos sadarbības uzdevumus. ZPR teritorijā atrodas Jelgavas valstspilsēta un Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles un Jēkabpils novadi. IMPETUS projektā ZPR koordinē inovatīvu risinājumu ieviešanu reģiona automatizētai plūdu agrīnās brīdināšanas sistēmai un Zemgales reģiona Pielāgošanās klimata pārmaiņām plāna izstrādi. JPOIC ikdienā veic pašvaldības kritiskās infrastruktūras darbības uzraudzību un nodrošina civilās aizsardzības plāna ieviešanu. Šajā projektā JPOIC veido ilgtspējīgu demonstrējumu vietu pilsētvidē, integrējot, pilnveidojot un paplašinot agrīnās brīdināšanas sistēmu Zemgales reģionā.

 

“Mēs esam ļoti priecīgi par iespēju būt daļai no IMPETUS komandas, it īpaši tāpēc, ka mums ir privilēģija kļūt par vienu no pilotteritorijām, kurās tiks izmēģināti un vērtēti inovatīvi risinājumi. Plūdi Zemgalē ir ikgadēja problēma, turklāt šogad tie bija negaidīti postoši visā Latvijā. Agrās brīdināšanas sistēma būs vērtīgs rīks, kas ļaus laicīgāk izvērtēt riskus, sagatavoties un rīkoties plūdu radīto postījumu mazināšanai un novēršanai.”

Aivars Okmanis, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

 

IMPETUS: Klimata saistību pārvēršana rīcībā

 

2021. gada 1. oktobrī uzsāktā IMPETUS projekta mērķis ir veicināt Eiropas pielāgošanos klimata pārmaiņām un pārvērst klimata saistības konkrētās rīcībās, izstrādājot novatoriskus pasākumus, lai padarītu Eiropas reģionus noturīgākus pret klimata pārmaiņām. IMPETUS projekta komandu veido 32 partnerorganizācijas no 9 Eiropas valstīm.

 

Četru gadu programma ir daļa no plašāka projektu kopuma, kas atbalsta Eiropas Savienības ambīcijas līdz 2050. gadam kļūt par pirmo pasaulē klimatneitrālo kontinentu. IMPETUS cieši sadarbojas ar līdzīgiem klimata pārmaiņu projektiem REGILIENCE, ARSINOE un TransformAr. IMPETUS projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” finansējumu uzsaukumā “Zaļais kurss” saskaņā ar dotāciju līgumu Nr. 101037084.

Lai uzzinātu vairāk par IMPETUS, tā aktivitātēm, vietējiem klimata pārmaiņu riskiem un risinājumiem, sekojiet projektam Twitter (@ClimateImpetus) vai LinkedIn (@Climate Impetus) un apmeklējiet mājaslapu https://climate-impetus.eu/demo-site/boreal/.

IMPETUS pārrauga Eiropas Klimata infrastruktūras un vides izpildaģentūra CINEA. Šīs publikācijas saturs atspoguļo tikai autora viedokli; par šīs informācijas saturu un tās iespējamo izmantošanu nav atbildīga CINEA vai Eiropas Savienība.

IMPETUS Latvijas partneru kontakti:
  BEF ZPR JPOIC
Mājaslapa: https://www.bef.lv/ https://www.zemgale.lv/ https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jpoic/
TWITTER: https://twitter.com/BEF_Latvia/ https://twitter.com/Zemgale_LV https://twitter.com/poic_jelgava
@BEF_Latvia @Zemgale_LV @poic_jelgava
FACEBOOK: https://www.facebook.com/beflatvia/ https://www.facebook.com/Zemgale/ https://www.facebook.com/poicjelgava
@beflatvia @Zemgale @poicjelgava
Kontaktpersona: Līga Pakalna Ilze Lujāne Liene Jakubovska
  liga.pakalna@bef.lv ilze.lujane@zpr.gov.lv Liene.Jakubovska@poic.jelgava.lv
  +371 6735 7550 +371 63025828 +371 63084461

IMPETUS projekta kontakti:

Mājaslapa: https://climate-impetus.eu/
TWITTER: https://twitter.com/ClimateImpetus
@ClimateImpetus
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/climate-impetus/
@Climate Impetus
Kontaktpersona: Laura Durnford, ESCI
ld@esci.eu

Projekta aktivitātes 7.12.2021 

7. decembrī norisinājās fokusgrupas tikšanās klātienē, kurā dalībnieki dalījās ar savu pieredzi, izaicinājumiem un priekšlikumiem enerģētiskās situācijas uzlabošanā.