-3.2 °C, 2.9 m/s, 93.7 %

Projekti

Sākumlapa Projekti
Projekti

Iestādē aktuālie projekti

ES programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros

 

Projekta mērķis ir uzlabot iedzīvotāju veselību, labbūtību un vienlīdzību, ieviešot pierādījumos balstītu pilsētas politiku enerģētiskās nabadzības mazināšanai.

Projektā plānots izstrādāt, īstenot un novērtēt visaptverošu pilsētas programmu, lai samazinātu enerģētisko nabadzību un tās ietekmi uz iedzīvotāju veselību un labklājību, pamatojoties uz pierādījumos balstītām pieejām sešās pilotpilsētās, tai skaitā Jelgavā (Latvija). Pilsētas izvēlētas, ņemot vērā to atšķirīgās atrašanās vietas (atšķirīgos klimatiskos apstākļos), kā arī atšķirīgu labklājības līmeni un veselības aprūpes modeļus.

Projekta īstenošanas laiks ir 48 mēneši, no 2021. gada 1.marta līdz 2025. gada 1. martam.

Projekta partneri ir 19 iestādes un  organizācijas no deviņām valstīm (Spānija, Nīderlande, Turcija, Francija, Itālija, Austrija, Ungārija, Lielbritānija, Latvija).

Projekta kopējais budžets ir 5 106 770 eiro. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centram (POIC) piešķirtie līdzekļi projekta aktivitāšu īstenošanai ir 206 135 eiro.

Vairāk par projketu lasīt šeit

Klimata pārmaiņām nepārtraukti attīstoties, ir vajadzīgi steidzami pasākumi, lai mazinātu to sekas un veidotu noturīgu rīcības plānu.

Projekta mērķis ir izstrādāt un apstiprināt saskaņotu starpnozaru sistēmu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, kā arī paātrinātu pāreju uz klimatneitrālu un ilgtspējīgu ekonomiku, dodot iedzīvotājiem un sabiedrības dalībniekiem iespēju pielāgoties klimata pārmaiņām.

Projektā plānotās aktivitātes:

1. Batimetrijas (Ūdens dziļuma mērīšana) veikšanu Lielupē līdz 50km;

2. Paplašināt ūdens līmeņa un meteo staciju mērījuma staciju skaitu;

3. Izstrādāt rokas grāmatu agrīnās apziņošanas un datu apstrādes risinājumiem;

4. Pilnveidot pastāvošos agrīnās apziņošanas risinājumus;

5. Integrēties valsts (LVĢMC) agrīnās apziņošanas sistēmā.

Projekta īstenošanas laiks ir 48 mēneši, no 2021. gada 1.oktobra līdz 2025. gada 30.septembrim.

Projekta partneri  ir 32 iestādes no 9 valstīm (Spānija, Nīderlande, Vācija, Grieķija, Itālija, Norvēģija, Latvija, Šveice, Francija).

Projekta kopējais budžets ir 16224768,75 eiro. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centram (POIC) piešķirtie līdzekļi projekta aktivitāšu īstenošanai ir 285500,00 eiro.

Vairāk par projektu lasīt šeit

Realizētie projekti:

Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)

interreg_logo.jpg

Projekta mērķis: Pilnveidot civilās aizsardzības sistēmu, nodrošināt operatīvu un efektīvu publisko pakalpojumu sniegšanu un to pielietošanu civilajā aizsardzībā.

Projekta īstenošanā bija iesaistīti 2 partneri – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” un Šauļu pilsētas dome (vadošais partneris).

Projekta īstenošanas laiks bija no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.janvārim.

Projekta kopējais budžets ir 745 660.53 EUR, t.sk. 500 000.00 EUR (67%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” plānotais projekta budžets ir 451 525.53 EUR, t.sk. 250 094.73 EUR (55%) ERAF finansējums, 14 711.46 EUR (3%) ir Valsts budžeta dotācija un 186 835.27 EUR (42%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

Projekta rezultāti:

 • Izstrādāta uzlabota Jelgavas pilsētas interaktīvās kartes versija karte.jelgava.lv;
 • Sagatavots materiāltehniskais nodrošinājums Civilās Aizsardzības komisijas efektīvākam, caurskatāmākam un operatīvākam darbam;
 • Veikta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” administratīvās ēkas pirmā stāva rekonstrukcija, izveidojot modernu apvienoto kontaktu centru ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanu;
 • Atjaunota efektīvam darbam nepieciešamā tehnisko resursu bāze dispečeru un videonovērošanas inspektoru efektīva darba nodrošināšanai;
 • Pārrobežu sadarbības rezultātā, sniedzot civilās aizsardzības pakalpojumus iedzīvotājiem, projekta ietvaros pilnveidota un attīstīta juridiskā un administratīvā sadarbība, kā arī projektā iesaistītajām pusēm pārņemti un pielietoti savā praksē partneru pielietotie risinājumi un pieredze;
 • Pārrobežu projekta pievienotā vērtība novērojama vairākos aspektos, piemēram, savlaicīga riska novērtēšanā un novēršanā, pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā u.c.

Vairāk par projekta realizāciju var iepazīties šeit.

Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam skatīt vietnē: www.latlit.eu.

 

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (AVIS) un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība

2023. gada 31. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Jelgavas digitālais centrs parakstīja sadarbības līgumu par iesaistīšanos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” aktivitāšu īstenošanā.

Sadarbības līgums paredz Jelgavas digitālā centra iesaistīšanos sekojošu aktivitāšu īstenošanā:

 1. AVIS 2.kārtas programmatūras attīstības biznesa vajadzību definēšana Projekta laikā.
 2. Dalība AVIS 2.kārtas programmatūras izstrādes darba grupā, sniedzot priekšlikumus par nepieciešamajiem sistēmas programmatūras uzlabojumiem / pilnveidojumiem, kā arī priekšlikumu sniegšana VARAM par nepieciešamajiem grozījumiem AVIS izstrādes tehniskajā specifikācijā un / vai darba uzdevumā.
 3. AVIS 2.kārtas veiktspējas prasību definēšana.
 4. Atbalsta sniegšana AVIS kārtas programmatūras ieviešanai produktīvajā darbībā.
 5. AVIS 2.kārtas programmatūras akcepttestēšana (funkcionalitāte, saskarnes, veiktspēja, u.c.) un akcepttestēšanas rezultātu pārskata sagatavošana un iesniegšana VARAM.
 6. AVIS sistēmas administratora funkciju pildīšana Projekta īstenošanas laikā.
 7. AVIS lietotāju loka paplašināšana projekta īstenošanas laikā, organizējot un vadot vismaz 5 (piecus) pasākumus potenciālajiem AVIS sistēmas lietotājiem (piemēram, atvieglojumu devējiem – pašvaldībām).
 8. Atbalsta sniegšana jauniem AVIS sistēmas lietotājiem, uzsākot integrāciju ar AVIS sistēmu, jauno sistēmas lietotāju konsultēšana par veicamajām darbībām sistēmas lietošanas uzsākšanai.
 9. Lietotāju atbalsta zvanu centra izveidošana un darbības nodrošināšana projekta īstenošanas laikā, tostarp izveidojot AVIS atbalsta centra tālruņa nr.

Aktivitāšu īstenošanai pieškirtais finansējums:  270 200,00 euro.

Plānotais līguma izpildes laiks: 31.08.2023. – 13.12.2023.

Kontaktpersona

Mārīte Ieviņa, 63084461

Jelgavas digitālais centrs

Projektu vadības nodaļa