-3 °C, 2.6 m/s, 93.4 %

Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “WELLBASED”.

Sākumlapa Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “WELLBASED”.
Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts “WELLBASED”.

Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekts WELLBASED

Enerģētiskā nabadzība rodas tad, kad mājsaimniecībām ir pieejami nepieciešamie enerģijas veidi, bet tās nevar tos atļauties, ir spiestas izmantot daļēji (daļēji un slikti apkurinātas telpas, nepietiekams apgaismojums u.c.) vai arī par adekvātu komforta līmeni nākas maksāt nesamērīgi daudz.

Projekta mērķis ir uzlabot iedzīvotāju veselību, labbūtību un vienlīdzību, ieviešot pierādījumos balstītu pilsētas politiku enerģētiskās nabadzības mazināšanai.

Projektā plānots izstrādāt, īstenot un novērtēt visaptverošu pilsētas programmu, lai samazinātu enerģētisko nabadzību un tās ietekmi uz iedzīvotāju veselību un labklājību, pamatojoties uz pierādījumos balstītām pieejām sešās pilotpilsētās – Valensijā (Spānija), Heerlenā (Nīderlande), Līdsā (Lielbritānija), Edirnē (Turcija), Obudā (Ungārija) un Jelgavā (Latvija). Pilsētas izvēlētas, ņemot vērā to atšķirīgās atrašanās vietas (atšķirīgos klimatiskos apstākļos), kā arī atšķirīgu labklājības līmeni un veselības aprūpes modeļus.


Projekta aktualitātes uz 10.09.2023.

  • Noslēgušās kvalitatīvās intervijas, kas sniedz padziļinātu ieskatu iedzīvotāju pieredzē par mājokļa izvēli un enerģijas lietošanas paradumiem;
  • Pabeigta lielākā daļa energonovērtējumu mājsaimniecībās, kas ļāva iedzīvotājiem iegūt informāciju kā veiksmīgāk iekļaut enerģijas taupīšanas pasākumus savā ikdienas dzīvē;
  • Jūnijā un septembrī četrām iedzīvotāju grupām bija iespēja doties ekskursijā uz Elektrum Energoefektivitātes centru Jūrmalā, šo iespēju izmantoja vairāk kā 50 aktīvās grupas dalībnieku.

Projekta aktualitātes uz 29.08.2022.

No 29. augusta pilsētas iedzīvotāji aicināti pieteikties dalībai nozīmīgā enerģētikas pētījumā, kura laikā 18 mēnešu garumā tiks analizēti mājsaimniecību enerģētikas lietošanas paradumi, mikroklimats telpās, kā arī veselības rādītāji. Pētījumā kopumā paredzēts analizēt 300 pilsētas mājsaimniecību datus

Iesaisties pētījumā kādā no grupām:

Pieteikties projektam var, aizpildot pieteikšanās veidlapu, kas pieejama vairākās publiskās vietās pilsētā:

– Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava);

– Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava);

– Jelgavas Pilsētas bibliotēkā (Akadēmijas iela 26, Jelgava) un Pārlielupes bibliotēkā (Loka maģistrāle 17, Jelgava);

– Jelgavas poliklīnikā (Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgava);

– Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldē (Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava).

Projekta aktualitātes uz 31.05.2022.

  • saņemts atzinums no Veselības ministrijas Centrālās medicīnas ētikas komitejas par plānotā pētījuma atbilstību bioētikas normām;
  • notiek pētījuma dalībnieku aptaujas anketas jautājumu saskaņošana un tulkošana;
  • 28.05.2022 kopā ar Zemgales reģionālo enerģētikas aģentūru piedalījāmies Jelgavas Pilsētas svētkos, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar projekta aktivitātēm;
  • izstrādāts Jelgava pilotprojekta ieviešanas plāns, kurā aprakstītas iesaistīto pušu atbildības jomas, veicamās aktivitātes, plānotais laika grafiks.

Jelgavas pilotprojekta plānotais uzsākšanas laiks 2022. augusts/spetembris.

Projekta aktualitātes uz 1.03.2022.

Turpinās darba process tehniskās specifikācijas izstrādei  medicīnisko un klimata kontroles iekārtu iegādei. Iepirkumu plānots izsludināt šī gada 2.ceturksnī.

Datu vākšana ir viena no būtiskākajām projekta aktivitātēm, tādēļ strādājam pie tā, lai dati tiktu aizsargāti saistībā ar datu vākšanu, glabāšanu, izmantošanu pētījuma mērķiem.

Izstrādāta pilsētas darbības programma projekta aktivitāšu īstenošanai, kas ietver esošās situācijas aprakstu, sasniedzamos mērķus, darbību pārskatu, galvenos ietekmes rādītājus, kā arī plānoto aktivitāšu sarakstu un to ieviešanas laika grafiku.

Šī gada 2. un 3. martā plānota WELLBASED konsorcija sanāksme, kurā paredzēts izklāsts par WELLBASED pilsētas programmu, projekta aktualitātes un plānotie turpmākie pasākumi.

Projekta aktualitātes uz 1.12.2021.

Veikti sagatavošanās darbi fokusgrupas vadīšanai, kas plānota 7. decembrī, sagatavoti darba materiāli un darba metodika.

Uzsākts darbs pie pilsētas rīcības programmas izstrādes enerģētiskās nabadzības novēršanai Jelgavas pilsētā īstenojot pilotprojketa aktivitātes.

Apzinātas medicīnisko un klimata kontroles iekārtu tehniskās prasības, kas tiks izmantotas pilotprojketa laikā.

Tiek izstrādāti nepieciešamie dokumenti un procedūras personas datu aizsardzībai saistībā ar personas datu vākšanu, glabāšanu, izmantošanu pētījuma mērķiem.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 granta līguma 945097 ietvaros.

Projekta aktualitātes uz 1.09.2021.

Parakstīts Saprašanās memorands par pilsētu vietējās alianses sadarbības līguma izveidi WELLBASED projektam. Līgums parakstīts ar Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldi, Sociālo lietu pārvaldi un Zemgales Reģionālo enerģētikas aģentūru.

Notikusi Fokusgrupu sanāksme. Fokusgrupas galvenais mērķis ir gūt ieskatu par to, kā cilvēkus skar enerģētiskā nabadzība, kā viņi vēlētos, lai viņiem palīdzētu uzlabot viņu dzīves situāciju un kā uzlabojumi tiek veikti.

Notikusi 2. Konsorcija tikšanās, kurā tika diskutēts par ieviešanas laika grafiku, datu savākšanu no pilotpilsētām un citiem aktuālajiem jautājumiem.

Projekta aktualitātes uz 1.06.2021.

Parakstīts līgums ar projekta vadošo partneri – LAS NAVES – Valensijas kopienas fonds stratēģiskai pilsētu attīstības un inovāciju veicināšanai.

Definētas prasības potenciālajai pilotprojekta mērķa grupai.

Kopā ar sadarbības partneriem izstrādāta projekta vizuālā identitāte (tai skaitā projekta mājas lapa http://wellbased.eu).

Nodibināti kontakti ar projekta partneriem.

Izstrādāta projekta rokasgrāmata, kurā atrunāta projekta organizatoriskā struktūra, partneru atbildība, komunikācijas veidi, projekta taustāmo rezultātu sagatavošanas  un apstiprināšanas kvalitātes kritēriji, ētikas un kvalitātes kontroles jautājumi.

Izveidota projekta vadības, darba dokumentu un izstrādāto rezultātu uzkrāšanas vietne, kas pieejama visiem projekta dalībniekiem.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 granta līguma 945097 ietvaros.