15.1 °C, 1.3 m/s, 98.5 %

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas telpu noma (informācija par personas datu apstrādi)

Sākumlapa Jelgavas Pilsētas bibliotēkas telpu noma (informācija par personas datu apstrādi)
Jelgavas Pilsētas bibliotēkas telpu noma (informācija par personas datu apstrādi)

Apstrāde               

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas telpu noma

Pārzinis

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Pilsētas bibliotēka“, reģistrācijas numurs: 90000210300, adrese: Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001, Tālr: 63046587, e-pasts: info@biblioteka.jelgava.lv, tīmekļa vietne: www.jelgavasbiblioteka.lv, www.jelgava.lv.

Apstrādes nolūks/mērķis

Jelgavas pilsētas bibliotēkas telpu noma izglītojošu, informatīvu vai līdzīga satura pasākumu organizēšanai, telpu nomas līguma slēgšana un norēķinu nodrošināšana.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Juridisko pienākumu izpilde, kas Pārzinim noteikta normatīvajos aktos: Bibliotēku likuma 16. pants, Jelgavas valstspilsētas domes 2023.gada 24.augusta lēmums Nr.9/10 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Pilsētas bibliotēka”  maksas pakalpojumu apstiprināšana.

Datu subjektu kategorijas un personas datu veidi 

Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods), bankas rekvizīti (konta numurs), kontaktinformācija (adrese, tālrunis, e-pasts/e-adrese).

Datu saņēmēju kategorijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” vai attiecīgā filiālbibliotēka (“Pārlielupes bibliotēka”, “Miezītes bibliotēka”, Bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis”), kuras telpas vēlas nomāt.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” norēķinu nodrošināšanai.

Datu glabāšanas termiņi /dzēšanas kritēriji

Iesniegumi, uz kuru pamata tiks slēgti nomas līgumi glabājas 2 gadus. Noslēgtie līgumi, atbilstoši Arhīvu likumam glabājas 10 gadus.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu apstrādes sistēmas:

Nav

Datu subjekta tiesības:

Jums kā datu subjektam ir tiesības vērsties pie Pārziņa ar pamatotu lūgumu piekļūt Jūsu personu datiem, veikt datu labošanu vai dzēšanu (ja tas iespējams), vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska to apstrāde.

Gadījumos, ja ir interese saņemt detalizētāku informāciju, tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, aicinām vērsties pie Pārziņa izmantojot norādīto kontaktinformāciju vai sazināties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu (dati@jelgava.lv, tālr.63005444, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001).

Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).