26 °C, 2.5 m/s, 55.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāApvienojot PIC un abas amatu skolas, veidos profesionālās izglītības kompetences centru
Apvienojot PIC un abas amatu skolas, veidos profesionālās izglītības kompetences centru
18/03/2010

Jelgavā paredzēts izveidot Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centru, kas darbosies kā vienota profesionālās izglītības iestāde ar atbilstošu materiālo bāzi profesionālās kvalifikācijas ieguvei.

www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavā paredzēts izveidot
Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centru, kas
darbosies kā vienota profesionālās izglītības iestāde ar atbilstošu
materiālo bāzi profesionālās kvalifikācijas ieguvei.

Kā informē Jelgavas pašvaldībā, līdz 1.
februārim tika izveidota darba grupa, kas saskaņā ar Izglītības un
zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotajām vadlīnijām izstrādāja
izglītības kompetences centra attīstības un investīciju stratēģiju
2010.–2015. gadam, savukārt Jelgavas reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs izstrādāja Kompetences centra darbības modeli un
definēja veicamos uzdevumus. 15. martā IZM iesniegta precizēta šīs
stratēģijas redakcija.

Saskaņā ar izstrādāto kompetences centra
stratēģiju Jelgavas pilsētā esošās abas profesionālās izglītības
iestādes – Jelgavas Amatniecības vidusskolu un Jelgavas Amatu
vidusskolu, kā arī Jelgavas reģionālo Pieaugušo izglītības centru
plānots apvienot, izveidojot Rietumzemgales profesionālās
izglītības kompetences centru.

Kompetences centrs plānots kā
profesionālās izglītības iestāde, kurā ir nepieciešamā materiāli
tehniskā bāze profesionālās kvalifikācijas ieguvei visās
attiecīgajās nozares pamatprofesijās. Centra uzdevums būs arī
sniegt nepieciešamo metodisko atbalstu attiecīgās nozares profesiju
apgūšanai citām profesionālās izglītības iestādēm un kalpot kā
jaunāko tehnoloģiju apguves vietai gan jauniešiem, gan
pieaugušajiem. Nākotnē paredzēts, ka kompetences centrs pildīs arī
eksaminācijas centru funkcijas, tai skaitā neformālā ceļā iegūtas
izglītības atzīšanai.

Centra plānotās prioritārās
kompetences:

• mašīnbūve un metālapstrāde,

• pārtikas produktu ražošana,

• būvniecība un civilā
celtniecība,

• kokapstrādes tehnoloģijas,

• mašīnzinības,

• informācijas tehnoloģijas.

Rietumzemgales profesionālās izglītības
kompetences centrā tiks izveidota prioritārajām kompetencēm
atbilstoša mūsdienīga materiāli tehniskā bāze profesionālās
kvalifikācijas ieguvei. Lai nodrošinātu darba tirgus prasībām
atbilstošu profesionālās izglītības kvalitāti un maksimālu
ieguldīto investīciju atdevi, kompetences centrs īstenos attīstības
stratēģiju, risinot šādus uzdevumus:

1) profesionālās
izglītības pievilcības veicināšana, profesionālās orientācijas un
karjeras izvēles pasākumu kompleksa īstenošana, lai nodrošinātu
plašu pamatskolas absolventu piesaisti profesionālajai
izglītībai;

2) centra pedagogu
profesionālo (nozares un pedagoģisko), kā arī sociokultūras
kompetenču nepārtraukta paaugstināšana, izmantojot formālās,
neformālās un ikdienas mācīšanās veidus, lai nodrošinātu viņu
gatavību jaunu programmu, mācību materiālu, e-tālmācības materiālu
izstrādei, kā arī līdzdalībai kopējā izglītības inovācijas
procesā;

3) programmu attīstība:
pilnveide, modernizācija un jaunu programmu izstrāde atbilstoši
izmaiņām nozarēs, darba tirgū, informācijas un komunikācijas
tehnoloģijās, pedagoģijas zinātnē, lai nodrošinātu optimālu
cilvēkresursu kvalitāti;

4) studentu (audzēkņu
un pieaugušo, strādājošo un bezdarbnieku, invalīdu, ieslodzīto,
jauniešu ar zemām pamatprasmēm u.c.) dažādības respektēšana, veicot
viņu vajadzību, interešu, spēju un pieredzes izvērtēšanu,
individuālo un atbalsta mācību programmu izstrādi, lai nodrošinātu
katram sabiedrības loceklim iespēju iekļauties izglītības procesā
un optimāli realizēt savu potenciālu;

5) sadarbības tīkla
veidošana ar nozaru uzņēmumiem, vispārējās izglītības iestādēm un
augstskolām, iesaistot partnerus profesionālās orientācijas
aktivitātēs, inovācijas veicināšanā, programmu un kompetenču centra
darbības izvērtēšanā, lai nodrošinātu saikni ar reālo dzīvi un
savstarpēji izdevīgi izmantotu partnerības resursus.

Stratēģijas īstenošanai jau līdz 31.
martam Jelgavas Amatu vidusskola un Jelgavas Amatniecības
vidusskola iesniegs projekta pieteikumus Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai, lai modernizētu mācību
aprīkojumu un uzlabotu skolu infrastruktūru. Kopā abām skolām
ierobežotas atlases projektu konkursā būs pieejami gandrīz 3
miljoni latu. Savukārt maijā skolām būs iespēja piedalīties Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu konkursā tieši
profesionālās izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes pasākumu
veikšanai. Jelgavas Amatu vidusskolas viena ēka jau šovasar tiks
siltināta projekta «Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās», ko arī līdzfinansē
KPFI.

Projekta pamatnostādņu mērķis ir
nodrošināt turpmāku profesionālās izglītības sistēmas strukturālo
reformu īstenošanu, optimizējot izglītības iestāžu skaitu un
izvietojumu reģionos, izveidot modernu, mūsdienu prasībām
atbilstošu profesionālās izglītības materiāli tehnisko
nodrošinājumu, sekmēt visa veida resursu efektīvāku izmantošanu,
paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un
pieejamību.

Foto: Ivars Veiliņš