16.9 °C, 1.1 m/s, 90.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāAtgādina sociālās palīdzības saņemšanas kārtību
Atgādina sociālās palīdzības saņemšanas kārtību
05/02/2016

Šī gada janvārī Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (JSLP) veidojās rindas, kas sagādā neērtības pilsētas iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt sociālo palīdzību, tāpēc pārvalde atgādina par sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

Kur ir pieejama informācija par normatīvajiem aktiem,
kuri regulē sociālās palīdzības saņemšanas kārtību?

Normatīvie akti par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstu
saņemšanas kārtību ir publicēti JSLP un Jelgavas pilsētas
pašvaldības mājas lapā, laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kā arī
pieejami JSLP Informācijas kabinetā un stendos.

Kādas ir izmaiņas 2016. gadā sociālās palīdzības
jomā?

Pretendējot uz sociālajiem pabalstiem, 2016. gadā tiek vērtēti
gan personas ienākumi, gan materiālais stāvoklis, izņemot
audžuģimenes un daudzbērnu ģimenes, kurām pabalsti tiek piešķirti,
neizvērtējot personas ienākumus.

Lielāko daļu pabalstu var saņemt tikai ģimenes (personas), kurām
ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss. Statusu noteikšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2010. gada 30. marta noteikumiem Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» un Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.14-25 «Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā».

2016. gadā pašvaldības pabalstus ēdināšanai vispārējās
izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai, individuālo mācību piederumu iegādei,
pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai,
medicīnas pakalpojumu apmaksai var saņemt ne tikai trūcīgās
ģimenes, bet arī maznodrošinātās ģimenes ar bērniem.

2016. gadā pabalstu īres (apsaimniekošanas) maksas un
pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apmaksai
var saņemt maznodrošināti atsevišķi dzīvojoši pensionāri, personas
ar invaliditāti un maznodrošinātas ģimenes. Ģimenēm ar bērniem un
ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu, ir atšķirīgs vidējais
ienākumu līmenis uz vienu personu par pēdējiem 3 mēnešiem, kuru ņem
vērā, nosakot minēto statusu. Šobrīd pensionāru un personu ar
invaliditāti ģimenēm ienākumu līmenis nepārsniedz 228 eiro,
atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personai ar invaliditāti – 257
eiro, ģimenēm ar bērniem – 180 eiro.

Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai vienu reizi
kalendārajā gadā piešķir trūcīgai ģimenei (personai), kā arī
maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personai ar
invaliditāti un maznodrošinātai ģimenei, kurā nav darbspējīgu
personu.

2016. gadā pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai var saņemt
maznodrošināti atsevišķi dzīvojoši pensionāri, personas ar
invaliditāti un maznodrošinātas ģimenes. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz JSLP izdevumu apmaksu apliecinošus dokumentus, kuri
noformēti uz pabalsta pieprasītāja vārda, par izdevumiem
kalendārajā gadā, izņemot par decembri, kad kvīti vai čeku var
iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim.

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss dod
tiesības uz atbalstu un atvieglojumiem par valsts un pašvaldības
budžeta līdzekļiem, līdz ar to notiek visaptveroša un stingra
ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.

Kādi dokumenti jāiesniedz JSLP?

Persona (pilnvarota persona) vēršas JSLP ar iesniegumu, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu, ar aizpildītu iztikas līdzekļu
deklarāciju un dokumentiem, kuri apliecina ienākumus. Sociālajam
darbiniekam ir tiesības pieprasīt papildu dokumentus ienākumu un
materiāla stāvokļa izvērtēšanai. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai
jāiesniedz rēķini par komunālajiem pakalpojumiem, vismaz par pēdējo
mēnesi.

Sociālajiem darbiniekiem informācija par personu ienākumiem un
materiālo stāvokli ir pieejama 21 informācijas sistēmā, taču nav
pieejama informācija par personas darba algu, uzkrājumiem,
dividendēm un citiem ienākumiem. Līdz ar to pilngadīgām personām
papildus jāiesniedz:

  • izziņa par darba algu par pēdējiem 3 pilniem mēnešiem;
  • kredītiestādes konta izziņa (iz­­druka) gan par ienākošiem, gan
    par izejošiem naudas līdzekļiem par pēdējiem 3 pilniem
    mēnešiem.

Bez maksas kredītiestādes konta izdruku var izdrukāt JSLP
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā, bet tikai gadījumos, ja
ir pieslēgums internetbankai. JSLP darbiniekiem nav tiesību
palīdzēt klientam rīkoties ar internetbankas karti. Līdz ar to
klienti, kuriem nav prasmju darboties e-vidē, bet ir pieslēgums
internetbankai, ar pilnvarotās personas palīdzību var bez maksas
izdrukāt izziņu par konta stāvokli.

Personas, kurām nav pieslēguma internetbankai, vēršas savā
kredītiestādē izziņas saņemšanai par konta stāvokli par pēdējiem 3
pilniem mēnešiem. Katrai kredītiestādei ir noteikta sava kārtība
pakalpojuma apmaksai vai piešķiršanai bez maksas.

Kāpēc ir nepieciešams kurināmā iegādi apliecinošs
dokuments?

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma 7.
panta 5. punktu klienta pienākums ir saņemto sociālo palīdzību
izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

Sākot ar 2016. gadu, pabalsta individuālās apkures
nodrošināšanai saņēmēja pienākums ir 3 mēnešu laikā no minētā
pabalsta saņemšanas uzrādīt JSLP sociālā darba speciālistiem
kurināmā iegādi apliecinošu dokumentu (kvīts, čeks, kredītiestādes
konta pārskats u.c.), kas noformēts uz pabalsta pieprasītāja vārda
un apliecina pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim.

Kāds ir JSLP pieņemšanas laiks sociālās palīdzības
saņemšanai?

Klientu pieņemšanu JSLP veic rindas kārtībā pirmdienās no
pulksten 9 līdz 12 un no pulksten 15 līdz 19, trešdienās no
pulksten 9 līdz 12. Talonu skaits, kas tiek izsniegts, izmantojot
rindas regulatoru, ir ierobežots, ievērojot darbinieku
noslogotību.

Iedzīvotājiem ir iespēja pierakstīties uz pieņemšanu un atnākt
nozīmētajā laikā otrdienās no pulksten 9 līdz 12 un ceturtdienās no
pulksten 9 līdz 12. Tālrunis informācijai un pierakstam – 63048914,
63007224.

Atgādinām, ka dzīvokļa pabalstu pirmajā pusgadā var saņemt līdz
2016. gada 30. jūnijam.

Atbildes sagatavoja Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas
vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena Laškova

Foto: no JV arhīva