20.6 °C, 3.9 m/s, 57.7 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāPlāno uzlabot Latvijas ekonomikas konkurētspēju
Plāno uzlabot Latvijas ekonomikas konkurētspēju
19/01/2009

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi priekšlikumus Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas rīcības plāna sadaļai «Ekonomikas konkurētspējas uzlabošana». Sagatavotie priekšlikumi piedāvā konkrētus uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus un konkrētus finanšu instrumentus, kas būtiski sekmētu uzņēmēju darbību.

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi priekšlikumus
Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas
programmas rīcības plāna sadaļai «Ekonomikas konkurētspējas
uzlabošana». Sagatavotie priekšlikumi piedāvā konkrētus
uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus un konkrētus finanšu
instrumentus, kas būtiski sekmētu uzņēmēju darbību.

2008.gada 11. decembrī Saeimā apstiprināta Latvijas ekonomikas
stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma, kuras
īstenošanai tiek izstrādāts rīcības plāns. EM Sabiedrisko attiecību
nodaļa informē, ka EM piedāvātais pasākumu plāns iekļauj aizdevuma
instrumentus, galvojuma instrumentus, riska kapitāla fondus,
Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu programmu un apmaksas
pārskatīšanu, eksporta veicināšanas pasākumus un priekšlikumus
pētniecības atbalstam.

Sadaļā «Aizdevuma instrumenti» EM piedāvā atdzīvināt 2008. gada
Uzņēmēju konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu, kuras
realizācijas gaitā Latvijas mazie un vidējie komersanti (MVK) var
saņemt aizdevumu konkurētspējas uzlabošanai. Minētā programma
paredz aizdevumus MVK līdz trim miljoniem latu investīciju
projektiem un līdz miljonam latu apgrozāmajiem līdzekļiem.

Programmas ieviešanai pašlaik pieejamais finansējums ir 100 miljoni
latu. EM priekšlikums ir programmai papildus novirzīt ES
struktūrfondu līdzekļus un/vai galvojumu 200 miljonu latu apmērā.
Sākt programmu EM rosina šā gada pirmajā ceturksnī. EM rosina
papildināt minēto programmu ar iespēju sniegt atbalstu arī
lielajiem uzņēmumiem un grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem.

Piedāvātie aizdevuma instrumenti paredz arī sniegt aizdevumus
komercbankām komersantu kreditēšanas veicināšanai. 2008. gadā
izveidotā Ieguldījumu fonda ietvaros paredzēts atbalsts
komersantiem komercdarbības uzsākšanai un attīstībai. Lai
nodrošinātu privātajā sektorā trūkstošos finanšu līdzekļus,
paredzēts, ka Ieguldījumu fonds izsniegs aizdevumus komercbankām 80
miljonu eiro (56 miljonu latu) apmērā komersantu kreditēšanas
veicināšanai.

Aizdevums paredzēts investīciju un apgrozāmajiem līdzekļiem maziem
un vidējiem apstrādājošās rūpniecības uzņēmumiem. Kredīta apmērs
vienam komersantam varētu sasniegt piecus miljonus eiro (3,5
miljonus latu). EM rosina pieejamos 80 miljonus eiro (56 miljonus
latu) papildināt ar ES struktūrfondu līdzekļu un/vai galvojumu 200
miljonu latu apmērā. Programma tiek sākta marta beigās.

Galvojumu instrumenta mērķis ir nodrošināt iespēju uzņēmumiem
saņemt atbalstu kredīta garantijas veidā, kad paša uzņēmuma
nodrošinājums nav pietiekams. Kredīta garantijas sniedzamas
aizdevumiem investīcijām, apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem, finanšu
līzingam, vietējam faktoringam un banku garantijām. Šī instrumenta
ieviešanai nepieciešams palielināt valsts galvojumu par Latvijas
Garantiju aģentūras (LGA) izsniegtajām garantijām.

EM rosina uzņemties valsts galvojumu par LGA izsniegtajām
garantijām vismaz 100 miljonu latu apmērā, kā arī no struktūrfondu
līdzekļiem ieguldīt 20 miljonus latu LGA pamatkapitālā. Uzņemoties
šādas valsts saistības, garantijas tiks izsniegtas lielajiem un MVK
līdz pusotram miljonam eiro (1,05 miljoniem latu) vienam
komersantam investīcijām vai apgrozāmajiem līdzekļiem.

Ieguldījuma fonda ietvaros 2008. gada 4. decembrī ir izsludināts
konkurss 74 miljonu eiro (52 miljonu latu) apmērā finanšu
starpnieku atlasei Riska kapitāla un tehnoloģiju pārneses
programmā. Riska kapitāla programmā tiek nodrošināta finansējuma
pieejamība strauji augošiem uzņēmumiem agrīnās un izaugsmes
komercdarbības attīstības stadijās.

Riska kapitāls ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmumu pašu kapitālā
līdz trim miljoniem eiro (2,1 miljonam latu), bet ne vairāk kā
pusotrs miljons eiro (1,05 miljoni latu) viena gada laikā,
investoram kļūstot par uzņēmuma līdzīpašnieku, tādējādi uzņemoties
arī daļu no uzņēmējdarbības riska. Savukārt tehnoloģiju pārneses
programmā jaunie uzņēmumi augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs tiks
nodrošināti ar finansējumu uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības
sākumposmā. Līgumu slēgšana ar fondiem plānota šā gada martā.

Vienlaikus plānota ES struktūrfondu programmu pārskatīšana. Ņemot
vērā pašreizējās ekonomikas attīstības tendences, būtiski ir
nepieļaut uzņēmējdarbības apjoma kritumu un nodrošināt
nepieciešamos apstākļus ilgtspējīgai uzņēmējdarbības izaugsmei. EM
rosina pārstrukturēt kopējo ES fondu finansējuma sadalījumu pa
aktivitātēm, papildu finansējumu piešķirot finanšu instrumentu un
uzņēmējdarbības attīstības aktivitātēm.

Finansējuma pārdale nepieciešama, lai nodrošinātu pieeju
finansējumam komercdarbības uzsākšanai un attīstībai, nevis
nodrošinātu finansējumu aktivitātēm, kas pašreizējā ekonomiskajā
situācijā nav aktuālas. EM aicina uzņēmējus sniegt konkrētus
priekšlikumus par programmām, kas šobrīd būtu visvairāk
nepieciešamas un kurām būtu nepieciešams papildu finansējums. ES
struktūrfondu programmu pārskatīšana kopīgi ar Finanšu ministriju
ir sākusies, un to plānots pabeigt šā gada februārī.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju, EM uzskata, ka struktūrfondu
programmu realizācijas gaitā nepieciešams paredzēt ES struktūrfondu
avansēšanas iespējas līdz 35% no atbalstāmās projekta summas un
atbalsta intensitātes paaugstināšanu līdz maksimālajai
pieļaujamajai intensitātei, lai nodrošinātu to realizāciju.

Papildus visiem iepriekšminētajiem pasākumiem, kas paaugstinās
uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju, eksporta veicināšanai
plānoti vēl divi pasākumi – tuvāko nedēļu laikā Eiropas Investīciju
fonds izsludinās konkursu par partnera izvēli eksporta kredītu
apdrošināšanas darījumiem par kopējo summu 30 miljoni eiro (21
miljons latu), kā arī līdz šī gada otrajam ceturksnim paredzēts
izstrādāt jaunu eksporta veicināšanas stratēģiju.

Vēl EM rosina pārskatīt pētniecības virzienu prioritātes 2009.
gadam, lai nodrošinātu kvalitatīvāku un efektīvāku finansējuma
izlietojumu tādām pētniecības un attīstības aktivitātēm kā
rūpniecisko pētījumu projekti, zinātnes infrastruktūras attīstība
projekti, komersantu un pētniecības industrijas un zinātnisko
institūciju kopīgi veiktie rūpniecisko pētījumu un jaunu produktu
izstrādes projekti kompetences centru ietvaros.

Pasākumu plāna projekts ir publicēts internetā EM mājaslapā
www.em.gov.lv. EM aicina
uzņēmējus paust savus priekšlikumus, viedokļus un komentārus par
plāna projektu, nākamās nedēļas laikā tos atsūtot uz e-pasta adresi
pasts@em.gov.lv.

EM jau ir saņēmusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
viedokli, kurā pausts atbalsts piedāvātajiem valsts atbalsta
pasākumiem.

Trešdien, 21. janvārī, pulksten 11 ir sasaukta Tautsaimniecības
padomes sēde, lai ar uzņēmējiem pārrunātu sagatavotos
priekšlikumus.

EM sagatavotos priekšlikumus Latvijas ekonomikas stabilizācijas un
izaugsmes atjaunošanas programmas rīcība plāna sadaļai «Ekonomikas
konkurētspējas uzlabošana» iesniegs Finanšu ministrijai kopējā
rīcības plāna izstrādei.

www.leta.lv