Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

03.05.

19.00

Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.)

Tiešsaistē

pedagogi

I. Leilande

05.05.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza 

05.05.

15.00

Mācību jomu vadītāju seminārs

Tiešsaistē

mācību jomu vadītāji

D. Pētersone – Gūtmane

05.05.

16.00

Sanāksme “Rezultātu apzināšana pēc diagnostikas (mentoringa) darba 9.kl.”

tiešsaistē

9. klašu matemātikas skolotāji

M.Jirgensone

05.05. – 06.05.

19.00

Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.)

Tiešsaistē

pedagogi

I. Leilande

05.05.

papildināts

 

Konkursa “Mācies digitāli” darbu iesniegšana

Saskaņā ar nolikumu

konkursa dalībnieki

A. Škinča

07.05.

15.00 – 16.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

08.05.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

12. klašu skolēni

A. Škinča

10.05.

10.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

10.05.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

12. klašu skolēni

A. Škinča

10.05.

19.00

Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.)

Tiešsaistē

pedagogi

I. Leilande

11.05.

10.00

Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme

Tiešsaistē

izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā

I. Mazūdre

12.05. – 13.05.

laboti datumi

13.00

Seminārs 'Lasītprasmes attīstība vecumposmā no 1,5 līdz 7 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi"

Tiešsaistē

pedagogi

I. Dakne

12.05.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

12.05. – 13.05.

19.00

Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.)

Tiešsaistē

Pedagogi

I. Leilande

13.05.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija

Tiešsaistē

 

izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

14.05.

15.00 – 16.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

17.05.

10.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

17.05.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

17.05.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

12. klašu skolēni

A. Škinča

17.05.

19.00

Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.)

Tiešsaistē

pedagogi

I. Leilande

18.05.

15.00

Matemātikas centralizētā eksāmena novērotāju sanāksme

Tiešsaiste

matemātikas centralizētā eksāmena movērotāji

M.Jirgensone

19.05.

14.00

Skolu vadības komandu darba sanāksme

Tiešsaistē

skolu vadības komandas

G. Auza

19.05.

19.00

Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.)

Tiešsaistē

pedagogi

I. Leilande

20.05.

13.00

Pieredzes pārneses pasākums pirmsskolas pedagogiem „Iespējas un izaicinājumi āra nodarbību organizēšanā pirmsskolā”

Tiešsaistē

pirmsskolas pedagogi

S. Joma

21.05.

15.00 – 16.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

24.05.

10.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

24.05.

14.00

Kursi „Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā"

Tiešsaistē

pedagogi

I. Leilande

24.05.

15.30 – 17.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

12. klašu skolēni

A. Škinča

28.05.

15.00 – 16.30

Microsoft IT akadēmija

Tiešsaistē

10. – 11. klašu skolēni

A. Škinča

28.05. - 30.05.

 

Jelgavas pilsētas svētki

31.05.

10.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

Maijs

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu, starptautisko konkursu, zinātniski pētniecisko darbu laureātu pieņemšana pie Domes priekšsēdētāja A. Rāviņa

Tiks precizēts

izglītojamie, vecāki un pedagogi

G. Auza

I. Mazūdre

T.Aleksandrova

Maijs

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Maijs

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

A. Sloka

Skolu direktori

01.05. - 02.06.

 

Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas pasniegšana

Tiks precizēts

izglītojamie un vecāki

G. Auza

I. Mazūdre

T.Aleksandrova

Valsts pārbaudes darbi

11.-14.05.

Centralizētais eksāmens svešvalodā 12. klasei

 

 

G. Auza

L. Stepanova

Izglītības iestāžu vadītāji

18.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasei

19.05.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei

21.05.

Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei

24.05.

Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei

26.05.

Centralizētais eksāmens ķīmijā 12. klasei

28.05.

Centralizētais eksāmens fizikā 12. klasei

01.06.

Centralizētais eksāmens bioloģijā 12. klasei