Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.06.

10.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas sanāksme

Tiešsaistē

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas pedagogi

L. Vēvere

01.-03.06.

 

Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balvas pasniegšana

Izglītības iestādēs

Izglītojamie

G. Auza

I. Mazūdre

02.06.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

No 07.06.

 

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošana

 

skolēni

G. Auza

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

03.06.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

07.06.

10.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

07.06.

12.00

Matemātika mācību jomas sanāksme

Tiešsaistē

Matemātikas jomas pedagogi

M. Jirgensone

07.06.

12.00

Veselības un fiziskās aktivitātes jomas sanāksme

Tiešsaistē

Veselības un fiziskās aktivitātes jomas skolotāji

M. Actiņa

08.06.

10.00

Valodu mācību jomas sanāksme

Tiešsaistē

Valodu jomas pedagogi

A. Ozoliņa,

I. Strode

08.06.

10.00

Tehnoloģijas mācību jomas sanāksme

Tiešsaistē

Tehnoloģiju jomas sanāksme

S. Titova,

U. Pekša

08., 09.06.

11.00 - 13.30

Kursi “Powtoon animāciju un video prezentāciju izstrāde”

Tiešsaistē

Pedagogi pēc pieteikuma

A. Škinča,
V. Cielava

08.06.

12.00

Sākumskolas jomas sanāksme

Tiešsaistē

Sākumskolas jomas pedagogi

E. Dinsberga

Dz. Zingule

08.06.

13.00

Dabaszinātņu mācību jomas sanāksme

Tiešsaistē

Dabaszinātņu jomas pedagogi

A. Lāce

K. Daģis

09.06.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

No 14.06.

 

Jaunrades nama „Junda” bērnu vasaras nometnes

Jaunrades nama „Junda”/ nometne

„Lediņi”

 

I. Jaunzeme

10.06.

10.00 - 15.00

Seminārs “Google un Microsoft mākoņpakalpojumi”

Tiešsaistē

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas

A. Škinča,
V. Cielava

10.06.

11.00

Sociālās un pilsoniskās mācību jomas sanāksme

Tiešsaistē

Sociālās un pilsoniskās jomas pedagogi

K.Romanovska

11.06.

9.00

Kursi “Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogam, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē“ (LVA)

Tiešsaistē

Latviešu valodas pedagogi

I. Leilande

14.06.

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Svētbirze

 

Izglītības iestāžu vadītāji

14.06.

10.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

14.06.

12.00

Mācību jomu vadītāju sanāksme

Tiešsaistē

Mācību jomu vadītāji

D. Pētersone - Gūtmane

14., 15.06.

11.00 - 13.00

Kursi “Virtuālās ekskursijas izveide”

Tiešsaistē

Pedagogi pēc pieteikuma

A. Škinča,
V. Cielava

14.06.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

15.06.

9.00

Kursi “Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogam, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē“ (LVA)

Tiešsaistē

Latviešu valodas skolotāji

I. Leilande

16.06.

13.00

2020./2021.m.g. pedagoģiskā darba analīze- izaicinājumi un risinājumi

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas

S. Joma

Līdz 18.06.

 

Programmas „Latvijas skolas soma” atskaites iesniegšana

Izglītības iestādes

 

Sloka

Skolu direktori

18.06.

9.00

Kursi “Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogam, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē“ (LVA)

Tiešsaistē

Latviešu valodas skolotāji

I. Leilande

21.06.

10.00

2020./2021.m.g. pedagoģiskā darba analīze – izaicinājumi un risinājumi.

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas

S. Joma

21.06.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

Līdz 22.06.

 

Valsts budžeta mērķdotāciju finansēto interešu izglītības programmu 2021./2022.m.g. I semestrim iesniegšana izvērtēšanai

Izglītības pārvalde

 

G. Auza

A. Sloka

28.06.

10.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

Jūnijs

 

2020./2021. mācību gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2021./2022. mācību gada darbības galveno uzdevumu noteikšana

Izglītības pārvalde

izglītības pārvaldes speciālisti

G. Auza

Jūnijs

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Jūnijs līdz augusts

 

Izglītības iestāžu remontdarbu pārraudzība

izglītības iestādes

iestāžu vadītāji

G. Auza

A. Baltais

S. Joma

Izglītības

Valsts pārbaudes darbi papildtermiņā

14.06.

Centralizētais eksāmens svešvalodā 12. klasei

Jelgavas 4. vidusskola

skolēni

G. Auza

L. Stepanova

Izglītības iestāžu direktori, direktoru vietnieki

16.06.

Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasei

Jelgavas Valsts ģimnāzija

18.06.

Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei

Jelgavas Valsts ģimnāzija