Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.09.

pēc grafika

Zinību diena

Izglītības iestādes

izglītojamie, vecāki, pedagogi

Izglītības iestāžu vadītāji

02.09.

9.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme „Darba plānošana un pedagogu tarifikāciju sagatavošana 2020./2021.mācību gadam”

Tiešsaistē (ZOOM platformā)

PII vadītājas

S. Joma

02.09.

14.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

I. Vanaga

03.09.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu darba sanāksme

IIAC

Izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

03.09.

15.30

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas skolotāju sanāksme

ZRKAC

veselības un fiziskās aktivitātes jomas pedagogi

M. Actiņa

Līdz 04.09.

 

Izglītojamo skaita atskaites sagatavošana VIIS sistēmā

Izglītības iestādes

izglītības iestāžu vadītāji

Izglītības iestāžu vadītāji

Z. Rasiņš

L. Stepanova

07.09.

14.00

ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pedagogu - karjeras konsultantu sanāksme

Izglītības pārvalde

pedagogi - karjeras konsultanti

I. Mazūdre

no 08.09.

tiks precizēts

Latviešu valodas studija pedagogiem

Tiešsaistē (ZOOM platformā)

pedagogi

I. Leilande

08.09.

14.30

Projekta „Zenit stāsti” ievadseminārs

Jelgavas pilsētas bibliotēka

sociālo zinību, latviešu valodas, vēstures skolotāji, 7.-12.klašu skolotāji

B. Īvāne

08.09.

15.00 – 18.00

„Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.)

Tiešsaistē (ZOOM platformā)

pedagogi, tehniskie darbinieki

I. Leilande

09.09.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

I. Vanaga

09.09.

15.00

“Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.)

Tiešsaistē (ZOOM platformā)

pedagogi, tehniskie darbinieki

I. Leilande

09.09.

15.30

Sākumskolas jomas skolotāju sanāksme

ZRKAC

sākumskolas jomas pedagogi

E. Dinsberga, D. Zingule

Līdz 10.09.

 

Pedagogu tarifikāciju sarakstu izveidošana un saskaņošana atbilstoši licencētajām izglītības programmām

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

L. Stepanova

S. Joma

R. Kupčs

10.09.

Pārcelta, datums tiks precizēts

 

Valodu jomas skolotāju sanāksme

ZRKAC

no katras svešvalodas viens skolotājs no skolas

A. Ozoliņa,
I. Strode

14.09.

14.00

Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1.prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa

 

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza Izglītības iestāžu vadītāji

14.09.

16.00

Dabaszinātņu jomas skolotāju sanāksme

ZRKAC

dabaszinātņu jomas pedagogi

 

A. Lāce

K. Daģis

15.09.

15.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotāju sanāksme

ZRKAC

piedalās vizuālās mākslas, mūzikas, teātra mākslas skolotāji

L. Vēvere

16.09.

15.30

Mācību jomu vadītāju sanāksme

ZRKAC

mācību jomu vadītāji

D. Pētersone - Gūtmane

17.09.

15.00

Pedagogu karjeras konsultantu metodiskā sanāksme

ZRKAC

pedagogi karjeras konsultanti

L. Damberga

no 21.09.

tiks precizēts

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.)

ZRKAC un tiešsaistē ZOOM platformā

pirmsskolas un sākumskolas pedagogi un pedagogu palīgi

I. Leilande

23.09.

10.00

Skolu direktoru darba sanāksme „Mācību procesa organizācija”

Izglītības pārvalde

skolu direktori

G. Auza

23.09.

13.00

Seminārs „Darbs E-klasē pirmsskolā”

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki

I. Dakne

23.09.

15.30

Matemātikas jomas sanāksme 1. – 6. klašu skolotājiem

„Matemātikas stratēģiju mācīšanas pēctecība”

ZRKAC

matemātikas jomas pedagogi

M. Jirgensone

23.09.

15.30

Tehnoloģiju jomas pedagogu sanāksme

ZRKAC

tehnoloģiju jomas pedagogi

S. Titova,
U. Pekša

29.09.

13.00

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandām „Vērtības izglītībā”

ZRKAC

PII vadības komandas

S. Joma

I. Dakne

30.09.

9.00

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi ,,Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” (8st)

Jelgavas pamatskola „Valdeka”- attīstības centrs

PII pedagogi pēc pieteikuma liga.gutnika@izglitiba.jelgava.lv

G. Balode,

L. Gutnika

Septembris

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Septembris

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

Septembris

 

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšana un sadale izglītības iestādēm

Jelgavas izglītības pārvalde

R. Kupčs

22.09.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme „COVID-19 infekcija”

Izglītības pārvalde

R. Poikāne