Darba plāns

 

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.09.

pēc grafika

Zinību diena

Izglītības iestādes

izglītojamie, vecāki, pedagogi

Izglītības iestāžu vadītāji

Līdz 02.09.

 

Izglītojamo skaita atskaites sagatavošana VIIS sistēmā

Izglītības iestādes

izglītības iestāžu vadītāji

Izglītības iestāžu vadītāji

Z. Rasiņš

I. Mazūdre

05.09. - 30.09.

pēc vienošanās

Individuālās konsultācijas pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei

tiešsaistē/ klātienē ZRKAC

pedagogi

V. Cielava

05.09.

15.30

Mācību jomas “Veselība un fiziskā aktivitāte” sanāksme

ZRKAC

veselības un fiziskās aktivitātes skolotāji

M. Actiņa

05.09.

15.30

Matemātikas jomas sanāksme “Aktualitātes jomā un darbības plānošana”

ZRKAC

matemātikas jomas vadītāji izglītības iestādē

M.Jirgensone

M.Vunderliha

06.09.

9.00

STOP 4-7 komandas sanāksme

Tiešsaistē

STOP 4-7 speciālistu komanda

S. Joma

07.09.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

L. Vilcāne

I. Bīskapa

Līdz 09.09.

 

Pedagogu tarifikāciju sarakstu izveidošana un saskaņošana atbilstoši licencētajām izglītības programmām

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

T.Aleksandrova

S. Joma

R. Kupčs

13.09.

10.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandu sanāksme

ZRKAC

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas

S. Joma

14.09.

10.00

Darba sanāksme “Dokumentu sagatavošana Pedagoģiski medicīniskajai komisijai”

IIAC, Elektrības iela 8

 

atbildīgie par dokumentu sagatavošanu PMK

I. Bīskapa

14.09.

 

Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1.prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa

 

izglītojamie, vecāki, pedagogi

G. Auza

S. Joma

Izglītības iestāžu vadītāji

14.09.

11.00

Zemgales reģiona bērnu un jauniešu sporta spēles orientēšanās sportā

Jelgavas nov. Zaļenieki

Izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

14.09.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

L. Vilcāne

I. Bīskapa

15.09.

13.00

Privāto izglītības iestāžu vadības komandu sanāksme

ZRKAC

Jelgavas pilsētas privāto izglītības iestāžu vadības komandas

S.Joma

15.09.

papildināts

14:00

Darba sanāksme “Iekļaujošas izglītības nodrošināšana izglītības iestādē”

Tiešsaistē

atbildīgie par atbalsta komandas darbu skolā

T.Aleksandrova

L.Gutnika

15.09.

15.00

Jelgavas pilsētas 52. skolēnu spartakiāde Peldēšanas stafetes

LLU sporta nams

Izglītības iestāžu komandas

M.Lindenbaums

(labots)

16.09.

14.00

Grāmatas “Pasaku burvība” atvēršanas svētki

Jaunrades nama “Junda” iekšpagalms

dalībnieki ar ielūgumiem

G. Auza

20.09.

10.00

Latvijas skolēnu 76. spartakiāde vieglatlētikā “Vidusskolu kauss” un “Pamatskolu kauss”

Saldus

2003.- 2006. un 2007.-2009.g.dz. zēni, meitenes

M. Actiņa

20.09.

papildināts

14:00

“Atbalsts 1. – 3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā”

Tiešsaistē

1. klašu pedagogi pēc pieteikuma

D.Pētersone - Gūtmane 

21.09.

10.00

Logopēdu un speciālo pedagogu darba sanāksme

IIAC, Elektrības iela 8

Izglītības iestāžu logopēdi un speciālie pedagogi

I.Bīskapa

21.09.

13.00

Kursi “Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 - 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi” 1.nodarbība

Tiešsaistē

Pedagogi

I. Dakne

21.09.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Izglītības pārvalde

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

L. Vilcāne

I. Bīskapa

22.09.

10.00

Pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu psihologu kovīzija

IIAC, Elektrības iela 8

Izglītības iestāžu psihologi

I. Bīskapa

22.09

15.00

Pedagogu karjeras konsultantu sanāksme

ZRKAC

pedagogi karjeras konsultanti

L. Damberga

23.09.

14.00

Jelgavas pilsētas 52. skolēnu spartakiāde futbolā

ZOC

Izglītības iestāžu komandas

2007.-2008.g.dz.

M. Actiņa

23.09 - 30.09

 

Eiropas Sporta nedēļa

Izglītības iestādes

Izglītojamie, pedagogi

M. Actiņa

27.09.

9.00

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

S. Joma

27.09.

15.00

Jelgavas pilsētas 52. skolēnu spartakiāde Rudens kross

Pļavā pretī pilij

Izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

27.09.

15.00

Kursi „MS PowerPoint pedagoga darbā” 1. nodarbība

Tiešsaistē

Pedagogi

V. Cielava

27.09.

15.30

Seminārs “Mazās mācīšanās grupas”

ZRKAC

mācību jomu vadītāji, pirmsskolas iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā

I. Dakne

D. Pētersone - Gūtmane

28.09.

10.00

Skolu direktoru un direktora vietnieku saimnieciskajā darbā sanāksme

Izglītības pārvalde

Skolu direktori un direktora vietnieki saimnieciskajā darbā

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

A. Baltais

28.09.

13.00

Kursi “Lasītprasmes pilnveide vecumposmā no 1,5 - 12 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi” 2.nodarbība

Tiešsaistē

Pedagogi

I. Dakne

29.09.

13.00

Pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku saimnieciskajā darbā sanāksme

Izglītības pārvalde

vadītāju vietnieki saimnieciskajā darbā

G. Auza

S. Joma

A. Baltais

29.09.

15.00

Kursi „MS PowerPoint pedagoga darbā” 1. nodarbība

Tiešsaistē

Pedagogi

V. Cielava

29.09.

papildināts

15:00

Sākumskolas jomas sanāksme “Aktualitātes jomā un darbības plānošana”

ZRKAC

Izglītības iestādes sākumskolas jomas vadītājas

E. Sproģe

I.Birziņa

29.09.

papildināts

15:30

Valodu jomas (svešvaloda) jomas sanāksme “Aktualitātes jomā un darbības plānošana”

ZRKAC

Izglītības iestāžu svešvalodu jomas vadītāji

I.Lokmane- Šabovica

29.09.

papildināts

16:00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas sanāksme “Aktualitātes jomā un darbības plānošana” Tiešsaistē Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas pedagogi

L.Vēvere

E.Lukjanska

30.09.

13.00

Latvijas skolēnu 76. spartakiāde vieglatlētikas rudens krosa stafetēs

Preiļi

Izglītības iestāžu komandas

M. Actiņa

Tiks precizēts

Tiks precizēts

Projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” koordinatoru izbraukuma seminārs

Ventspils

projekta koordinatori

T.Aleksandrova

Septembris

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Septembris

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

A. Sloka

Skolu direktori

Septembris

 

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšana un sadale izglītības iestādēm

Izglītības pārvalde

 

R. Kupčs