Darba plāns

 

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

02.01. - 31.01.

pēc vienošanās

Individuālās konsultācijas pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei

tiešsaistē/ klātienē ZRKAC

Pedagogi

V. Cielava

03.01.

9.15

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba sanāksme

Izglītības pārvalde

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

S.Joma

04.01.

14.30

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Izglītības pārvalde

Vecāki (bērna likumiskie pārstāvji), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

05.01.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu darba sanāksme “Ētikas dilēmas”

IIAC centrs

Izglītības iestāžu psihologi

I.Bīskapa

05.01.

13.00

Mācību jomas “Veselība un fiziskā aktivitāte” sanāksme

ZRKAC

Sporta skolotāji

M.Actiņa

10.01.

9.00

Privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme

Tiešsaistē

Jelgavas valstspilsētas privāto izglītības iestāžu vadītāji

S.Joma

10.01.

16.00

Seminārs “Lokālpatriotisms un skolēnu piederības sajūtas stiprināšana Jelgavas valstspilsētai”

Jelgavas Vecpilsētas māja

Mācību jomu vadītāji

D.Pētersone-

Gūtmane

11.01.

9.00

Darba sanāksme “Iekļaujoša izglītība ikdienas procesā”

Jelgavas 4.vidusskola

Jelgavas 4.vidusskolas vadība, atbalsta komanda

I.Bīskapa

I.Sitņikova

11.01.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Izglītības pārvalde

Vecāki (bērna likumiskie pārstāvji), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

12.01.

8.30

Seminārs “Gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai”

ZRKAC

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā/ metodiķi

A. Rasiņa

12.01.

15.30

Mazā mācīšanās grupa- Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā profesionālās sarunas

PII ”Kamolītis”

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā/ metodiķi

M.Teika

12.01.

10.00

Ķīmijas valsts 64. olimpiādes otrais (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posms

pārraudzīta

tiešsaiste edu.lu.lv

9.-12. klašu skolēni

O.Grundāne

13.01.

12:00

labots laiks

Darba sanāksme „Izglītības iestādes sadarbība ar pašvaldības policijas skolu inspektoru izglītojamo un pedagogu labizjūtas nodrošināšanā ikdienas izglītības procesā”

Jelgavas Centra pamatskola

Skolu direktori, sociālie pedagogi, psihologi

G. Auza

A. Ozoliņa

13.01.

15.00

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases skolēni

V.Cielava

16.01.

10.00

Informātikas olimpiādes otrais (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posms

 

Pārraudzīta

tiešsaiste lio.lv

8.-10.,11.-12. klašu skolēni

O.Grundāne

17.01.

10.00

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme “Datu apstrāde pirmsskolā”

Izglītības pārvalde

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

S.Joma

18.01.

10.00

Franču valodas valsts 53. olimpiādes otrais (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posms

Pārraudzīta

tiešsaiste edu.lu.lv

8.-12. klašu skolēni

O.Grundāne

19.01.

13.00

“Bērna attīstībā balstītas prasmes” 3.nodarbība

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki

I.Dakne

20.01.

10.00

Fizikas valsts 73. olimpiādes otrais (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posms

Pārraudzīta

tiešsaiste edu.lu.lv

9.-12. klašu skolēni

O.Grundāne

20.01.

14.00

Jelgavas pilsētas 52. skolēnu spartakiāde Volejbols

Jelgavas sporta halle

Izglītības iestāžu komandas

2003.-2006.g.dz. jaunieši

M.Actiņa

20.01.

15.00

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases skolēni

V.Cielava

23.01.

10.00

Ekonomikas valsts 23. olimpiādes otrais (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posms

Pārraudzīta

tiešsaiste edu.lu.lv

10.-12. klašu skolēni

O.Grundāne

23.01.

13.00

Seminārs "Bērnu praktiskā darbošanās āra vidē 6-7 gadu vecumposmā."

Tiešsaistē

pirmsskolas pedagogi

A. Rasiņa

 

24.01.

13.00

Semināra "Bērnu praktiskā darbošanās āra vidē 6-7 gadu vecumposmā" turpinājums

Tiešsaistē

pirmsskolas pedagogi

A. Rasiņa

 

25.01.

10.00

Darba seminārs skolu direktoriem “Medijpraība, kritiskā domāšana un informācijpratība iestādes tēla veidošanai”

Jelgavas 4. sākumskola

Skolu direktori

G. Auza

A. Lundberga

25.01.

9.00

Darba sanāksme “Iekļaujoša izglītība ikdienas procesā”

Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija

Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzijas vadība, atbalsta komanda

I.Bīskapa

I. Vilkārse

25.01.

15.00

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Izglītības pārvalde

Vecāki (bērna likumiskie pārstāvji), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

26.01.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija

IIAC centrs

Izglītības iestāžu psihologi

I.Bīskapa

26.01.

14.00

Jelgavas pilsētas 52. skolēnu spartakiāde- Volejbols

Jelgavas sporta halle

Izglītības iestāžu komandas

2003.-2006.g.dz. jaunietes

M.Actiņa

27.01.

15.00

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases skolēni

V.Cielava

31.01.

10.00

Zemgales reģiona bērnu un jaunatnes sporta spēles basketbolā

Bauska

Izglītības iestāžu komandas

2003.-2006.g.dz.

M.Actiņa

31.01.

15.00

Kursi “Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā”

Tiešsaistē

Pedagogi

O. Grundāne

V. Cielava

 

datumi un laiks tiks precizēts

Mācību jomu sanāksmes

Tiešsaistē vai klātienē

Mācību jomu pedagogi

mācību jomu vadītāji

Janvāris

 

ESF projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

Izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Janvāris

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

Izglītojamie

G. Auza

Skolu direktori

Janvāris

 

Atbalsta pasākumi izglītības iestādes akreditācijas procesa sagatavošanai

Jelgavas 5. vidusskola

Jelgavas 5. vidusskolas vadības komanda

G. Auza

I. Mazūdre

Janvāris

pēc grafika

Jelgavas skolēnu domes darba sanāksme

Jaunrades nams „Junda”

Skolēnu domes deputāti

I. Jaunzeme

Janvāris

 

Projekta „Dators ikvienam skolēnam” ieviešana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

Izglītojamie

G. Auza

Z. Rasiņš

Skolu direktori