Jelgavas Pārlielupes pamatskola

6_vsk.jpg

Adrese: Loka maģistrālē 29, Jelgavā, LV-3004
Direktors: Ilze Arbidane
e-pasta adrese:  parlielupes.psk@izglitiba.jelgava.lv 

Mājas lapa: http://www.j6vsk.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63027467

Direktors: 63020275

Direktora vietnieki izglītības jomā: 63012277

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63012279

fakss 63012280

Izglītojamo skaits

1.-12.kl. 680

5 un 6 gadīgie 77

Aktīvās izglītības programmu licences

* 21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

* 31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

1011121 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

31014021 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma

21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma

1011111 Pirmsskolas izglītības programma

21012111 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma

21014121 Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma

21012121 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma

 

Interešu izglītības programmas

1. Kultūrizglītības programma:

* tautas dejas pirmsskolas vecuma izglītojamajiem un 1.- 5. klašu izglītojamajiem,

* teātris 4.-11. klašu izglītojamajiem,

* improvizācijas teātris 3.-11. klašu izglītojamajiem,

* mūsdienu dejas 3.-8. klašu izglītojamajiem.

2. Sporta izglītības programma:

* florbols 5.-6. klašu izglītojamajiem,

* peldēšana 1.- 5. klašu izglītojamajiem,

* vispārīgā fiziskā sagatavotība 1., 7.-9. klašu izglītojamajiem,

* šahs 1.- 12. klašu izglītojamajiem,

3. Tehniskās jaunrades programma:

* fotografēšanas pamati 5.-12. klašu izglītojamajiem,

* robotika 1.-8. klašu izglītojamajiem,

4. Citu jomu programma:

* “Angļu valodas klubiņš” pirmsskolas vecuma izglītojamajiem un 8.-9. klašu izglītojamajiem,
* “Franču valodas klubiņš” 2.-4., 5.-9. klašu izglītojamajiem,
* “Latviešu valodas klubiņš” 8.-9. klašu izglītojamajiem.