Jelgavas Pārlielupes pamatskola

6_vsk.jpg

Adrese: Loka maģistrālē 29, Jelgavā, LV-3004
Direktors: Ilze Arbidane
e-pasta adrese:  jppsk@izglitiba.jelgava.lv , parlielupes.psk@izglitiba.jelgava.lv 

Mājas lapa: https://jppsk.lv/

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63027467

Direktors: 63020275

Direktora vietnieki izglītības jomā: 63012277, 63012278

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63012279

fakss 63012280

Izglītojamo skaits

1.-9.kl. 624

5 un 6 gadīgie 82

Aktīvās izglītības programmu licences

* 21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
* 01011121 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma
* 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
* 01011111 Pirmsskolas izglītības programma
* 21012111 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
* 21014121 Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena mazākumtautību programma
* 21012121 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
* 21011111 Pamatizglītības programma
* 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem