Jelgavas Amatu skolas izglitibas programmas „Atslēdznieks” audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos

2008. gada 31. maijā noslēdzās Jelgavas Amatu vidusskolas istenotais projekts ”Jelgavas Amatu skolas izglitibas programmas „Atslēdznieks” audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos” (Nr. 2007/0024/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0021/0036).

Projekta specifiskais mērķis - uzlabot Jelgavas Amatu skolas kvalifikācijas prakšu metodiku un sadarbibu ar uzņēmumiem, kas sniedz arodizglitibas programmu audzēkņiem mācibu prakses iespējas, tādējādi uzlabojot audzēkņu kvalifikācijas prakšu norisi.
Projekta ietvaros tika istenotas sekojošas aktivitātes:

  • mācibu prakšu metodisko materiālu izvērtēšana un uzlabošana;
  • arodizglitibas programmas skolotājus un prakšu vaditājus uzņēmumos apmācibu semināru organizēšana;
  • uzlaboto prakšu metodisko materiālu aprobēšana kvalifikācijas praksēs.

Projekts tika uzsākts 2007. gada 2. jūlijā un šajā laika periodā tika sasniegti sekojoši rezultāti:

  • Apmāciti Jelgavas Amatu vidusskolas skolotāji un prakšu vaditāji uzņēmumos;
  • Uzlaboti jau esošie kvalifikācijas prakšu metodiskie materiāli;
  • Uzlabojusies Jelgavas Amatu skolas un praksi nodrošinošo uzņēmumu sadarbiba un komunikācija;
  • Uzlabojusies Jelgavas Amatu skolas audzēkņu mācibu prakšu kvalitāte;
  • 15 audzēkņi sekmigi pabeiguši kvalifikācijas prakses.

Projekta kopējās istenošanas izmaksas: LVL 12 405,34. 75% no šim izmaksām sedza Eiropas Sociālais fonds, 25% Latvijas valsts budžets.