"Aprūpe mājās"

Pakalpojuma sniedzējs

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Pakalpojuma "Aprūpe mājās" sniegšanas mērķis ir nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu un sociālo aprūpi mājās personai, kura vecuma vai funkcionālo spēju ierobežojumu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

1) pensijas vecuma persona;

2) pilngadīga persona ar invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem;

3) persona darbspējīgā vecumā, kura pēc traumas vai slimības laikā nespēj veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi, un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ (vecums, veselības stāvoklis, nodarbinātība) nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma maksa noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana":

No pakalpojuma maksas ir atbrīvotas personas, kuras atzītas par trūcīgu vai ir JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmums par aprūpi mājās pakalpojuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022) vai brīvas formas iesniegums.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63050876, 26415504.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Personas deklarētā dzīvesvieta.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, personai klātienē JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālās un medicīnas aprūpes centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/07.2021), pievienojot šādus dokumentus:

1) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli;

2) psihiatra atzinumu par personas psihisko veselības stāvokli, ja personai ir garīga rakstura traucējumi;

3) dokumentus par ienākumiem un citus dokumentus pēc JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Minētos dokumentus  persona var iesniegt  arī sociālā darba speciālistiem fizisko un garīgo spēju izvērtēšanas un dzīvesvietas apsekošanas laikā.

 

Pakalpojuma apmaksa

Pakalpojuma maksa noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana".

Pakalpojumu cenrādis pieejams: https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/dokumenti/maksas-pakalpojumi/

No pakalpojuma maksas ir atbrīvotas personas, kuras atzītas par trūcīgu vai ir Jelgavas sociālo lietu pārvaldes lēmums par aprūpi mājās pakalpojuma saņemšanu Eiropas Sociālā fonda projekta "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros.

 

Pakalpojuma saņemšana

Mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

Klients noslēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju - biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" dienestu "Samariešu atbalsts mājās" Zemgales nodaļu, Svētes ielā 26 – 8, Jelgavā.

Persona pakalpojumu saņem savā deklarētajā dzīvesvietā, atbilstoši līguma nosacījumiem.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

5) Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr.1/11, 23.07.2020. lēmums Nr.13/10).

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.