Pakalpojums "Aprūpe mājās"

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību apmierināšanai pilngadīgām personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt un/vai patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus. Pakalpojumu nodrošina Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde (turpmāk – JVPI) "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP). Pakalpojuma sniedzējs – biedrība "Latvijas Samariešu apvienība". Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras deklarētas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona:

1)   pensijas vecuma personas;

2)   pilngadīgas personas ar invaliditāti;

3)   darbaspējīga vecuma personas, kuras nonākušas krīzes situācijā un nespēj veikt ikdienas mājas darbus un/vai personisko aprūpi, un kurām nav apgādnieku vai tie vecuma, nodarbinātības vai veselības stāvokļa dēļ nevar sniegt nepieciešamo aprūpi;

4)   pilngadīgas personas ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros (līdz 31.08.2023.).

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Viena mēneša laikā pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas JSLP pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Pakalpojuma sniedzējs 2 darba dienu laikā pēc JSLP lēmuma saņemšanas noslēdz līgumu ar klientu un nekavējoties uzsāk pakalpojuma sniegšanu, saskaņā ar lēmumā un nosūtījumā noteikto.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemto pakalpojumu "Aprūpe mājās" saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana".

Personas, kurām ir noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss, pakalpojumu "Aprūpe mājās" saņem bez maksas. Deinstitucionalizācijas programmas klienti saņem pakalpojumu par programmas līdzekļiem (līdz 31.08.2023.).

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8) vai brīvas formas iesniegums.

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālās un medicīnas aprūpes centrs, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgava.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: klienta dzīvesvietā, kas atrodas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā  teritorijā.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Pieprasot pakalpojumu "Aprūpe mājās", persona iesniedz klātienē vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu par sociālo pakalpojumu un šādus dokumentus::

1) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u) par personas veselības stāvokli;

2) psihiatra atzinumu (attiecināms tikai uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem);

3) dokumentus par ienākumiem, ja pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;

4) citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

 

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana

Sociālais darbinieks pēc dokumentu saņemšanas apseko klientu dzīvesvietā, izvērtē personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" un resursus, aizpilda novērtēšanas karti, nosaka aprūpes līmeni un sagatavo lēmuma projektu par pakalpojuma "Aprūpe mājās" piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 

Lēmumu pieņem JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītāja.

 

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais darbinieks sagatavo lēmuma norakstu, nosūtījuma kopiju un pasta sūtījumā nosūta klientam un pakalpojuma sniedzējam. Minētos dokumentus klients var saņemt arī klātienē.

Pēc lēmuma saņemšanas pakalpojuma sniedzējs - biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" noslēdz ar klientu līgumu un uzsāk pakalpojuma sniegšanu.

 

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Saistītais pakalpojums: Pakalpojums "Drošības poga".

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (stājas spēkā 01.07.2017.);

4) Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr. 385 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu" (stājas spēkā 12.07.2017.);

5) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"

6) Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmums Nr. 6/6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 31.01.2019. lēmums Nr. 1/11, 23.07.2020. lēmums Nr. 13/10, 25.02.2021. lēmums Nr. 3/2).

 

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu JSLP Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV-3001.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālās un medicīniskās aprūpes centrā, adrese: Stacijas ielā 13, Jelgavā, tālrunis 63050874, 63050876, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 08.03.2023.