Atelpas brīža pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Atelpas brīža  pakalpojums ir īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums, kas paredzēts ģimenē dzīvojošai personai ar invaliditāti, nodrošinot uzraudzību, sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā, aprūpes procesā aizstājot ģimenes locekļus.

Tiesības saņemt Atelpas brīža pakalpojumu:

1) personai ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem līdz 18 gadu vecumam;

2) pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), tālrunis 63048918, 63048917.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Sociālās aprūpes institūcija.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu Atelpas brīža pakalpojumu, persona klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022un šādus dokumentus:

1) ģimenes ārsta izsniegtu izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālo traucējumu veidi un akūtas infekcijas pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei, ja persona vēlas saņemt  īslaicīgās sociālās aprūpes jeb atelpas brīža pakalpojumu;

2) pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo kontrindikāciju neesību;

3) personas likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu;

4) personas pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt personu.

 

Pakalpojuma piešķiršana

Mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek veikta personas sociālās situācijas izvērtēšana, personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums un pieņemts lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" speciālisti rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (01.01.2003.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" (stājas spēkā 05.04.2019.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

4) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr. 15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”.

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava,  tālrunis 63048918, 63012533.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.