NVO

Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts

 

Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju  atbalsta piešķiršanas (turpmāk - Atbalsts) mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanos un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) un biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām  (turpmāk – nevalstiskās organizācijas), kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.

Nolikums- biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanaAtskaites forma- par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dotācijas izlietojumuPieteikuma veidlapa

1. Atbalsta uzdevums ir finansiāli atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību un projektu realizāciju, lai:

 

1.1. sekmētu brīvprātīgas iniciatīvas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicinātu biedrību un nodibinājumu sadarbību ar pašvaldību;

 

1.2. veicinātu demokrātisku sabiedrības pārvaldes formu paplašināšanu:

sekmētu brīvprātīgās iniciatīvas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicinātu nevalstisko organizāciju darbību;

 

1.3. veicinātu un atbalstītu indivīdu iesaisti biedrību un nodibinājumu darbībā;

 

1.4. veicinātu sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām Jelgavas pilsētā;

 

1.5. sekmētu pašvaldības informatīvo atvērtību, veicinot uzticības atmosfēru pašvaldības attiecībās ar sabiedrību.

 

 

  1. 2. Finanšu līdzekļus piešķir:

 

2.1. sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavas pilsētā;

 

2.2. nevalstisko organizāciju telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (aprīkojums, biroja mēbeles), kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;

 

2.3. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami nevalstiskās organizācijas darbības nodrošināšanai;

 

2.4. sociālo programmu īstenošanai;

 

2.5. nevalstisko organizāciju pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

 

 

  1. 3. Finanšu līdzekļus nepiešķir:

 

3.1. nekustamā īpašuma iegādei;

 

3.2. politisko programmu īstenošanai.

 

 

Papildinformācija:

Ksenija Simonova

Tel.63005535

e-pasts: ksenija.simonova@dome.jelgava.lv