6.3 °C, 2.6 m/s, 95.4 %

Par mums

Par mums

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” darbības mērķis ir plānot, koordinēt un īstenot pašvaldības darbu sabiedrības saliedētības, brīvprātīgā darba un jaunatnes politikas jomā.

Iestādes funkcijas:

 • Sekmēt starpkultūru, starppaaudžu dialogu, pilsonisko līdzdalību un toleranci sabiedrībā, sociālā atstumtības riska mazināšanu un citus ar iekļaušanos sabiedrībā saistītus procesus;
 • Plānot, koordinēt un īstenot pašvaldības atbalstu apkaimes nevalstiskajām organizācijām;
 • Veikt darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes organizācijām un jaunatnes iniciatīvu grupām, realizēt jaunatnes atbalsta programmu pašvaldībā;
 • Veicināt brīvprātīgā darba iespēju attīstību pašvaldībā, koordinēt un popularizēt brīvprātīgo darbu.

Iestādes uzdevumi:

 • Īstenot savas kompetences ietvaros pašvaldības attīstības programmu, piedalīties ar pašvaldības attīstību saistītu plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā;
 • Veikt pasākumus sabiedrības saliedētības veicināšanai, apzināt un analizēt pašvaldības iedzīvotāju vajadzības ar iekļaušanos sabiedrībā saistītu problēmu risināšanai;
 • Iesaistīties apkaimes nevalstisko organizāciju darbībā, veicinot to mērķu sasniegšanu, un atbalstīt apkaimes nevalstisko organizāciju rīkotās aktivitātes (labdarības akcijas, kultūras, sporta, informatīvi izglītojošus pasākumus, talkas u.c.), tai skaitā sniedzot atbalstu telpu nodrošināšanā aktivitāšu norisei saskaņā ar to pieejamību;
 • Organizēt pasākumus, piedalīties projektu konkursos finanšu līdzekļu piesaistei Iestādes funkciju īstenošanai;
 • sniegt priekšlikumus pašvaldības institūcijām jaunatnes politikas izstrādei un koordinēt pašvaldības institūciju sadarbību jaunatnes politikas jomā;
 • Koordinēt jauniešu centru darbību, veicinot pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī nodrošinot jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;
 • Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, sekmējot jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;
 • Nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām un sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
 • Organizēt, sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Iestādes telpās atrodas:

 • Jelgavas Jauniešu centrs, brīvā laika pavadīšanas vieta jauniešiem;
 • vieta, kur Jelgavas pilsētas nevalstiskās organizācijas realizē savu ikdienas darbu un sabiedriskās aktivitātes;
 • TOY rotaļlietu centrs-bibliotēka;

Iestāde piedāvā:

 • klientiem aktuālu jautājumu risināšanu savas kompetences ietvaros;
 • konsultācijas un atbalstu atbilstoši iestādes Nolikumā minētājiem uzdevumiem un funkcijām;
 • telpas NVO vajadzībām;
 • iespējas pilnveidoties iestādes organizētajos semināros, nodarbībās, diskusijās u.c. aktivitātēs;
 • informatīvos un tehniskos resursus:
  • informācija par Jelgavas NVO aktualitātēm, tai skaitā finansējuma piesaistes iespējām;
  • informācija Jelgavas brīvprātīgā darba veicējiem un darba devējiem;
  • pieeja Interneta tīklam un informatīviem materiāliem par integrāciju;
  • informāciju par iespēju iesaistīties dažādu biedrību pašdarbības kolektīvos (dejot, dziedāt, pilnveidot valodas prasmes bērniem un pieaugušajiem).

Valsts līmenī  jomu regulējošs dokuments  – Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (Pamatnostādnēs plānots veicināt nacionālās identitātes un piederības sajūtas nostiprināšanos, iekļaujošas līdzdalības un pilsoniskās pratības paaugstināšanos, stiprināt kvalitatīvu un drošu demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpu, veicināt Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu līdzdalību sabiedrībā, kā arī mazināt negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām.)